• English
  • български

Годишни отчети КСУДС

pdf-buttonСдружение ЕКВИЛИБРИУМ е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и неговата основната цел е да развива и утвърждава единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; да предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.

pdf-buttonПрез 2010 г. СНЦ Еквилибриум се пререгистрира в обществена полза и е вписано в Националния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20100908011.