• English
 • български

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА РАЗВИВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ И КОНТАКТ СЪС ЗАКОНА”  ИЗПЪЛНЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА С ФИНАСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНДАЦИЯ „ВЕЛУКС”

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА /ЦПД/ – 2017 Г.

От 01 март 2017 г. СНЦ „Еквилибриум“ заедно с още три организации от страната работят по реализиране на дейностите по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Национална мрежа за децата подкрепен от Фондация „Велукс“.

Основната цел на проекта, е да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие, като обедини и стъпи на съществуващите и натрупани опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в конфликт или в контакт със закона.

Специфични цели на проекта

 • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона;
 • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
 • Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите – членове.

Моделът, който се разработи в „Център за права на децата“ ще бъде мултиплициран на национално ниво и ще бъде предложен на МТСП/АСП за осигуряване на финансиране като държавна делигирана дейност.

 

Център за правата на децата” гр. Русе бе разкрит на 30.05.2017 г. с адрес бул. “Липник” №14, в самостоятелни помещения разположени на втория етаж от двуетажна сграда. В сградата се помещава Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван също от СНЦ „Еквилибриум“ по договор с Община Русе за периода 2017 – 2021 г. Помещенията са предоставени за срок от 5 години, с решение на Общинския съвет. Сключен е договор с Община Русе за безвъзмезно им предоставяне и за партньорство.Пет от помещенията са стаи, които са разпределени и оборудвани по следния начин:

 • Стая за групова работа – обучения, срещи, семейни конференции
 • Стая за индивидуална работа
 • Кабинет специалисти
 • Стая за музика и арт-терапия
 • Фитнес зала

      Шестото помещение е архив.

Услугата може да използва физкултурния салон и дворното пространство на Комплекса за социални услуги за част от дейностите.

Целева група

Услугата е предназначена за уязвими деца от 10 до 18 години и техните семейства, идентифицирани или самоидентифицирали се като нуждаещи се от подкрепа в следните направления:

 • Деца в конфликт със закона – деца между 14 и 18 години, извършители на противоправни прояви, разпознати от НК или от Закона за отклоняване и налагане на възпитателни мерки/ ЗБППМН и техните родители; деца под минималната възраст за наказателна отговорност и техните родители
 • Деца, жертви на насилие и деца, пострадали от или свидетели на престъпления и техните родители;
 • Деца с емоционални и поведенчески затруднения в процеса на израстване или при ситуации на конфликт/нарушени взаимоотношения в семейството и социалната среда или в училище и техните родители.
 • Деца от уязвими семейства, в риск от неглижиране, социално изключване и попадане в неблагоприятна приятелска среда, водеща до риск от извършване на противоправни деяния и техните родители.

 

Капацитет на социалната услуга: 30 деца и семейства с проблеми от посочените направления.  

Център за правата на децата е социална услуга в общността, която предлага подкрепа на деца, родители и професионалисти чрез:

– Прилагане на комплексен координиран подход на работа с деца и семейства, с участието на мултидисциплинарен екип от специалисти и мрежа от услуги (осигурена координация с ДСП, община, услуги и експерти, здравни медиатори, училища, здравни заведения, МКБППМН, РУП, Съд, Прокуратура и други държавни институции)

– Придружаване на детето и неговото семейство, информиране за правата на децата, съдействие за щадящо изслушване, когато детето е жертва или свидетел на престъпление, подкрепа за преодоляване на последиците от травматично преживяване;

– Посредничество и застъпничество пред други държавни, административни органи и неправителствени организации;

– Превенция на всички форми на насилие над детето (физическо, емоционално, сексуално, експлоатация и неглижиране) в семейството и в социалната среда;

– Подкрепа на професионалистите на отдел “Закрила на детето” при предприемане на спешни действия за осигуряване на психологическа подкрепа и сигурност на децата, жертви на насилие и техните родители;

– Превенция на предизвикателното или рисковото поведение при деца и неговото задълбочаване;

– Консултации с деца и родители за превенция на отпадането от училище при идентифициран риск;

– Работа с деца в конфликт със закона (между 14 и 18 години), извършители на противоправни прояви, разпознати от НК или от Закона за отклоняване и налагане на възпитателни мерки/ ЗБППМН и техните родители; деца под минимална възраст за наказателна отговорност: Информиране, подготовка и придружаване за предстоящи правни/възпитателни процедури; Застъпничество за правата на децата, за дружелюбно правосъдие, правна помощ; Наставничество; Медиация между извършител и жертва; Превенция на рецидиви; Професионално ориентиране и включване; Включване към специализирани програми за работа с правонарушители и повишаване на чувствителността към жертвата, за социални умения, за умения за мислене, за общественополезна дейност и за обществено въздействие.

– Организиране и провеждане на семейно-групови конференции по конкретни случаи на деца;

– Предоставяне или насочване към специализирано консултиране – юридическо, здравно, социално-педагогическо, психологическо, психотерапевтично, кариерно;

– Повишаване на самооценката и развиване на личностния потенциал на децата чрез предоставяне на тематични ателиета и насочване към подходящи курсове, извънкласни дейности, инициативи, спорт, изкуство, професионално ориентиране; Занимания на територията на Центъра в ателиета по изкуства и музика, фитнес и източни спортове; организиране на ситуационни игри, пътешествия и приключенски лагери;

– Създаване на Група за взаимопомощ за регулярен контакт и подкрепа между учители и педагогически съветници от една страна и психолози и социални работници – от друга;

– Подкрепа на професионалистите от ОЗД при прилагане на Координационните механизми за противодействие на тормоза и работата с деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

– Подкрепа на учители, класни ръководители и педагогически съветници при изграждането на среда и въвеждането на ефективни мерки за намаляване на физическото насилие, агресията и тормоза в училище;

– Организиране на срещи, беседи и обучения по теми, свързани с правата на детето, детското участие; кампании, насочени към правата на детето и промотиране на позитивно родителство и ненасилствени методи за възпитание;

 

Входът към услугите в „Център за правата на децата“ е доброволен: както за самозаявили се клиенти или такива чрез направления и насочване от други заинтересовани страни: училища, ОЗД, ДПС, МКБППМН, съд и др.

 

Срок за предоставяне на услугите в ЦПД е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, определянето му става съвместно с насочващата институция.

Брой на специалистите, осигуряващи изпълнение на дейностите

– психолог с координиращи и представителни функции – 1

– социален работник – 1;

– експерт- методист 0.5

Почасови ангажименти на водещи специализирани ателиета – музикотерапия, арт-терапия, спортни инструктури.

 

Основните услуги, които се предоставят в Център за правата на децата – Русе

 • Таргетирана превенция „Подкрепа на деца от уязвими семейства и с трудности в поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона“– преодоляване на рисковете, които водят до неглижиране, неподходяща грижа и риск от противоправни деяния при деца до 14 годишна възраст и повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството.
 • Интервенция – специализирани услуги за деца извършители –„Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минималната възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа“ – подкрепа на мерките за отклоняване, вкл. от институционализиране, и на постигането на целите на наказанието, минимизиране на негативните ефекти, които това наказание би могло да има, и предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа
 • Насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги – „Подкрепа за преодоляване последиците от насилие върху конкретни деца и работа за предотвратяване на насилие“– Насочване/консултативна функция за подкрепа за преодоляване последиците от насилието върху конкретни деца и работа за спиране на насилието.

 

През 2017 год. в Център за правата на децата са реализирани следните дейности:

 

Организационни дейности за разкриване на центъра и стартиране на услугата

Съгласуване и финализиране на методологията за услугите на ЦПД (с организациите партньори по проекта и ръководителя от НМД);

– Съобразно предварително декларираните ангажименти са подготвени и подадени към ДАЗД необходимите документи за издаване на лиценз за извършване на дейности в Центъра; От 20.06.2017 г. СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социалната услуга „Център за правата на децата”;

– В началото на период е извършен подбор на необходимия квалифициран персонал, като непосредствено след назначаването му са изготвени съответните длъжности характеристики, които са надлежно съгласувани със служителите. Изготвен и подписан от персонала етичен кодекс за работещи с деца в ЦПД и съответно декларация за спазването му;

– Изготвени са и всички необходими документи и процедури, съобразно Наредбата за критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги;

– Извършен е ремонт, оборудване и декориране в съответствие с планираните дейности помещенията в сградата на КСУДС, предоставени безвъзмездно от Община Русе, така че мястото да отговаря на нуждите на целевите групи и да се превърне в привлекателно място за тях (арт-стая, музикална стая, стая за спорт и фитнес, стая за срещи и фамилни конференции, кабинети за специалистите и индивидуална терапия на потребителите).

– Изготвяне и подписване на споразумение с ДСП, до получаване на лиценза от ДАЗД;

– Подготовка за официално откриване на Центъра;

– Официално откриване на центъра, освещаване, прес конференция. На събитието присъстваха 23 професионалисти представители на институции работещи с деца в гр. Русе – представители на ДАЗД, РП- Русе, МКБППМН, РУО, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Община – Русе,  Адвокатска колегия – Русе, училища в града, партньори на „Еквилибриум“;

– Изработени са съответните документи необходими за предоставяне на социалната услуга: документопоток, регистри, отговарящи на критериите за предоставяне на социални услуги, бланка на договор с клиенти, бланка на информирано съгласие за участие в съответните ателиета по интереси, разработени са три специализирани оценки на детските потребности, формуляр на план за предоставяне на услугата;

– Сключено е споразумение за сътрудничество с лицензиран спортен клуб за бойни изкуства „БУМ“, за справяне с агресията. Ежеседмично се провеждат тренировки с децата потребители на ЦПД изявили желание за включване, по програма БУМ – благородство, усърдие, морал. Водещ е действащ полицай; 

– Сключено е споразумение за сътрудничество с ЦОП и ЦРДУ към КСУДС – Русе, които са в същата сграда и се управляват от „Еквилибриум“, с цел насочване на деца-потребители за участие в конкретни специализирани дейности на ЦПД;

– Договорено е сътрудничество с МКБППМН, с инспектори Детска педагогическа стая с ОУ „В. Априлов“ – Русе и други училища в Община Русе, с адвокатска колегия – Русе;

– Изпратени са писма за сътрудничество до всички СПИ и ВУИ на територията на Р България, с цел оказване на подкрепа в адаптационния период на лица, на които им предстои напускане на съответната институция и връщане в района на община Русе;

– Представители на СНЦ „Еквилибриум” участваха в организационни срещи на НМД за уточяване и планиране на текуща и бъдеща работа по проекта;

 

С цел популяризиране дейността на ЦПД, работа по промяна на нагласите на общността към децата и младежите, в контакт и конфликт със закона на местно ниво и междуинституционално сътрудничество са инициирани и проведени следните дейности:

 

– На 09.03.17г. по време на годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум“ чрез power point презентация бе представен проекта и екипа на ЦПД;

– Изготвена е брошура на достъпен език, с която се информират потенциалните потребители, техните семейства, общността и институциите за предоставените услуги в центъра. През периода брошурата е преиздадена. Информационни материали са предоставени на съответните институции – МКБППМН, РУ на МВР, ДПС, училища и др.

– Изготвена и предоставена информация за ЦПД и споделяне на публикации на сайта на НМД в страницата на КСУДС в социалните мрежи, регионални печатни и електронни медии;

– Проведена междуинституционална среща с участието на представители на ОД на МВР – Русе, инспектори от ДПС към I РУ, РПУ – Сливо поле, МКБППМН, РУО – Русе с цел представяне на проекта и постигане на споразумение за сътрудничество;

– Проведена бе среща с Началник ОЗД – Русе и главен социален работник, с цел запознаване с проекта и в детайли предоставяните услуги;

– Екипът на ЦПД взе участие в регионална среща, организирана в РУ „Ангел Кънчев“ –Русе, където бяха представени социални услуги на територията на Община Русе, Велико Търново, Разград. Директорът на ЦПД представи целите и дейностите на центъра в Русе в рамките на проекта на НМД и др.

– Проведена информационна среща с пробационен инспектор за представяне на проекта и постигане на спорозумение за съвместна работа по случаи на деца осъдени на пробация;

– Участие в среща с директори на училища от Община Русе, съвместно с РУО – Русе, с цел представяне на проекта;

-Участия в телевизионни предавания, представяне на проекта и дейността на ЦПД – Русе;

– На 08.11.2017г бе проведена среща с новоназначения Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Д. Матева и Началник ОЗД – М. Неделчева за запознаване с услугите и дейността на ЦПД, обсъждане на работата по някои от случаите, по които работи ЦПД.

– Проведена среща с представители от ЦОП – гр. Несебър, по време на която бяха запознати с центъра и услугите, които се предоставят;

– На 14.11.17 г. бе проведена работна среща с директорката на Младежки дом – Русе за популяризиране на дейността на ЦПД и планиране на съвместни дейности. След тази среща на 20 октомври 2017г, по повод отбелязване на Световният ден за правата на детето, определен от ООН и свързаната с това конвенция за правата на детето, 13 деца от Младежки парламент към Общински Младежки дом, гр. Русе, посетиха „Център за правата на децата“ гр. Русе. Младите хора от Младежки парламент при ОМД Русе, се срещнаха с екипа на центъра, като им бе представена презентация за дейността която се извършва, както и запознаване с правата на детето и добрите практики при работа с деца, които имат поведенчески или емоционални затруднения или са в конфликт със закона;

– На 15.11.2017г. екипът на ЦПД проведе среща с Хрисиела Димитрова – секретар на „Съюза на младите юристи“ за представяне на дейността на ЦПД и планиране на съвместни дейности. След тази среща екипът бе поканен да участва на 20.11.18 г. в събитие, организирано от „Съюз на младите юристи“ – клон Русе съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, с което стартираха кампанията „Насилието не е решението, а проблемът“. В събитието участваха Доктор Невена Русева – разследващ полицай в ОД на МВР – Русе, преподавател по две дисциплини в Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – криминалистика и съдебни експертизи; Психологът Мая Христова – служител в Института по психология на МВР с месторабота ОД на МВР – Русе; Траян Личев – психолог и директор на „Център за правата на децата“ – Русе; Валерия Николова – социален работник в ЦПД. На събитието присъстваха представители на Младежки дом – Русе, студенти по право, практикуващи юристи, клуб „Различни и равни“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“, представители на НПО, преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“, представители на русенски училища, ученици, родители и други проявили интерес към мероприятието граждани на град Русе. На събитието директорът на ЦПД представи целите и дейностите на центъра в Русе в рамките на проекта на НМД, информация в посока промяна на нагласите на общността към децата и младежите, в контакт и конфликт със закона на местно и национално ниво;

– На 21.12.17г – 8 студенти от РУ „Ангел Кънчев“ посетиха ЦПД, част от учебната им практика и бяха запознати с услугите, които се предоставят в ЦПД, целевата група и методиката на предоставяне на социалната услуга;

– Проведена бе среща на екипа на ЦПД със секретаря на МКБППМН – Русе за обсъждане на съвместната работа по конкретни случаи, по които работим и договаряне насочването на деца от МКБППМН за работа в ЦПД

– Социалният работник от екипа участва в анкета от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ – 28.09.2017г.;

Член от екипа на ЦПД участва в срещи организирани от Отдел „Закрила на детето” запознаване и насочване на случай;

– През периода екипът на ЦПД – Русе фасилитира две среща на „Група за ефективно взаимодействие” (обмяна на опит между специалисти, работещи с деца с поведенчески проблеми в училищата от гр. Русе и община Русе). Първата среща бе с цел представяне на проекта и изработване на план за системна работа и обмяна на опит на специалисти от образователната система и специалистите на ЦПД, работещи с деца с проблемно поведение, а на втората се обсъди ефективността на „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в училище“ и прилежащите към него процедурни действия.

– През периода са провеждани еднократни срещи с деца и родители за запознаването им с услугите предоставяни в ЦПД, при необходимост насочвани към други подходящи социални услуги.

Работа по случаи

През периода е работено общо по 15 случая.

– На 12 деца и техните семейства е предоставанена социална услута „Подкрепа на деца от уязвими групи с трудности в поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона”. Три от случаите са насочени от Отдел „Закрила на детето” със съответното направление; два са насочени от инспектор детска педагогическа стая на II РУ; шест са насочени от Управител ЦНСТДМ – гр. Бяла, един от случаите е по заявка на родителите;

– Социалната услуга „Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минимална възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/ младежа” е ползвана от 3 деца и техните семейства, след издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане” – Русе (ОЗД). Работата по единия случай приключи през месец юни след взето решение на мултидисциплинарна среща, инициирана от екипа на ЦПД с участието на представители на Отдел „Закрила на детето, социален работник от ЦПД, други заинтересонави страни по случая, майката и детето.

При предоставяне и на социалните услуги в ЦПД за всяко дете се изготвя оценка на детските потребности, провеждат се мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаите, приемане на планове и тяхното преразглеждане, екипът участва и в организирани срещи на Отдел „Закрила на детето”, поровежда се консултативна психологическа и социална работа с децата и техните семейства в зависимост от установените нужди, застъпничество, децата участват в ателиета според интересите си.

Групова работа с деца

През периода стартира работа в четири ателиета „Музика”, „БУМ”(Благородство, усърдие и морал –тренировки по джи-джицу), „Арт ателие”, „Фитнес”, в които децата-потребители участват според интересите си. След проявен интерес и желание от страна на децата се провеждаше и групова работа за усвояване на кулинарни умения. В ателиетата са участвали 13 деца.

Част от сесиите с децата настанени в ЦНСТ- Бяла бяха проведени на територията на ЦНСТ, съобразно училищната ангажираност на младежите.

През периода стартира групова работа и с децата настанени в ЦНСТ за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) – Русе, управлявано от БЧК (по силата на заявено желание от страна на БЧК за подкрепа от екипа на „Екивилибриум“ – ЦПД по време на Координационен механизъм за насилие по повод случай на дете, настанено в центъра на БЧК). Четири от децата, настанени в ЦНСТДБУ на БЧК, са потребители на услуга в ЦПД, насочени с направление за предоставяне на социална услуга от ОЗД. Целта на работа с всички деца настанени в ЦНСТДБУ е овладяване на агресията и предотвратяване извършване на противоправни прояви.

На 02.11.2017г бе организирано посещение и групови дейности на картинг писта за 6 деца, потребители в ЦПД;

 

Оказване на подкрепа и застъпничество в съдебни производства и изслушване в „Синя стая”

– През периода е оказана подкрепа и застъпничество в две съдебни производства на дете, клиент на ЦОП;

– Участие в мултидисциплинарен екип във връзка 8 разпита в специализирано помещение „Синя стая” (клиенти на ЦОП към КСУДС), информиране на родителите относно съдебни и досъдебни процесуални действия

 – Оказана е психологическа подкрепа на деца – случай на ЦОП при изслушване в Синя Стая.

Първична превенция

– През учебната 2016г.-2017г. се работи по предварително изготвен график с 25 деца потребители по първична превенция в три училища в гр. Русе – веднъж седмично се провеждаха тренинги свързани с правата и отговорнистите на децата, превенция на агресията по разработения от „Еквилибриум“ модел за „Детски правозащитни клубове”. На последият тренинг за учебната година бяха поканени да присъстват и деца (общо от трите училища 37), които до този момент не са изявявали желание за включване в клубовете – те участваха и бяха информирани за дейността на клуба, както и възможностите им за включване.

– В периода 22.11.2017г. – 15.12.2017г. са проведени 2 тренинга с по 3 сесии „Толерантност“; „Насилие“; „Закрила“ в две русенски училища – общо 48 деца;

– 13 деца – представители на Младежки парламент бяха запознати с дейността на ЦПД, с правата на децата; отбелязан бе Международния ден за правата на детето;

– На 05.12.17г. екипът на ЦПД заедно с три деца от младежкия парламент проведоха групова сесия с деца ползващи социални услуги в ЦРДУ (Център за работа с деца на улицата) по повод деня на доброволеца.

 

Повишаване професионалните компетенции на екип ЦПД:

 • Екипът на ЦПД – Русе взе участие в две обучения във връзка с повишаване квалификацията на служителите на Центровете на територията на Р България, организирани от НМД със следните теми:
 • „Нормативна база и застъпничество” – проведено на 12 – 13.06.17 г.
 • „Работа с деца с проблеми в поведението” – прведено на 29 – 30.06.17г.
 • Обучение за работа по модела на семейно групови конференции – проведено в периода 19.09.2017г. – 20.09.2017г.
 • На 30.10.2017г екипът участва в обучение за работа със зависими лица, организирано от СНЦ „Еквилибриум“;
 • На 22.01. и 06.02.18 г. екипът на ЦПД участва във вътрешни обучения за работа по инструментите за оценка на правонарушителите проведено от Дейвид Бисет от СНЦ „Еквилибриум”;
 • Социалния работник от екипа участва в супервизия на екип „Синя стая“ – 18.10.2017г.
 • Екипът на ЦПД получава професионално консултиране, супервизия и дейности за сплотяване на екипа от експерти от „Еквилибриум“.