• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и предоставя 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла. За социалната услуга Резидентна грижа за деца и младежи с увреждания (РГДМУ) са издадени: удостоверение за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 00191-0006 – Заповед №РД1-235/14.06.2018 г. и лиценз от АКСУ № Л – 3129 – 257 от 31.05.2021 г.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826/2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В РГДМУ

През 2021 година потребители на социалните услуги в РГДМУ са:

 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

 ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 Социалната услуга РГДМУ се предоставя съгласно утвърдените   нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.   

Дейност 1

 Организационно изграждане на РГДМУ към КСУДС

Изготвяне на Годишен план за развитие на РГДМУ; План за развитие на персонала на РГДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопастност в РГДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори за работата в РГДМУ; Процедура за управление на кризисно поведение в РГДМУ; Преглед и актуализиране на  индивидуалните Оценки на риска на потребителите и мерки за предотвратяване.  

Тези дейности са реализирани в началото на 2021 г. През м. януари 2021 г. бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в РГДМУ към КСУДС, който се следва.

 • На 25.02.2021 г. в РГДМУ бе проведена здравна беседа касаеща здравословното състояние и превенция на стомашно-чревни заболявания от педиатъра д-р Н. Дикова
 • На 28.05.2021 г. ръководителят на РГДМУ взе участиев разяснителен семинар, проведен в електронна среда на тема: Стимулиране залагането на КСО (корпоративна социална отговорност),  дейности и въвеждане на инструменти за оценката им (в случай на наличие на такива) при създаване на партньорства между държавни/общински структури и представители на бизнеса.
 • На 31.05.2021 г. ръководителят на РГДМУ, заедно с медицинската сестра и кинезитерапевта в центъра, взеха участие в организираната от Национална асоциаця на работещите с хора с увреждания – НАРХУ, съвместно с община Русе – информационна среща на тема „Надграждащи обучения за специалисти от социалната сфера в областта на осигуряване на по-добро качество на живот и подкрепа на хората с интелектуални увреждания“. Срещата бе проведена в Голямата конферентна зала на хотел Дунав Плаза гр. Русе.
 • Медицинската сестра в РГДМУ взе участие в онлайн обучение организирано от АСП по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Целта на обучението бе участниците да повишат своите компетенции относно ранното идентифициране на проблеми в развитието на децата, предоставянето здравни и  интегрирани здравно – социални услуги, начини на съобщаване на родителите за увреждания на детето.

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на РГДМУ към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе.

 • На 31.03.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 22.04.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 26.05.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 22.06.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 26.07.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 02.09.2021 г. ВРГДМУ бе проведена една индивидуална супервизия на член от персонала от Н. Петрова.
 • На 16.09.2021 г. бе проведена групова супервизия в РГДМУот Н. Петрова.
 • На 18.10. и 19.10.2021 г. психолога Р. Георгиева проведе една групова и осем индивидуални супервизии по проект на АСП № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – „Осигуряване на специализирана подкрепа – супервизия за действащи СУ“ по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“.

Дейност 4

Предоставяне на услуги в РГДМУ към КСУДС – Русе”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в РГДМУ „Розовата къща”:
 • Задоволяване ежедневните потребности на децата и младежите – постоянна грижа;
 • Задоволяване здравните нужди на децата и младежите;
 • Психологическа подкрепа;
 • Възпитателни дейности;
 • Обучителни дейности;
 • Терапевтични дейности;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Социално включване.

В РГДМУ „Розовата къща” има настанени 12 деца и младежи /4 деца и 8 младежи/.

През 2021 г. услугите в РГДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2021 г., в следните направления:

Базисни и здравни грижи:

Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

Здравословното състояние на децата и младежите се следи от личния им лекар д-р Б. Иванова, наблюдава се от медицинската сестра /ежедневно/ и от д-р Дикова – педиатър, която веднъж седмично, а при нужда и по-често извършва прегледи на място в РГДМУ „Розовата къща”. Осигурен е редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

 • На 25.01.2021 г. С. А. бе на зъболечение под обща анестезия в клиника „Света Аполония”-  гр. Русе.
 • На 22.02.2021 г. Р. бе на зъболечение под обща анестезия в клиника „Света Аполония” гр. Русе.
 • На 10.03.2021 г. С. А.бе изследван за Хеликобактер пилори. Резултатът е отрицателен.
 • На 11.03.2021 г. Н.бе на зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“ гр. Русе, под обща анестезия.
 • На 15.03.2021 г. К.бе изследван за Хеликобактер пилори. Резултатът е отрицателен.
 • На 29.03.2021 г. И. бе на зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“ гр. Русе, под обща анестезия.
 • На 25.05.2021 г. Кр.бе на зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“ гр. Русе, под обща анестезия.
 • На 22.06.2021 г. С. А.бе изследван за Хеликобактер пилори. Резултатът е положителен. Записан е за преглед при специалист гастроентеролог в началото на м. юли.
 • На 02.07.2021 г. по повод гастро-дуоденални оплаквания и положителен Хеликобактер, С.е консултиран с гастроентеролог. Назначена е и проведена терапия.
 • На 10.09.2021 г. С.бе с общо неразположение, зачервено гърло и хрема без температура. Прегледан е и е назначена терапия. След приключване на  лечението и три дни в добро общо състояние, на 20.09.2021 г. отново е с висока температура, без кашлица и хрема. Назначена е и проведена терапия.
 • На 02.09.2021 г. след падане с количката по стълбите на входа на къщата и сцепена вежда, С. А.бе транспортиран до Спешна медицинска помощ към УМБАЛ „Канев”, където бе прегледан и раната бе обработена. Действията на екипа бяха своевременни и съгласно разработената процедура в ЦНСТДМУ за предприемане на мерки при възникнал инцидент с потребител на социалната услуга.
 • На 10.09.2021 г. Ф.бе с хрема, леко закашляне, без температура. Прегледана е и е проведено лечение.
 • На 17.09.2021 г. С. А. бе изследван за Хеликобактер пилори, след проведено лечение. Резултатът еотрицателен. 
 • На 17.09.2021 г. Ст. Д.бе на консултативен преглед при специалист нефролог. Изледвана е кръвна картина, уреа и урина. Резултатите са в норма.
 • На 20.09.2021 г. И.бе с температура, без кашлица, с едно по-рядко изхождане. Прегледана е и е проведена терапия.
 • На 22.10.2021 г. М. е преосвидетелстван по документи от ТЕЛК.
 • На 24.11.2021 г. д-р Дикова, педиатър, консултант на СНЦ „Еквилибриум”, извърши преглед в РГДМУ„Розовата къща” на М., поради повишена температура, чести редки изхождания, без повръщане. Съвместно с личния лекар на детето – д-р Б. Иванова бе взето решение за неговата хоспитализация. Същият ден момчето бе прието в отделение „Педиатрия” на УМБАЛ „Канев” с изпращаща диагноза „Инфекциозна вироза със стомашно-чревна локализация”. Извършен е тест за Covid – 19, който е отрицателен. По време на престоя на детето в болничното заведение, бе осъществена организация при него да има постоянно член на персонала, който да го обгрижва. На 29.11.2021 г. М. бе изписан с подобрение и с Дг „Остър ларингит”. Продължаващата терапия бе изпълнена стриктно от персонала.
 • На 05.11.2021 г.Ф.е преосвидетелствана по документи от ТЕЛК.
 • На 15.11.2021 г. С. А. бе на зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“ под обща анестезия.
 • На 26.11.2021 г. на К. бе извършена интервенция  от специалист – хирург в УМБАЛ „Канев“ – отстраняване нокътя на палеца на левия крак поради врастване навътре.

Дейностите в РГДМУ и през 2021 г. са изцяло съобразявани с извънредното положение и противоепидемичните мерки по време на извънредната обстановка, заради риска от зараза с Covid- 19. 

 • За децата и младежите е осигурен прием на имуностимуланти – чай „Цистус”. Продължава и приема и на имуноукрепващия медикамент „Рибчо”.  
 • През 2021 г. отново бе засилената дезинфекцията на вътрешните помещения в РГДМУ „Розовата къща” – под, плотове, шкафове, бюра, дръжки на врати, строго спазване на личната хигиена на персонала както на работното място, така и у дома, ползване на предоставените ни от СНЦ Еквилибриум предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти за ръце, строго спазване на изискванията при приготвяне на храната за децата и младежите, разсипването и самото им хранене. Преди влизане в центъра служителите продължават да дезинфекцират ръцете си с препаратите оставени на входа, събуват се от вън и използват чехли и други дрехи, не тези с които са дошли до работа, когато са на смяна. В РГДМУ е предоставена папка с пълна информация, касаеща Корона вирус.
 • От м. август 2021 г. в РГДМУ е назначен „дезинфектор” /човек от персонала/ по проект „Патронажна грижа +” на община Русе.

 

 • Образование:

През 2021 г. децата С. /6 кл./, М. /5 кл./ и Ф. /7 кл./, записани в ОУ „Йордан Йовков” – Русе успешно завършиха учебната 2020/2021 г. в Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Русе, където се обучават. Децата Ст.Д. и Ст. завършиха 10 и 9 клас в ОУ „Йордан Йовков”.

През новата учебна 2021/2022 г., децата С., М. записани в СУ „Йордан Йовков, продължават да се обучават в ЦСОП – Русе. С. е в 7 клас с ръководител паралелка г-жа Миглена Стоянова, М. е в 6 клас с ръководител паралелка г-н Росен Димов. Детето Ф. е в 8 – записана е в СУ „Йордан Йовков”, специалност „Софтуерни и храдуерни науки”, но се обучава в изнесена паралелка в ЦСОП с ръководител паралелка г-н Константин Коев.

Децата Ст.Д. – 11 клас и Ст. – 10 клас през учебната 2021/2022 г. продължават да са записани и  ОУ „Йордан Йовков” – Русе, където ползват услугите на ресурсен учител.

 

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция, през 2021 г. едно дете е ползвало веднъж седмично услуги в Дневен център за деца с увреждания седмична грижа (ДЦДУ СГ) „Мечо Пух”, а пет младеж – също веднъж седмично са посещавали Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Обратна връзка за поведението на децата и младежите по време на престоя им в ДЦДУ-СГ „Мечо Пух” и ДЦПЛУ се получава при връщането им в РГДМУ от специалиста, който ги придружава /обикновено това е психолога на социалната услуга/. Транспортирането на децата и младежите, ползващи социална услуга в ДЦДУ – СГ „Мечо Пух”, се осъществяваше с техен транспорт – микробус, оборудван с платформа за колички.

Една девойка посещаваше и през 2021 г. Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи (ЦСРИН).

Три деца и един младеж ползваха съпътстваща услуга ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо” – С., М., Кр. и Ф., като през 2021 г./. Ерготерапевт от социалната услуга посещава „Розовата къща” и работи с децата и младежите. И при четиримата заниманията за тактилна стимулация с допир на ръцете до различни по твърдост и релеф материи и играчки, са изключително приятни и полезни. При Ф. и Кр. целта е да се насърчават и усъвършенстват уменията им за самостоятелно хранене, с подкрепата на специалиста. В присъствието на ерготерапевта Ф. се чувства спокойна и не се съпротивлява, когато й се поставят задачи за изпълнение – да се пусне от стоящия до нея и отиде, вървейки напред, до друг възрастен, да си подпира чашката с вода с ръка и да пие вода. Специалистът се включи добре и в екипната работа с кинезитерапевта в къщата за позициониране на вертикализатор на силно спастичните деца М. и С.

Освен с тях, ерготерапевтът проведе и групови занимания с други деца и младежи, като дейностите са насочени към сензорно тактилна стимулация под формата на игри с допир до различни материи и консистенции.

От 01.05.2021 г. шест от младежите – Н., К., В., С. А., И. и Кр. ползваха социалната услуга – Център за комплексно обслужване на лица със заболявания в това число с тежки заболявания  – „Сезони”  към община Русе. Посещенията бяха два пъти седмично по предварително изготвен график – не се засичат с други потребители и се редуват по двама за едно посещение. Там с тях занимания провеждаше трудотерапевт. Транспортирането на младежите се осъществяваше с микробус осигурен от социалната услуга, пригоден за превозване на хора с увреждания. Заниманията с И. и Кр. се осъществяваха под формата на мобилна работа в РГДМУ. Младежите ползващи услугата се придружаваха от човек от персонала по време на дейностите с тях. Услугата приключи на 31.12.2021 г.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящия персонално за тях възрастен или дежурната детегледачка.

През цялата година персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета.

Рехабилитация:

И през 2021 г. кинезитерапевтът в къщата продължи дейността си и извършва ежедневна рехабилитация на децата и младежите, нуждаещи се от подпомагане на двигателното им развитие. Рехабилитацията се провежда три пъти седмично при Кр., С., М. и С. А. На С. и М. им се прилагат дренажни масажи и позиции, позицониране на вертикализатор. При Кр. се прилагат главно масажи на долните крайници, стречинг, поставяне на шини на краката и позициониране на вертикализатор. При останалите деца рехабилитацията е по два пъти седмично – масаж на долни крайници, стречинг, общоразвиващи и активни упражнения. Рехабилитацията на Ст. Продължава да е масаж на долните крайници, стречинг, активни упражнения за крайниците, упражнения за таза и корема, общоразвиващи упражнения. При останалите деца – два пъти седмично: масаж на долни крайници, стречинг, общоразвиващи и активни упражнения. С децата С. и М. през зимните месеци е приоритет извършването на всекидневни дренажни масажи, активни и общоразвиващи упражнения с цел незадържане на секрети, позициониране на модули и вертикализатор. При Ст. и Р. освен рехабилитацията, положително въздействие оказват слизанията и качванията по стълбите под наблюдението на специалиста. Кр. се чувства добре, когато е на вертикализатора, наблюдава се сравнително лесно отпускане на контрактурите на краката и поставяне на шините. При В. добър тонизиращ ефект имат масажът и активно – асистираните упражнения на долните крайници. Със С. А. се работи за намаляване контрактурите на долните крайници, като му се прилагат засилени упражнения и масажи. Ст. Д., въпреки своята физическа активност, се нуждае и му се правят масажи, активни и активно – асистирани упражнения на долните крайници. С Ив. се работи за намаляване контрактурите на долните крайници, като й се прилагат активни и пасивни асистирани упражнения и масажи, както позициониране в седнало положение на количката и на дивана в дневната.

Велоергометърът се включва в рехабилитационната програма на Ст., Р. и Ст. Д. Те с желание и успешно го ползват, а когато са на него, настроението им е приповдигнато и са усмихнати.

Други дейности:

Всички деца и младежи са били извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки, пазар и др.

 • На 10.03.2021 г. ръководителят на РГДМУ проведе едночасово онлайн занимание със студенти I курс, специалност „Социални дейности”  от РУ „Ангел Кънчев”, което бе насочено към запознаване на студентите с работата на социалния работник в услугата и дейностите извършвани от него, когато се работи по конкретен случай на дете или младеж.
 • На 15.04.2021 г. в КСУДС бе проведена мултидисциплинарна среща за преразглеждане плановете за предоставяне на социалната услуга на децата в ЦНСТДМУ.   На срещата присъстваха водещия случаите от ОЗД и представители на подкрепящите социални услуги от ОДУ „Слънчо” и ДЦДУ СГ „Мечо Пух”.
 • На 23.04.2021 г. ЦНСТДМУ бе посетен от 16 студенти от РУ „Ангел Кънчев” в специалност „Медицинска сестра”, II курс, редовно обучение. Целта на посещението бе запознаване със социалната услуга и дейността на медицинската сестра в нея.
 • На 1.06.2021 г. в РГДМУ бе отбелязан празника на детето. Предвидената разходка и игри навън не се състояха, поради лошите метеорологични условия, но това не помрачи празничното настроение у децата и младежите, които пяха, танцуваха, играха, и със смях и закачки озариха къщата.
 • На 24.06.2021 г. с помощта на еротерапевта от ОДУ „Слънчо” бе отбелязан празника на билките Еньовден. Момчетата бяха закичени с букетчета с билки, а някои от момичетата с венче за глава също от билки и цветенца. Според традицията имаше и Еньова булка – една от девойките в къщата, която бе много красива и радостна
 • До м. юни 2021 г. продължиха дейностите на фондация „АСИСТ – помагащи технологии”. Сътрудниците на организацията ежедневно посещаваха РГДМУ и провеждаха занимания със Ст.Д и Ст. с устройството за контрол на погледа. Двете момчета бяха изключително доволни и весели при работа с тях и се справяха много добре с поставените им задачи. Работата по проекта на фондацията приключи на 30.06.2021 г.
 • След кратка пауза 5 деца и младежи от РГДМУ „Розовата къща”, придружени от 4 души от персонала отново бяха на летен лагер в село Тюленово, община Шабла от 15.07. до 19.07.2021 г. Там те имаха възможност да се докоснат до галещите слънчеви лъчи и топлите морски вълни, да плуват и палуват на воля, а смехът, емоциите весели, забавните игри до късно огласяха малкото северно селце. А когато все пак слънцето по някаква причина се намръщваше, децата и младежите успяха да посетят и разгледат забележителностите на село Тюленово и град Шабла, Шабленската Тузла, разходиха се до нос Калиакра и известния с красивата си природа плаж Болата, изработиха морски сувенирчета от мидички и раковинки. Всички деца и младежи изживяха много щастливи мигове и положителни емоции на морския бряг.
 • Делата на Р. и И. в РРС за пренастаняване бяха на 10.08.2021 г. и се проведоха в открито заседания на Районния съд – Русе в ЦНСТДМУ „Розовата къща”.
 • На 13.09.2021 г. бе делото на К. в Окръжен съд – Русе за поставяне под пълно запрещение.
 • На 16.09.2021 г. бе делото на Н. в Окръжен съд – Русе за поставяне под пълно запрещение.
 • На 16.09.2021 г. бе делото на Кр. в Окръжен съд – Русе за поставяне под пълно запрещение.
 • На 29.09.2021 г. бе делото на В. в Окръжен съд – Русе за поставяне под пълно запрещение.
 • На 09.09.2021 г. ръководителя на ЦНСТДМУ изнесе презентация за Розовата къща в РУ „Ангел Кънчев” пред студенти I курс, задочно обучение, специалност Социална педагогика.
 • На 05.10.2021 г. в КСУДС се проведе мултидисциплинарна среща за преразглеждане на плановетет на децата по предоставяне на социалната услуга.
 • На 06.10.2021 г. влезе в сила Решението на Русенски окръжен съд за поставяне под пълно запрещение на Н.
 • На 08.10.2021 г. влезе в сила Решението на Русенски окръжен съд за поставяне под пълно запрещение на Кр.
 • На 16.10.2021 г. влезе в сила Решението на Русенски окръжен съд за поставяне под пълно запрещение на К.
 • На 03.11.2021 г. влезе в сила Решението на Русенски окръжен съд за поставяне под пълно запрещение на В.
 • На 16.10.2021 г. ръководителя на РГДМУ проведен онлайн сесия със студенти II курс специалност Ерготерапия редовно обучение от РУ „Ангел Кънчев“ – запознаване със структурата и дейността на социалната услуга.
 • През един от слънчевите дни на м. октомври /21.10.2021 г./ Ст. Д., Ст., Н. и К. посетиха лесопарк „Липник“, придружени от ръководителя на центъра. Там те се разходиха се по алеите и се наслаждаваха на природните  забележителности, а при отдиха на брега на езерото, наблюдаваха с интерес тренировката на състезателите от клуба по кану-каяк.
 • На 4.11.2021 г. Н., К. и Ст. придружени от ръководителя на РГДМУ посетиха скалния манастир „Свети Димитър Басарбовски“ в село Басарбово и разгледаха забележителностите му.
 • На 24.11.2021 г. Органът по настойничество и попечителство към община Русе издаде Удостоверения за назначен настойник /ръководителят на РГДМУ/ със срок до 28.02.2022 г. на К., Н., В. и Кр.
 • На 14.12. и на 21.12.2021 г. ръководителя на РГДМУ проведе онлайн сесии със студенти от РУ „Ангел Кънчев“ специалност Социални дейности  II курс редовно обучение, като темата на сесиите бе работа по случай.
 • На 22.12.2021 г. Н. и Ст. взеха участие в Коледното тържество на ДЦДУ „Мечо Пух“ и ДЦПЛУ към сдружение „Дете и пространство“. Там те отново изживяха вълнуващи мигове и получиха подаръци. Подаръци и почерпка имаше и за всички деца и младежи ползващи услугите на двата центъра, които не присъстваха на празника.

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През 2021 г. в ЦНСТДМУ бяха получени следните дарения:

 • На 31.05.2021 г. поредният мил жест на внимание докосна сърцата на децата и всички в Розовата къща. Дарението бе от фирма ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, които ни предоставиха 4 нови хладилника марка „Веко” за нуждите на центъра.
 • През м. 06.2021 г. г-жа Евелина Петкова и приятели от гр. Бяла дариха на РГДМУ Розовата къща 12 бр. комплекти спално бельо, постелъчни покривки 12 бр., миещи препарати и хранителни продукти.
 • В началото на м. декември 2021 г. в РГДМУ чрез куриерски фирми и лично от дарители бяха получени подаръци за всички деца и младежи. Акцията е организирана от операция „Плюшено мече”.
 • На 22.12.2021 г. отец Милен – иконом на храм „Всех Святих” гр. Русе, представляван от енориашите си и г-н Радостин Дунев – управител на фирма В.Е.Л. Тех ООД дариха на Розовата къща „Въздухопречиствателно устройство”, което работи на принципа на ултравиолетово лъчение без озон. Уредът бе монтиран от г-н Дунев и работници от фирмата и вече функционира.
 • На 23.12.2021 г. Професор Смрикаров от РУ „Ангел Кънчев” дари на децата и младежите 12 празнични коледни торбички с лакомства и 3 броя питки.
 • На 24.12.2021 г. г-жа Евелина Петкова – семейство и приятели от гр. Бяла дариха да децата и младежите 12 броя Коледни торбички с лакомства.

 

 

Дейност 6

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на РГДМУ са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе – отдел „Закрила на детето“ и отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги”, РДСП – Русе, УМБАЛ „Канев” – Русе, Център за специална образователна подкрепа – Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, СУ „Йордан Йовков” – Русе, Детско юношески център за психично здраве, общопрактикуващите лекари и др.

Дейност 7

„Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на РГДМУ към КСУДС – Русе се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“ – материалната база).

Контролни дейности, свързани с организацията на дейността са:

 • Екипни срещи на персонала в РГДМУ – провеждат се ежемесечно, организират се, водят се и се документират от съответния ръководител направление;
 • Ръководител РГДМУ участва във всички сбирки на Групата за управление на социалните услуги, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум”, както и в общите събрания на КСУДС;
 • За служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в РГДМУ се изготвят графици от ръководител РГДМУ, които се съгласуват с оперативния счетоводител и директора на КСУДС. Контрол по спазването на графиците се осъществява от ръководител РГДМУ;

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални услуги:

 • Директорът на КСУДС осъществява периодичен контрол върху документацията в досиетата на потребителите, която удостоверява развитието на случая, постигнатите резултати и степента на изпълнение на плана за предоставяне на социалната услуга;
 • Ежемесечно ръководителят на РГДМУ изготвя и предоставя на директора на КСУДС технически отчет, а директорът на КСУДС изготвя и предоставя тримесечен технически доклад към Община Русе. Той е разделен на статистическа и информационна част, която съдържа: резултати, постижения и събития през месеца; мониторинг на изпълнението на годишния график на дейностите; публикации и подготвени проектни предложения; включени доброволци и стажанти в програмата; предоставени консултации и обучения на други организации; търсено/получено финансиране за допълнителни дейности и получени дарения; ефективна партньорска мрежа; срещнати трудности и начини за преодоляването им; потърсено съдействие от община Русе за решаване на текущи въпроси;
 • В РГДМУ „Розовата къща“ са разработени допълнителни инструменти за мониторинг –„Аз-профили“ за всяко едно от децата/младежите, Система за самоконтрол на качеството на услугата, която е разработена на основа индикатори за самооценка на РГДМУ. Те са разработени от НПО „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа;
 • В РГДМУ е въведена книга за жалби и оплаквания, която е прономерована и прошнурована, като потребителите на социалната услуга, законните им представители, близки, роднини, референтният им възрастен или членове на персонала на РГДМУ могат да подават жалби, оплаквания, мнения или предложения до Ръководителя на РГДМУ или чрез него, до Председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“, ДСП – Русе, РДСП – Русе, АСП, ДАЗД, относно вида, качеството и съответствието на предоставяните социалните услуги, за защита от насилие, злоупотреби и тормоз. Към настоящият момент няма подадени жалби и оплаквяния в ЦНСТДМУ от потребители или техни близки и роднини, както и няма регистрирани инциденти, свързани с потребителите на социалната услуга.
 • На 24.09.2021 г. ЦНСТДМУ бе посетен от представители на ОЗД и ИОХУСУ при ДСП – Русе, както и от главен експерт към дирекция Социални дейност към община Русе. Целта на посещението им бе оказване на методическа подкрепа.
 • През 2021 г. ръководителя на РГДМУ е извършвал периодични проверки съгласно Процедурата за вътрешен контрол и плана за извършване на проверки в „Розовата къща” на следните области: даване на лекарства; медицинска документация; дейности с децата и младежите; хигиена на центъра и дезинфекция; социална документация.

„Напредък и развитие на децата и младежите в РГДМУ”

През 2021 г. персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета, разходки на открито. При всички деца и младежи се наблюдава напредък в развитието им.

 • Н. понякога от сутринта е с танцувално настроение и с нетърпение подскача и показва на възрастния да пусне любимия й музикален канал по телевизията, а едно от нещата, които й доставят удоволствие да прави е кълбо напред – когато е помолена за това се преобръща напред смеейки се и заразява с доброто си настроение околните. Винаги помага на Р. да се придвижи, когато излизат в двора. Хваща я за ръката, води я до пейката, и когато девойката е седнала, тогава Н. отива и сяда на люлката.
 • Р. пък от своя страна допусна до себе си Ф. и не са рядкост моментите, в които двете седят на дивана гушнати и спокойни.
 • К. вече няма търпение да излиза и стои повече време на люлката на двора, след закуска слиза долу, хваща ръката на възрастния до него и го води до входната врата. Когато му се обясни, че е студено и не бива да излиза, сяда спокойно на дивана, кръстосва крака и си почива.
 • Ст. Д. продължава да ни изненадва приятно, като подражава все повече на говора на възрастните около него – веднъж при назоваване на името на девойката Р., той ясно изговори името й, което ни обнадеждава, че момчето има ресурс за развитие.
 • Ст. пък познава по име всички деца и младежи и когато е помолен може правилно да ги посочи с ръка. Обича заниманията с конструктор и дървени пъзели за вгнездяване.
 • Ф. е много по-спокойна, прави няколко крачки сама, като възрастните са пред и зад нея и я насочват с глас накъде да се движи. Изключително музикална и танцувална е, поклаща тялото си в такта на музиката и танцува с изящни движения.
 • С. А. управлява уверено сам инвалидната си количка и може сам да си отваря вратите. Макар и с помощ, се храни самостоятелно – с лъжица – с обща намачкана храна, защото не може да дъвче – поглъща направо храната. Изпитва огромно удоволствие от контакти с хората.
 • С. и М. продължават да са спокойни, усмихнати, контактни, много им харесва позиционирането на модули и вертикализатор от кинизитерапевта, дори се сърдят, когато трябва да бъдат изместени.
 • Кр. също бе познатият ни музикант и певец, огласящ с радостните си възгласи цялата къща. Ако възрастните си говорят, той започва да издава неговите си звуци, толкова силни и звучни, че няма как човек да не му се зарадва.
 • Ив. е нежна и чувствителна, много й харесва вече се храни седнала в количка и това я успокоява и се чувства добре.
 • В. на пръв поглед е спокойна, бавна, лежерна, но стане ли въпрос за хранене, става изключително оживена и достига пълзейки до масата по-бързо дори и от вървящите деца и младежи.

Година след година растат децата, в младежи и девойки превърнаха се те. Но не мислете, че са те сами, в сегашните размирни времена на нестабилна откъм доброта земя. Напротив, те имат дом и рамо, където пристан ще намерят и в смях и глъч, и в тишината даже, обичта и топлината наша, редом до тях ще вървят.

 

 

Изготвил:                

Тотко Вълков – ръководител ЦНСТДМУ

25.01.2021 г.