• English
 • български

СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла.

СНЦ „Еквилибриум” има издадени лицензи от АКСУ за предоставяне на следните социални услуги за  Комплекса от услуги (ЦОП): Информиране и консултиране /общодостъпна и специализирана/; Общностна работа; Застъпничество и посредничество; Терапия и рехабилитация; Обучение в придобиване на умения; Подкрепа за придобиване на трудови умения; Осигуряване на подслон /за деца, жертви на домашно насилие и деца, жертви на трафик/.

След влизането в сила на Закона за социалните услуги и Правилникът за неговото прилагане, ЦОП се трансформира в Комплекс от социални услуги, според чл. 15 от ЗСУ.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Социалните услуги в ЦОП се предоставят съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите в ЦОП се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

От 12.09.2018 г. действа нова Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, на базата на която са разписани и настоящите програми и социални слуги, предоставяни в ЦОП. Социалните услуги и дейности съответстват и на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки през 2021 г. с цел предпазване от заразяване от Covid-19, работата по програмите и предоставяне на социалните услуги е съобразявана със заповедите и насоките на МЗ, кмета на Община Русе, указания от АСП и МТСП, заповеди на председателя на УС на СНЦ „Еквилибирум” и директор КСУДС.

 

Дейност 1

Организационно изграждане на КСУДС

В началото на 2021 г. е извършен преглед на Годишния график на дейностите и изработен нов; изготвен е Годишен план за развитие на ЦОП. Извършен е преглед и актуализиране на Оценки на риска за неблагоприятните фактори, влияещи на сигурността и безопасността, както и на работата в сектор „Спешен прием”.

През м. януари 2021 г. са извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурси и имат значение за годишното стратегическо планиране. През м. юли 2021 г. са проведени междинни атестации – функционални разговори на персонала на ЦОП.

 

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в КСУДС, който се следва.

На 11.02.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в обучение на ФИЦЕ на тема: „Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“, за което получиха ресурсни материали и сертификати.

На 18 и 19.02.2021 г. социални работниции психолози от ЦОП се включиха в обучение  на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа и възстановяване”, проведено от фондация „Асоциация Анимус” по проект „БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”. Участниците получиха ресурсни материали и удостоверения от проведеното обучение.

На 21.02.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в онлайн уебинар на тема „Осиновени деца”, проведен от Академия за родители с лектор психотерапевтът Людмил Стефанов.

На 26 – 28.02.2021 г. социални работници от ЦОП се включиха в онлайн хакатон на тема „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие”, организирано и проведено съвместно от РУ и НПО „Център за развитие на устойчиви общности – ЦРУО”.

На 04.03.2021 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦОП и ЦРДУ участваха в онлайн работна среща с Мариян Дянков, директор Развитие програми в SOS Детски селища България, относно проект за младежи, напускащи алтернативна грижа, които могат да кандидатстват за подкрепа чрез социалната услуга „Подкрепа за самостоятелен живот”. Настоящата процедура за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот се организира в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

На 04 и 05.03.2021 г. специалист от ЦОП взе участие в онлайн събитие, посветено на статията „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как”, проведено от Фондация „Бернард ван Лейр” и международната асоциация „Стъпка по стъпка”.

На 18.03.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в конференция на тема: „Обучителни игри за деца и младежи с дислексия”, организирана от „Асоциация – дислексия – България” в рамките на проект DYS2GO.

На 19.03.2021 г. екипите на ЦОП участваха в организирано от СНЦ „Еквилибриум” онлайн обучение на тема: „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на каузси” с водещ Людмил Стефанов – психолог и психотерапевт.

На 28.04.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в кръгла маса: „Застъпничество: предизвикателства и успехи”, организирана от ФРГИ с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков”.

На 08.06.2021 г. в КСУДС – Русе се проведе среща с посланика на Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен с участието на представители от Община – Русе и СНЦ „Еквилибриум“, с цел обсъждане на работата с уязвими общности в Община Русе и устойчивостта на Българо – швейцарската програма за сътрудничество.

На 17.06.2021 г. е проведено въвеждащо обучение на новопостъпили служители от ЦОП.

На 08.07.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в онлайн семинар, организиран от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център на тема: „Насилието в училището – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му?”.

На 19.07.2021 г. екипът на ЦОП участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – първа част, на тема „Ментализация” с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП. На 09.08.2021 г. бе проведена втората част от това обучение на тема: „Работа с екипа”, а на 24.09.2021 г. – третата част на тема: „Работа с екипа”.

На 05.08.2021 г. медицинската сестра от КСУДС се включи в онлайн обучение на тема: „Повишаване компетентността на медицински специалисти относно ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата, начина на съобщаване на родителите за увреждането на детето и за предоставяне на новите здравни и интегрирани здравно-социални услуги”, организирано от АСП и „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, а на 11.08.2021 г. Координаторът от Семейния център участва в същото обучение.

На 27.08.2021 г. бе проведен тиймбилдинг за екипите на ЦРДУ и ЦОП на Къпиновския манастир.

На 29 и 30.09.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в уебинар на тема: „Нови подходи в работата с жертви на домашно насилие в условията на Covid – 19”, организирано от Сдружение „Асоциация НАЯ“.

На 18.10.2021 г. екипът  на ЦОП  участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – четвърта част с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП.

На 19.10.2021 г. и 20.10.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в обучение, проведено в гр. Русе и организирано от фондация „Анимус”, на тема: „Интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, жертви на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес”.

На 21.10.2021 г. ръководител ЦОП и социален работник от ЦОП взеха участие в Регионален форум по Проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”, реализиран от „Клуб на нестопанските организации”, СНЦ „Жажда за живот”, „Национална мрежа на здравните медиатори” и СНЦ ”Ларго”.

На 15.11.2021 г. екипът на ЦОП участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – тренировъчен ден 5, на тема „Учим на работа”.

На 25.11.2021 г. социални работници от ЦОП участваха в уебинар на тема: „Споделяне на международни практики в областта на ранното детско развитите” с лектор Дейвид Бисет- СНЦ „Еквилибриум” .

На 26.11.2021 г. социални работници от ЦОП се включиха в онлайн обучение на тема: „Как съвременните технологии влияят върху психичното здраве на децата в ранна възраст” с лектор Веселина Йорданова от Сдружение „Дете и пространство”.

На 30.11.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в онлайн семинар на тема: „Децата на първо място: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата – свидетели на насилие”, организирано от център „Динамика” – Русе съвместно с „Център за развитие на устойчиви общности” – София.

На 02.12.2021 г. и на 03.12.2021 г. социални работници от ЦОП взеха участие в онлайн обучение на тема: „Зовът на децата зад затворените врати”, организирано от фондация „Анимус” и ИСДП.

На 13.12.2021 г. екипът на ЦОП участва в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – тренировъчен ден 6, на тема: „Упражнение на инструменти”.

На 16.12.2021 г. специалисти от ЦОП присъстваха на онлайн уебинар на тема: „Несъзнаваните връзки между поколенията. Учението на Берт Хелингер за семейната система”, представена от психолога Людмил Стефанов.

 

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦОП към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя, а в края на годината са осъществени и с целия екип на ЦОП. През 2021 г. ежемесечно са реализирани групови супервизии /с изключение на м.07.2021 г./ от Надежда Петрова, която проведе и 4 индивидуални супервизии за специалистите от социалната услуга.

 

Дейност 4

Предоставяне на услуги в КСУДС”

Описание на дейностите:

 • Основни дейностив ЦОП:
 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: психолог, педагог, медицински специалист и др.;
 • Насочване, установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги, специализирана помощ, правни, здравни и социални услуги  и др.;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси в ЦОП през деня за деца;
 • Осигуряване в рамките на един месец на сигурно и защитено място за деца в риск от изоставяне, жертви на насилие или от семейства, изпаднали в криза в сектор „Спешен прием”;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и помощ;
 • Частот дейността на ЦОП е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие;
 • Групова работа.

 

През 2021 г. ЦОП е работил по предоставяне на 247 социални услуги, като 211 потребители са насочени с направления/заповеди/ПОП от ДСП – Русе, Ветово, Бяла; полицейска закрила от ОД на МВР  Русе, 36 са самозаявените потребители; отчетени са 7 потребители от консултативна работа в семейния център „В света на ранното детство” и 2 от еднократна консултативна работа в АГК.

През 2021 г. средномесечно е работено по 106 случая.

 

През 2021 г. в ЦОП са предоставяни следните социални услуги и са осъществявани дейности по програмите:

 

ПРОГРАМА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

Услуга „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (0 – 3 г.)”

През 2021 г. са предоставени 43 социални услуги за деца в ниска възраст и семействата им.  Основните цели на услугата е превенция на неглижирането на деца в ниска възраст, преодоляване на рисковете, които могат да наложат извеждането им от семейна среда и прекъсване на връзката с билогичното семейство, повишаване на родителския капацитет на родителите/грижещите се. В работата по случаите е застъпен системния подход, като екипите оказват активна подкрепа на родителите и близките на всички деца за изграждане и затвърждаване на нужните умения за родителстване по отношение на: познаване на нормалните физиологични процеси при кърмаче/малко дете; хранене (кърмене, изкуствено и смесено хранене, въвеждане на нови храни, оводняване); разпознаване на основни признаци на болестно състояние при малко дете, първа помощ и навременна лекарска намеса; съдействие за достъп до здравни услуги (проследяване на здравословното състояние и имунизационния статус на детето от личен лекар, редовно посещаване на детски консултации); хигиенни грижи; дневен ритъм на детето (сън, бодърстване, хранене); осигуряване на безопасни и сигурни битови условия, съобразени с възрастовите особености на детето. При работата с децата и техните семейства екипите от ЦОП прилагат модела на активна семейна подкрепа, който осигурява навременна и адекватна на нуждите на потребителите помощи. Благодарение на оказваната консултативна, материална и финансова подкрепа; оказано съдействие в работата с институции всички деца се отглеждат в семейна среда от родителите си или роднини.

Услуга „Здравно консултиране и семейно планиране ”

През 2021 г. са предоставени 5 социални услуги на жени – самозаявени потребители, които са консултирани по въпроси на семейното планиране. След направен информиран избор на контрацепция, им е съдействано и са придружени да АГ специалист за безплатно поставяне на вътрематочни спирали и контролен преглед след това.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО/РАЗДЕЛЯНЕТО НА ДЕЦА ОТ БИОЛОГИЧНОТО ИМ СЕМЕЙСТВО И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Работата на екип на ЦОП на ниво АГК по превенция на изоставянето на деца е в изпълнение на „Методика за работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилен дом“ на ДАЗД и ангажиментите по Споразумение за сътрудничество на СНЦ „Еквилибриум“ с УМБАЛ „Канев” – Русе, РДСП – Русе, ДСП –Русе, както и с актуализирания План за действие на Националната стратегия „Визия за ДИ на децата в Република България“.

Социален работник/психолог от ЦОП посещават АГК към УМБАЛ – Русе и УМБАЛ „Медика“ консултират бременни и родилки, подадени като рискови до ДСП от социалния работник на здравните заведениея. При сигнал за майка, която иска да изостави детето си, специалист от ЦОП, съвместно със социален работник от ОЗД към ДСП посещават АГК или родилно отделение към УМБАЛ „Медика“ и при необходимост семейството се насочва за подкрепа от социалната услуга.

През 2021 г. работата на екипа от ЦОП с цел превенция на изоставянето на деца, съвместно с ОЗД – Русе, бе в съответствие с въведените противоепидемични мерки в страната. През годината екипът на ЦОП предостави еднократна информационна услуга на общо 68 бременни и родилки. Съвместно с ОЗД са посетени общо 35 сигнала /34 сигнала в АГК и 1 в УМБАЛ „Медика”/ – консултирани са 9 бременни непълнолетни девойки и 26 родилки, 18 от които непълнолетни/. На ниво АГК през 2021 г. са изоставени 5 бебета  – 2 от тях са настанени в приемни семейства, а 3 са  с увреждания /едно от тях е настанено в ЦНСТДМУ – ПМГ – Русе, а другото е починало/.

Благодарение на работата на екипа от ЦОП и ОЗД на ниво АГК е оказана подкрепа на родилка, която желае да се грижи за новороденото си бебе, но е с постоянен  адрес в гр. Варна, няма подслон и подкрепяща среда. Преди месец се е върнала от чужбина. Екип от ЦОП е работил по превенция на изоставянето съвместно с ОЗД с предишното дете на майката, което е осиновено. Майката е насочена към социалната услуга  „Спешна и заместваща грижа” в КСУДС, до изтигичане на карантината на ЗМБ в ОДУ „Слънчо”. Благодарение на оказаната материална подкрепа /облекло, памперси, бебешка козметика и хранителни продукти за семейството /от КСУДС –Русе родители успяха да посрещнат неотложните си разходи, свързани с посрещането и грижата за новороденото им дете, което четвърто поред в семейството. Децата и родителите са насочени от ДСП – Русе да ползват социални услуги в ЦОП към КСУДС.

Услуга „Пренатална грижа – консултиране и подкрепа по време на бременността и раждането за майки в риск да изоставят децата си”

През годината услугата е предоставена на 1 пълнолетна бременна, която е с умствена изостаналост и няма подкрепяща среда. Благодарение на оказаната подкрепа бременността ѝ е проследявана от специалист – гинеколог, като социалната услуга оказва подкрепа на жената за диагностициране и лечение в болница от ковид – 19. След изписването ѝ бременната е насочена към социална услуга  „ Спешна и заместваща грижа“ в ЦОП /поради поставяне под карантина на ЗМБ към ОДУ „Слънчо“/ до раждането на детето.

Услуга „Постнатална грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”

През 2021 г. услугата е ползвана от 5 непълнолетни майки, които съвместно със специалистите от ЦОП получават помощта на своите близки, както в грижите за децата, така и в ежедневието им и изграждането на автономност. Въпреки оказваната подкрепа, за детето на една от непънолетните майки бе предприета мярка за закрила „Настаняване при родини или близки“, според ЗЗД. Благодарение на оказаното съдействие и подкрепа от услугата и от техните роднини и бащи на децата, останалите непълнолетните майки затвърждават родителските си умения и се чувстват все по – уверени в грижите за децата си.

Услуга „Семейно консултиране и подкрепа

Социалната услуга е ползвана от най – много потребители, които за 2021 г. са 43. Това са деца и с предприета мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки”, деца от семейства в криза, с влошени взаимоотношения, в раздяла или развод, деца от многодетни или маргинализирани семейства и такива в риск да бъдат изоставени и др. За децата и родителите/грижещите се предоставя подкрепа при отглеждането и възпитанието им, за преодоляване на проблеми в ежедневието, в общуването между различните поколения и разбирането на потребностите на подрастващите. Основен компонент при предоставяне на социалната услуга е мобилната работа – социална и специализирана подкрепа в дома на семейството, както и индивидуална подкрепа от ключов социален работник, психолог, медицинска сестра при консултациите в КСУДС. Освен консултативната подкрепа, от съществено значение  е практическата, финансова и материална помощ, която специалистите от ЦОП оказват на родителите. Екипът на ЦОП подкрепя и материално семействата с ограничени финансови възможности – дрехи, обувки, различни учебни пособия и играчки за децата, поемат се разходи за: транспорт до КСУДС, заплащане на битови сметки /със средства ,осигурени от частен дарител/, такси за личини документи, за заплащане на медицински изследвания за ясла/детска градина, такси за детски градини и др. С ресурса на социалната услуга, както и помощта на организацията „Ангели за България” от Англия на най-уязвимите семейства са дарени хранителни продукти, предпазни маски, закупени са лекарства. Родителите се насърчават за регистрация в Д „БТ”, като се подпомагат за осигуряване на трудова заетост, оказва им се съдействие за отпускане на полагащите им се социални помощи при констатирана необходимост. В някои от случаите се оказва и активна семейна подкрепа, с цел децата да останат и продължат да се отглеждат и възпитават в семейната си среда.

Три от децата, ползващи услугата, са включени в проект „ИЗВЪН РАМКИТЕ. Креативност в общността. Взаимодействие чрез изкуство и диалог”, който се реализира от сдружение „Европейски пространства 21” в партньорство със СНЦ „Еквилибриум”.

Услуга „Спешна и заместваща грижа”

През 2021 г. са предоставени 20 социални услуги на 16 деца. Основната цел на услугата е да се осигури 24-часова грижа от семеен тип за деца, чиито родители не желаят или не са в състояние да полагат грижи за тях, както и деца, жертва на насилие. Гарантира се защитена среда на живот и за децата, които спешно се налага да бъдат изведени от средата, в която се намират и която представлява заплаха за техния живот и здраве.

Услугата се предоставя в рамките на четири месеца на младеж с психическо заболяване, настанен в ЦНСТДБУ- Бяла, до навършване на пълнолетие. Благодарение на квалифицираната подкрепа на специалисти /психолог, социални работници, медицинска сестра/ от екипа на ЦОП, както и на осъществено наблюдение и лечение от детски психиатър в ДЮЦПЗ, психическото състояние на младежа бе стабилно, като проведе работа за възстановяване и укрепване на връзката с неговите близки, за оказване на подкрепа от ОЗД по местоживеене, след завръщането му. Екипът от ЦОП, работещ по случая, организира малко тържество в КСУДС по случай пълнолетието на младежа, след което случаят е приключен и той е транспортиран от управителя на ЦНСТДБУ- Бяла до родното му място.

През 2021 г. услугата се предостави на три деца, две от които близнаци  в ниска възраст/те ползават усулгата два пъти/, които са придружени от тяхната майка, която е с психическо заболяване. След интензивна работа на специалистите от ЦОП, с изтичане срока на услугите и за трите деца е осигурена стимулираща и спокойна семейна среда. Най-голямото дете ще живее със своя баща в Р Германия, а за близнаците е предприета мярка за  закрила „Настаняване при роднини или близки“.

Услугата ползва и две малолетни девойки, обявени за международно издираване от родителите им и задържани на границата при ГКПП – Дунав мост. След кратък престой в услугата и двете  момичета се върнаха при родителите си.

През 2021 г. услугата бе предоставена на четирима непълнолетни младежи – бежанци, граждани на Афганистан, като за  единия от тях чрез изнесено място в Кризисен център към Община – Русе.  В работата си по случаите екипът от ЦОП си сътрудничи с ОЗД – Русе, РД на Гранична полиция, лицензиран преводач и ДАБ при МС. Специалистите общуват с младежите на английски, турски,вкл. и кюрдски чрез приложение за преодоляване на езиковата барирера. За трима от младежите е осигурена възможност да се свържат с близките в Афганистан, оказана им е практическа и психологическа подкрепа за за уреждане статута им на бежанци, подготовка и транспортиране за настаняване в РПЦ за бежанци в гр. София. Услугата се ползва и от още едно момче – гражданин на Ирак, на 13 год. На момчето е оказана социална и психологическа подкрепа за справяне със сложната ситуация, но въпреки това то има две регистрирани бягства от „Спешен прием”, за което екипът от ЦОП информира своевременно „Гранична полиция”, ОД на МВР и ОЗД – Русе. Информация за детето е качена в ШИС и то се издирва. Услугата е прекратена, поради изтичане срока на заповедта на ДСП – Русе.

Услугата е предоставена и на четиригодишно момиченце с диагноза ДЦП, което ползва и съпътстваща социална услуга в СГДМУ „Мечо Пух”, гр. Русе. В рамките на услугата родителите се подкряпят от специалистите на ЦОП в посока подобряване на жилищно – битовите условия, както и на отношенията помежду им, а с детето се работи за усвояване на нови умения, събразно възможностите, като се обменя активно информация с ОЗД и СГДМУ „Мечо Пух”. След постигнати положителни резултати момичето се върна при родителите си.

През 2021 г. услугата се ползва и от пълнолетна  в напреднала рискова  бременност и с поставена диагноза „Умерена умствена изостаналост”, която не е в състояние да се грижи за себе си и е изписана от болница, където бе лекувана от Covid -19, с препоръка за провеждане на лечение и да спазва карантина в домашни условия. Бременната не може да разчита на подкрепа от разширеното семейство. При престоя на жената в „Спешен прием” всички нейни нужди са задоволявани адекватно, като е установена връзка и с нейни роднини. Услугата приключи, след раждането на детето, като със съдействието на екипа от ЦОП грижите за родилката бяха поети от нейна сестра, а новороденото бе настанено в приемно семейство, по желание на майката.

Услугата ползва и новородено бебе, придружено от неговата  майка /насочени с направление от ДСП – Русе/, тъй като няма подслон, близки и роднини, на които да разчита в грижите за новородения ѝ син. Подходящата за двойката майка и бебе услуга ЗМБ бе под карантина, поради което те са настанени в сектор „Спешен прием”. Благодаренние на проведените консултации и оказана подкрепа, майката изгради добри родителски умения и прави планове за бъдещия си живот с детето. След приключване на услугата, бебето и майката са транспортирани със служебен транспорт на КСУДС до ЗМБ към КСУДС – Варна, по желание на родителя.

Към услугата са насочени с направления на ДСП – Русе двама тийнейджъри – момче на 13 г., чието семейство е останало без дом, а то не желае да се връща с тях в гр. Плевен и девойка на 17 г., настанена в семейството на близки, която след едномесечно бягство от дома ѝ е намерена от полицията, но не желае повече да живее при близките си. Момичето е с Дг Епилепсия и през периода на отсъствие от къщи е прекъснала терапията, за което е консултирана от специалсти  в рамките на услугата.

 

ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ В БИОЛОГИЧНОТО СЕМЕЙСТВО НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА (НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА)

Услуга „Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство”

През 2020 г. са предоставяни 25 социални услуги. Екипът на ЦОП подготвя и подкрепя детето и биологичното му семейство в процеса преди връщането в биологичната среда, както и след реинтеграцията му. Към услугата се насочват деца в приемна грижа, настанени при близки и роднини и настанени в резидентни услуги извън област Русе. Част от работата при предоставяне на социалната услуга е изготвянето на оценка на детските потребности и възможностите на родителите/близките да ги задоволяват.

През годината екипът на ЦОП работи за реинтеграцията на едно дете, настанено в ЦНСТ, на 17 деца в професионални приемни семейства, 1 настанено по реда  на чл. 26 при роднини,  както и с тези, които са вече върнати в биологичната им среда. Въпреки оказаната подкрепа, шест от децата остават в приемни семейства, едно при роднини, а друго е вписано в регистър за осиновяване и е осиновено. Седем от децата са реинтегрирани в родните им семейства, две са настанени при техни роднини. В края на годината продължава работата с шест случая  на деца за наблюдение и реинтеграцията в билогичните им семейства, и два случая на деца, настанени в приемни семейства, като се изготвя оценка на възможностите на родителите им да посрещат техните нужди.  

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩНОСТТА

 • Индивидуално еднократно консултиране на семейства с цел информиране и насочване към  адекватни услуги в общността, индивидуални психологични или социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието, семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневни задължения, свързани с детето. През 2021 г. са консултирани 27 граждани, които са насочени към съответните институции или с тях е стартирала социална услуга в ЦОП като самозаявени клиенти.
 • Осигуряване на пространство, наблюдение и подкрепа на контакти на деца с биологичното им семейство, както и на контакти на деца с отсъстващия родител (в процес на развод или в процедура на договаряне на режим на лични отношения при съдебни спорове). През 2021 г. е предоставено пространство и са подкрепени 62 деца за гостувания, онлайн и директни контакти с отсъстващия родител, с биологичното им семейство или с кандидат – осиновители, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

На 08.07.2021 г., 27.07.2021 г. и 20.08.2021 г. е оказано съдействие и е предоставено специализираното помещение „Синя стая” за среща на две приемни деца от Община Бяла, с цел щадящо провеждане на първа среща с кандидат-осиновители.

През м. октомври 2021 г. е оказана методическа подкрепа на колеги от ОЗД – Бяла, при провеждането на два контакта в специализираното помещение „Синя стая” на едно приемно дете, с цел щадящи срещи с кандидат – осиновители.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Услуга „Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”

През 2021 г. социалната услуга се ползва от две деца – едното със специални потребности, станало обект на блудствени действия от възрастен, а другото е девойка – жертва на трафик.  Оказва се подкрепа на семействата за адекватно посрещане на потребностите на  децата и превенция на последващи рискове.

Услуга Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство

През 2021 г. услугата се ползва от две малолетни момичета, които са сестри и са насочени за щадящо изслушване в синя стая от Второ РУ на ОД на МВР – Русе. Едното дете е свидетел, а другото – обект на блудство. По преценка на разследващия орган е изслушано само едното дете.

 

ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ”

Програмата включва общностна работа за промяна на семейните модели при ромския етнос, кампании за информиране за законовите норми и санкции по отношение на детските бракове, комплексните последици за бъдещата социална и професионална реализация на младите хора – здравни, социални, образователни и др., индивидуални консултации и подкрепа за предотвратяване на ранните бракове, работата със семействата на девойките и младежите и с ресурсите на общността.

Дейностите по програмата са част от социалната работа на ЦОП при предоставяне на социални услуги в ромските квартали „Тракция”, „Селеметя”, „Трите гълъба” и селата с концентрирано ромско население в Община Русе.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЯВАНЕТО

В рамките на тази програма се реализират различни форуми, инициативи и информационни събития по въпросите, свързани с осиновяването, включително станалите вече традиция – Годишна среща „Приятели на осиновяването“, Национални седмици на осиновяването, Щъркелов ден, конкурс за рисунка и др. Целта на тези дейности най-общо е:

 • Информиране за същността на осиновяването, като възможност за децата, лишени от родителска грижа да намерят свое семейство;
 • Преодоляване на негативните обществени нагласи, предразсъдъци и страхове, свързани с процеса по осиновяване;
 • Насърчаване на толерантно отношение към осиновени, осиновители и родители, оставящи децата си за осиновяване и т.н.
 • Открито дискутиране по горещи теми, като тайната на осиновяването, разсиновяването и др.

Активна роля в осъществяването на дейностите има неформалната общност на кандидат-осиновители, осиновители и техните деца, която бе създадена в резултат на дългогодишната дейност на КСУДС в тази посока. Родителската група на осиновителите функционира от 2009 г. и интереса към нея не е намалял през годините. Това дава възможност на осиновители с вече поотраснали деца да оказват подкрепа, да дават положителен пример, да споделят опит със семействата, които тепърва тръгват по този път.

През 2021 г. екипът от ЦОП, работещ по програма „Подкрепа на осиновяването”, организира и осъществи следните дейности:

 • на 31.01.2021 г. онлайн сесия на тема: „Обобощение и анализ на работата в групата през изминалата година – мнения, препоръки и предложения. Коментиране на програмата за 2021 г.“. В срещата се включиха три лица /родители на осиновени деца/ и четири осиновени деца;
 • на 28.02.2021 г. онлайн сесия на тема: „История на разделите и връщане към корените на осиновеното дете – родители, родно място и тяхното значение за детето и неговите осиновители”. В включиха се четирима възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и четири осиновени деца;
 • на 28.03.2021 г. осъществи онлайн сесия на тема: „Позитивно възпитание и страхове на родителите”. Включиха се 7 възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и две осиновени деца;
 • на 25.04.2021 г. бе осъществена онлайн сесия на тема: „Прояви на насилие като възпитателни мерки и агресивно поведение на детето извън семейна среда. Обсъждане и плануване на събитието Щъркелов ден“. В срещата се включиха 3 възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и едно осиновено дете;
 • на 29.05.2021 г. в КСУДС – Русе се проведе вече традиционния за групата за взаимопомощ празник „Щъркелов ден“ – денят, в който детето влиза в дома на родителите си и стават едно семейство. В събититето се включиха специалсти от ЦОП, 14 възрастни – кандидат – осиновители  и осиновители и 12 осиновени деца. На празника бяха поканени и представители на ОЗД – Русе и РДСП – Русе. Всички заедно се забавляваха, като за доброто настроение екипът от ЦОП бе подготвил подвижни и състезателни игри, рисунка на асфалт и разбира се малки подаръци, грамоти, гривнички със символа на празника /щъркел, който носи бебе/, както и голяма торта, осигурена от СНЦ „Еквилибриум“. В програмата бе отделено място и за представянето на книгата „Пътят на осиновяването – екзистенциално – преживелищен опит на един осиновител“ от нейния автор д-р Павлин Петров – осиновител и активен участник в групата за взаимопомощ;
 • през периода юни – август 2021 г. е обявена лятна ваканция за групата за взимопомощ, функционираща в КСУДС- Русе;
 • на 26.09.2021 г. бе осъществена традиционната годишна среща „Приятели на осиновяването”. Тя е част от инициативите на групата за взимопомощ на кандидат – осиновители, осиновители и осиновени деца и се провежда за дванадета поредна година, за да среща хора – деца  и възрастни, свързани с осиновяването. Темата, върху която дискутираха участниците бе „Порасналите осиновени деца”. Специален гост на събитието бе г-жа Мирослава Трифонова, представител на БАОО за гр. Русе. В срещата се включиха 7 възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и четири осиновени деца;
 • на 31.10.2021 г. екип от специалисти на ЦОП към КСУДС – Русе проведе онлайн сесия на тема: „Осиновеното дете и образователните занимания – разбирания за осиновяването и различните семейства. Обучителни проблеми”. Гост на събитето бе г-н Кирил Тодоров  – специалист логопед, който запозна участниците с основните фази в развититето на говора и писмената реч, затрудненията, които могат да възникнат в различните възрасти, основните причини за тях и възможните интервенции за преодоляването им. В срещата се включиха 4 възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и две осиновени деца;
 • на 28.11.2021 г. се проведе онлайн среща на тема: „Фази на детското развитие и родителски страхове” с участието на 4 възрастни /родители на осиновени деца и кандидат – осиновители/ и едно осиновено дете;
 • през м. декември 2021 г. екипът на ЦОП организира във фейсбук групата „Приятели на осиновяването” конкурс за детска рисунка на тема: „Коледа в моето семейство”. Коледно тържество не е провеждано, поради въведените противоепидемични мерки. Комуникацията със семействата продъжи в онлайн пространството през фейсбук страницата ни „Приятели на осиновяването“.

Услуга  „Работа с кандидат–осиновители”

През 2021 г. са предоставени 18 социални услуги на кандидат-осиновители, като са проведени общо четири задължителни обучения и в тях са се включили 31 лица. Едно от обученията е осъществено в онлайн формат.

Услуга  „Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”

През 2021 г. няма насочени потребители към услугата.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА НА МЕСТНО НИВО

Програмата цели подкрепа за развитие на приемната грижа, като най-добрата алтернатива на настаняването в специализирани институции. Основните дейности в това направление са свързани основно с:

 • Промотиране на приемната грижа в общността, с цел привличане на интерес от страна на потенциални кандидати за приемни родители;
 • Кампанииза популяризиране на приемната грижа, информационни срещи, събития, обмен на опит, с цел изграждане на положителни обществени нагласи към приемните родители и приемните деца;
 • Работа с общността на приемните родители за развитието на профилирана приемна грижа (специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, непридружени бежанци).

Към социалните услуги „Работа с кандидат–приемни родители” и „Подкрепа на утвърдени приемни семейства” не са насочвани потребители, тъй като дейностите са ангажимент на ОЕПГ към Община Русе.

Услуга „Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”  

През 2021 г. към услугата не са насочвани деца, а дейностите по наблюдение и подкрепа на деца и приемни семейства в периода за напасване са осъществявани в рамките на други социални услуги.

Услуга „Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”

През 2021 г. ЦОП работи по 31 случая на приемни деца, шест от които със специални потребности. През годината за 10 деца е осигурена постоянна семейна среда – 4 деца са реинтегрирано в биологичното си семейство, а пет са осиновени в България и едно в чужбина, като още едно дете е в процедура по осиновяване в чужбина.

 

ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ

Към социалните услуги „Индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ и „Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство” през 2021 г. не са насочвани потребители.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Работа с деца с проблемно (отклоняващо се) поведение”

През 2021 г. не е имало потребители на социалната услуга.

Услуга  „Център за права на децата в контакт и/или конфликт със закона “

През годината социалната услуга е ползвана от четири деца и техните семейства – три малолетни девойки и едно малолетно момче с проблемно поведение, при които е оценен риск от въвличане в неблагоприятни за развититето им дейности, като девойките са с наложени възпитателни мерка от МКБППМН.

Специалистите работят с децата и техните семейства за преодоляване на проблемното поведение и превенция на последващи рискове при децата, като се подкрепят техните родители в посока адекватно посрещане на потребностите им.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. РАБОТА С ДЕЦА, ОТПАДНАЛИ ИЛИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Превенция на отпадането от училище”

През 2021 г. не е имало потребители на социалната услуга.

 

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

По програмата за фондонабиране на СНЦ „Еквилибриум” през 2021 г. бе подготвен и осъществен благотворителен първомартенски базар, в който се включи и екипът на ЦОП. Екипът на ЦОП изработи 1000 мартеници за служители на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, като с получените средства /400 лв./ е оказана финанасова подкрепа за заплащане на битови сметки на потребители на ЦОП, закупени са и учебни пособия и консуматави за центъра. Със съдействието на специалисти от ЦОП са осигурени целеви средства от частни дарители за покриване на битови сметки на семейство, боледуващо от ковид- 19 и разходи за лечение на дете със специални потребности.

Всички деца-потребители на социални услуги в ЦОП, през м. декември 2021 г. получиха желаните подаръци, осигурени от НПО „Операция: Плюшено мече”, както и избрани книги от кампанията на НМД „Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!“. Нови детски книги са дарени на Младежки парламент и от СНЦ „Плюшено мече“. За потребителите на социлани услуги в ЦОП, чрез СНЦ „Плюшено мече“ бе осигурено дарение от „Проктър и Гембъл България“ ООД на перилни препарати. Фирма „Пийк Импортс” ООД дари гел за пране и препат за почиставне на под за сектор „Спешен прием“, както и течен сапун за потребители на ЦОП.

 

Дейност 6

 „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения. През 2021 г. специалисти от ЦОП към КСУДС продължават да оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно подписан договор между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра. Част от дейностите са проведени онлайн.

В изпълнение на договор с Община Роман, на 08 и 09.07.2021 г. директор КСУДС и ръководител ЦОП проведоха специализирано обучение по приемна грижа и групова супервизия на ЦОП Роман.

 

Дейност 7

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с дирекция „Хуманитарни дейности”, „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел;

Ø Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС;

Ø Поддържаме добри партньорски отношения с Отдел „Образование“ към Община Русе и Регионално управление на образованието – Русе при изпълнение на дейности в детските градини и училищата;

Ø СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП-Русе, ДСП-Русе и УМБАЛ „Канев” – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Ø СНЦ „Еквилибриум“ е член и партньор на Национална мрежа за децата (НМД);

Ø Партньорство с „Надежда и домове за децата – клон България”;

Ø Поддържаме добри партньорски взаимоотношения с ИСДП – организацията, по чиито проект бе разкрито специализираното помещение „Синя стая“ в КСУДС и стартираха услугите за щадящо правосъдие;

Ø СНЦ „Еквилибриум“ работи в партньорство със Сдружение „Приятели на музея – Русе“ за изпълнение на конкретни инициативи и събития на двете организации;

Ø Дългогодишно е сътрудничеството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;

За Отчетно-изборното общо събрание на Областната организация на БЧК на 09.03.2021 г. от СНЦ „Еквилибриум” бе изпратен поздравитилен адрес.

На 16.03.2021 г. в Община Русе по повод деня на социалната работа бяха връчени поздравителен адрес от кмета на Община Русе до председателя на УС на СНЦ „Еквилибрум” и грамота – номинация от министъра на МТСП за награда „Социален работник на годината – 2021” в категория „Социални услуги за деца” на директор КСУДС .

На 26.05.2021 г. психологът от ЦОП Траян Личев съдейства на процесуално следствено действие, като проведе разпит на непълнолетна пострадала девойка в специализирано помещение „Синя стая” в Разградски окръжен съд.

През м. април и м. май 2021 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦРДУ и ЦОП участваха в организирани онлайн срещи с представители на различни организации, предоставящи социалната услуга ЦРДУ, с цел обсъждане трансформирането на услугата и бъдещото ѝ функциониране, съгласно Закона за социалните услуги, както и в работни срещи „Социални петъци” за обсъждане на актуални въпроси относно трансформирането на социалните услуги /23.04.2021 г.; 14.05.2021 г./.

На 07.09.2021 г. директор КСУДС, ръководител ЦОП и ръководител ЦРДУ се включиха в първа онлайн работна среща на тема: „Родителски активизъм”, организирана от Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ. На срещата бе представен и чужд опит по темата от Анди Билсън, професор в Университета в Централен Ланкшир и Дейвид Тобис, доктор по социология и активист за социална справедливост в Ню Йорк, чиято дейност е ориентирана към трансформиране на системите за детско благополучие по света. На 16.09.2021 г. и 27.09.2021 г. директор КСУДС участва в следващите онлайн срещи за идентифициране на родителски организации, с цел картографиране на родителския активизъм.

На 29.10.2021 г. в КСУДС бе осъществена обмяна на опит в направление „Осиновяване” на ръководител ЦОП с двама специалисти от ЦОП – В. Търново.

На 16.12.2021 г. директор КСУДС, ръководител ЦРДУ и специалисти от ЦОП се включиха в работна среща в Община Русе, на която бяха представени нови възможности за подкрепа на деца със специални потребности в детските градини, училища и социални услуги. Центърът за творческо обучение представи продукти на LEGO® Education и резултатите от работата с тях, като по темата се включиха детска градина „Маргаритка” във Варна и специалисти от „Карин дом” – Варна.

 

Дейност 8

„Информация и публичност”

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, новини, а на страницата на КСУДС във фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на благотворителните базари и при събития.

Информация за средствата, събрани чрез благотворителни акции, информационни кампании и други събития се публикуват в сайта, Фейсбук страницата на СНЦ „Еквилибриум“ и в местни и национални медии – Русеинфо, Арена Медиа, Дарик Нюз, БНТ 2, TVN и др.

На 05.01.2021 г. ТВН интервюира ръководител ЦОП относно ваксините за Covid -19.

На 24.03.2021 г. и ръководител ЦОП участва в предаване по Дарик радио, по повод представяне  книгата на Павлин Петров „Пътят на осиновяването”, както и популяризиране дейността на Групата за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца към „Еквилибриум“.

 

Дейност 9

„Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

При приключването на всеки случай в ЦОП всички потребители попълват анкета за обратна връзка, която дава оценки за задоволяване на очакванията от предоставяната услуга и за работата на екипа, както и какво конкретно е било полезно зя тях. При направен анализ на обратните вързки от потребителите може да се обобщят следните резултати. Потребителите дават отлична оценка за ползваните от тях услуги и работата на екипите от ЦОП. Посочват, че  най – полезно за тях е „подкрепата и съветите”, да влезеш в обувките на детето”, „изчерпателна информация”, „съвети и насоки”, „срещите със специалистите”, „получената подкрепа”, „лекарства, дрехи, хранителни продукти, пампеси” и др.  Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, ежеседмични екипни срещи на персонала на ЦОП, ежедневни „петминутки” за разпределяне ангажиментите за деня, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на работната ангажираност на служителите от ЦОП (месечен отчет за постигнати резултати при предоставяне на социалните услуги, седмично планиране).

Ежемесечно се изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитета и натовареността на услугата, както и статистика и технически отчет за Община Русе – на тримесечие.

На 31.03.2021 г. в КСУДС е получено писмо от директор ДСП – Русе с приложена информация от г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП, касаеща анализ на ДАЗД на резултатите от извършена през 2020 г. тематична планова проверка в 22 Центъра за обществена подкрепа и 25 Центъра за социална рехабилитация и интеграция.  

На 21.04.2021 г. е извършена инспекция в ЦОП от държавен здравен инспектор Ваня Георгиева. Констатирано е, че при влизане в сградата се измерва температурата, не се допускат външни лица в помещенията, редовно се извършва почистване и дезинфекция – вписани в чек лист. Работи се индивидуално с деца в малки групи. Спазват се противоепидемичните мерки. Осигурено е помещение за изолация. Общи помещения и санитарни възли се дезинфекцират четирикратно. Предписанието е да продължава да се спазва режима на почистване и дезинфекция, което е изпълено.

На 02.09.2021 г. бе извършена инспекция от държавен здравен инспектор от РЗИ Ваня Георгиева в ЦОП.  Констатирано е, че се извършва нужната дезинфекция. Персоналът е с маски. На входа има дезинфектант за ръце, измерва се температурата на всеки посетител и се вписват в дневник. Предписано е да се продължи да се изпълняват мерките, което е изпълено. Да не се допускат посетители, надвишаващи 50 % от капацитета на залите, което също е изпълнено.

На 19.11.2021 г. г-жа В. Михайлова – инспектор в група ДПКПД във Втора РСПБЗН – Русе връчи на директор КСУДС Разпореждане № ПР-ПБЗН – РС2-4-59/19.11.2021 г. във връзка с извършена на 17.11.2021 г. проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗМВР в сградата на КСУДС. При извършената проверка се констатира наличието на неизправни евакуационни осветителни тела в сградата на обекта. Разпоредено е: „Да се отремонтират или подменят с нови изправни неизправните евакуационни осветителни тела в сградата, съгласно изискванията на чл.26 от Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. за ПНПБЕО на МВР и МРРБ – срок: 28.02.2022 г.”

 

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦОП

СНЦ „Еквибилбриум” реализира продължение на проект „Устойчиви семейства” – „Устойчиви семейства 2” с финансовата подкрепа на Програма „ИРИС“. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В периода 14.12.2020 г. – 31.03.2021 г. по проекта са подкрепени 67 семейства – общо 275 човека, 53 мъже, 77 жени и 145 деца, които живеят на територията на гр. Русе, общ. Русе и общ. Сливо поле. След стартирането на проекта бе разработена брошура за ранно детско развитие за деца от 0 до 1 г. за най-важните грижи, които трябва да се полагат от родителите в този най-уязвим и важен период за децата, която се получили 26 от семействата, отглеждащи деца до 1 г. След изготвяне оценка на семействата са изведени нуждите им от подкрепа. На всички 67 семейства са раздадени хранителни пакети за задоволяване на базисните им нужди; на някои от тях са заплатени сметки за електроенергия, вода и интернет; осигурени са дърва за 2 семейства, в семействата с малки деца – адаптирани млека, каши и памперси. Оказаното е и съдействие за придружаване и са заплатени медицински прегледи на бременни жени, за изследвания за детски заведения, закупени са медикаменти при заболяване. За семействата е важна и работата в посока семейно планиране – след направен избор за контрацепция, по проекта е заплатено поставянето на 3 спирали и контролен преглед след това. За семействата с деца – ученици са дарени тетрадки и ученически пособия. Заплатена е и специализирана подкрепа – индивидуална работа с дете в център по дислексия. По проекта за закупени и две печки – едната на твърдо гориво за самотна майка с дъщеря, които вече имат с какво да се отопляват през зимния сезон и мини готварска печка за семейство, което се грижи за детенце с увреждане. При констатирана необходимост се осъществяват и психологически консултации на семействата за намаляване на тревожността, за преодоляване на семейни проблеми, за предизвикателствата в грижата за децата, както и за трудности, свързани с Ковид кризата в страната, социалната изолация и др. Изключително важна в настоящата ситуация на повишен брой заразени са и даряваните разяснителни брошури за предпазване от заразяване с Covid– 19, маски, хигиенни материали.

От м.02.2021 г. стартира проект „ИЗВЪН РАМКИТЕ. Креативност в общността. Взаимодействие чрез изкуство и диалог”, който се реализира от сдружение „Европейски пространства 21” и в партньорство с СНЦ „Еквилибриум”. Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура“. Той разширява достъпа до култура на подрастващи деца и младежи /13-17 г./ от маргинализирани групи в Русе чрез въвличането им в творчески процеси с други техни връстници и професионални творци. Изследват се теми като Страх и Общуване, Covid -19, Преодоляване на различията, Толерантност. В края на проекта през м. май 2021 г. бе представен публично и онлайн спектакъл – мултижанров пърформанс, а резултатите са споделени чрез видео наръчник. В проекта са включени 3 деца – потребители на ЦОП.

От 01.06.2021 г. СНЦ „Еквилибриум” стартира проект Voice of Adversity (Гласове на уязвимостта), финансиран от Фондация Оук, Фонд „Мечтата на Таня“. Проектът е с продължителност 16 месеца и ще се реализира в 5 области – Русе, София, Пловдив, Шумен и Видин. Основните  цели са: (1) Да се развие компетентност за подемане и поддържане на активизъм (кохерентно, фоkусираносебеизразяване) сред жертви на множество кризи и/или трайно семейно неблагополучие с оглед генериране на данни, насочени към подобряване на качеството на услугите за деца и семейства в България; (2) Да се осигури устойчиво, творческо, доброволно сътрудничество (в групи от общността), което допълва и информира институционалното планиране и предоставянето на обществени услуги. Специалисти от КСУДС осъществяват фокус групи с различни целеви групи по проекта.

От м. август 2021 г. по проект „Патронажна грижа + в Община Русе“ /Дейност 2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно делегирани дейности/ в трите социални услуги на КСУДС са назначени четирима дезинфектори.

От м. август 2021 г. СНЦ „Еквилибриум” е партньор на Община Русе по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” като дейностите на организацията са в няколко направления: Активиране на икономически неактивни лица; Връщане към образование на млади майки, отпаднали от училище; Организиране на събития, инициирани от представителите на уязвими групи в общността и от настанените в социалните жилища за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони и Комплексна оценка на потребностите на настанените в социалните жилища лица/деца/семейства. Проектът ще се реализира в рамките на две години. Социални работници от КСУДС реализират дейности по първите две направления в ромските квартали Селеметя и кв. Средна кула, участват в работни срещи с партньорите по проекта.

От 01.10.2021 г. до 28.02.2022 г. от СНЦ „Еквилибриум” се реализира проект на НБУ „Картиране на участието и активизми на децата и родителите в системата за закрила на детето в България”, финансиран от Фонд „Мечтата на Таня”, като директор КСУДС е координатор за област Русе.

В периода м. ноември – м. декември 2021 г. бе изпълнен проект на благотворителна организация  „Ангели за България”, като бе предоставен финансов ресурс от 8 300 лв. Специалистите от „Еквилибриум” раздадоха на 50 семейства хранителен пакет на стойност 60 лв., закупиха лекарства за деца и възрастни – на 67 семейства, на 30 семейства дари памперси, адаптирани млека, каши и пюрета.

 

 

09.01.2022 г.

 

Изготвил: Д. Миланова –

     ръководител ЦОП