• English
 • български

СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социалната услуга Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ).Организацията е сертифицирана по системата за качество ИСО 9001 – 2015.

 

  „Център за работа с деца на улицата“ (ЦРДУ) е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения (Допълнителни разпоредби, §1 т.31 от ППЗСП).

След влизането в сила на Закона за социалните услуги и Правилникът за неговото прилагане, ЦРДУ се трансформира в Комплекс от социални услуги, според чл. 15 от ЗСУ.

 

Основна цел на услугата Комплекс от услуги (ЦРДУ) е да осигури защита на децата на улицата, чрез извеждането им от рисковите условия на живот, в които живеят, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа (почасово, полудневно или целодневно) и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

СНЦ „Еквилибриум” има издадени лицензи от АКСУ за предоставяне на следните социални услуги за  Комплекса от услуги (ЦРДУ): Информиране и консултиране /специализирана/; Общността работа; Застъпничество и посредничество; Терапия и рехабилитация; Обучение в придобиване на умения /специализирана/; Осигуряване на подслон /за деца в кризисна ситуация, в светлата част на денонощието/.

Услугите са свързани и с превенция на попадането на деца на улицата, отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, чрез индивидуална и групова работа с детето и неговото семейство. Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда.

Пребиваването на деца в Комплекса от услуги (ЦРДУ) цели още:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;
 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;
 • Предотвратяване на социалната изолация на безнадзорните и безпризорни деца;
 • Превенция на противообществените и криминални прояви;
 • Защита на децата от всякакви форми на насилие, експлоатация на детски труд, трафик;
 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;
 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

 

Във връзка епидемичната обстановка в страната, свързана с Ковид – 19, изпълнението на всички дейности по предоставянето на социалните услуги в Комплекса от услуги (ЦРДУ) са съобразявани със заповедите на министъра на МЗ, на кмета на община Русе, председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум”, директор на КСУДС, указания на АСП и МТСП.

 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

 

Комплексът от услуги (ЦРДУ) към КСУДС – Русе се предоставя, съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите са реализирани съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугата и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.  

 Дейност 1: 

Наименование на дейността: „Организационно изграждане на ЦРДУ”

Описание на дейността: Дейността включва: преглед на годишния график на дейностите и изработване на нов; изготвяне на годишен план за развитие на услугата ЦРДУ; преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата.

През м. януари 2021 г. бяха извършени атестации на персонала на ЦРДУ – Русе, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвен бе и нов годишен план за развитие на услугата и график на дейностите за 2021 г. В началото на м. юли 2021 г. се проведоха функционални разговори с членовете на екипа, извършена бе междинна атестация, прегледани бяха индивидуалните планове за развитие и индивидуални планове за работа.

 

Дейност 2

Наименование на дейността: Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Описание на дейността: Включени в дейността са специализираният персонал на ЦРДУ, който работи пряко с потребителите (ръководител, социални работници, психолог, координатори „Учебни дейности”). През м. януари 2021 г. бе отчетено изпълнението на План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦРДУ за 2020 г. и бе изготвен нов за 2021 г.

През годината екипът на ЦРДУ участва в организирани вътрешни и външно обучения, във форуми на други организации.

На 11.02.2021 г. КУД и психологът от екипа участваха в онлайн обучение на тема „Работа с биографични методи в социалната работа и „Книга на живота”, проведено от Фице Интернационал, които след това запознаха и целия екип. Биографичният метод бе въведен в пряката работа с децата – потребители в ЦРДУ.

На 18 и 19.02.2021 г. психологът от екипа участва в онлайн обучение на тема: „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие”, проведено от Фондация „Асоциация Анимус”.

     На 18.03.2021 г. координатор „Учебна дейност“ и социален работник от екипа на ЦРДУ участваха в конференция на тема: „Обучителни игри за деца и младежи с дислексия”, организирана от „Асоциация – дислексия – България”.

На 19.03.2021 г. екипът на ЦРДУ участва в онлайн обучение на тема: „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси” с водещ Людмил Стефанов – психолог и психотерапевт.

   На 29.04.2021 г. бе проведено вътрешно обучение на екипа на ЦРДУ на тема „Документопоток в социалната услуга. Методика за използване на инструментите за оценка, анализ, планиране и подкрепа на деца и семейства” с водещ ръководител ЦРДУ.

На 28.05.2021 г. директор КСУДС и ръководител ЦРДУ по покана на МТСП участваха в семинар на тема: „Стимулиране залагането на КСО дейности и въвеждане на инструменти за оценката им (в случай на наличие на такива) при създаване на партньорства между държавни /общински структури и представители на бизнеса”, който се проведе в електронна среда.

На 17.06.2021 г. новопостъпилите членове в екипа (един социален работник и двама КУД) участваха във въвеждащо обучение с водещи Елена Петкова (програмен директор на СНЦ „Еквилибриум”) и Светла Межри (директор на КСУДС).

На 18.06.2021 г. екипът на ЦРДУ участва във вътрешно обучение на тема: „Работа с деца с проблемно поведение” с водещ психолога от екипа.

На 08.07.2021 г. координаторите „Учебна дейност“ и ръководител екип участваха в онлайн семинар, организиран от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център на тема: „Насилието в училището – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му?”. На 28.07.202 1г. КУД запознаха целия екип на ЦРДУ с получената информация от участието им в семинара, бе дискутирана и обсъдена темата за насилието сред децата, разпознаване на симптомите и работа с децата с цел превенция на насилието.

На 19.07.2021 г. екипът на ЦРДУ участва в обучение на тема „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход – първа част, с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП, обучен по темата.

На 09.08.2021 г. екип на ЦРДУ участва във втора част на обучение на тема „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход.

На 27.08.2021 г. бе организиран тиймбилдинг за екипите на ЦРДУ и ЦОП.

На 07.09.2021 г. директор КСУДС, ръководител ЦОП и ръководител ЦРДУ се включиха в първа онлайн работна среща на тема: „Родителски активизъм”, организирана от Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ. На срещата бе представен и чужд опит по темата от Анди Билсън, професор в Университета в Централен Ланкшир и Дейвид Тобис, доктор по социология и активист за социална справедливост в Ню Йорк, чиято дейност е ориентирана към трансформиране на системите за детско благополучие по света.

На 24.09.2021 г., 18.10.2021 г., 15.11.2021г. и 13.12.2021 г. екипът на ЦРДУ участва в обучения на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – съответно част трета, четвърта, пета и шеста с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП.

На 25.11.2021 г. социален работник от ЦРДУ участва в онлайн обучение на тема: „Споделяне на международни практики в областта на ранното детско развитите” с лектор Дейвид Бисет – СНЦ „Еквилибриум”.

На 26.11.2021 г. социалният работник от ЦРДУ участва в онлайн обучение на тема: „Как съвременните технологии влияят върху психичното здраве на децата в ранна възраст” с лектор Веселина Йорданова от Сдружение „Дете и пространство”.

На 30.11.2021 г. координаторите „Учебна дейност” от екипа на ЦРДУ участваха в онлайн семинар на тема: „Децата на първо място: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата – свидетели на насилие”, организирано от център „Динамика” – Русе съвместно с „Център за развитие на устойчиви общности” – София.

Участията на специалистите в различни обучения и форуми спомага за тяхното професионално развитие и представяне.

 

Дейност 3

Наименование на дейността: „Супервизия на персонала”

Описание на дейността: Груповите супервизии за екип ЦРДУ са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството.

     През 2021 г. са проведени 11 групови супервизии по конкретни случаи, за което са изготвени доклади и присъствени листи.

 

Дейност 4

Наименование на дейността: „Предоставяне на услуги в ЦРДУ”

Описание на дейностите:  

 • Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения;
 • Работа с родителите за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми;
 • Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
 • Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата;
 • Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
 • Дневни грижи за деца на улицата, деца, които не са започвали училище, отпаднали и застрашени от отпадане от училище, включващи образователни и ограмотяващи занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, насочени към социална интеграция; информиране на децата за техните права и застъпничество;
 • Училищна подкрепа и съдействие за получаване на образование – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка – насочване към различни професионални курсове;
 • Арт и трудотерапевтични занимания за децата, потребители на ЦРДУ;
 • Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете;
 • Мобилна работа (социална работа на терен).

 

    Във връзка с извънредното положение в страната, свързано с Ковид – 19, работата с децата и техните родители/грижещи се се осъществяваше в дистанционна, пряка и комбинирана форма. При посещенията им в услугата дейностите се осъществяваха индивидуално в различно време или в малки групи, съобразено и с училищната им ангажираност. Търсеха се и се прилагаха нови подходи, които се подчиняват на противоепидемичните изисквания и в същото време съответстват на специалните потребности на уязвимите деца. При дистанционно обучение се търсеха своевременно решения за включването на всички деца в дистанционно обучение – оказвано е съдействие на потребителите за регистрация на децата в училищните платформи и е проследяван процеса на онлайн обучението, за някои от тях им бе предоставен лаптоп за временно ползване от вкъщи, а други посещаваха услугата, където им се осигуряваха персонални мобилни устройства и се подпомагаше включването им в училищните платформи, оказваше им се активна образователна подкрепа. 

През летните месеци бе създадена организация на работа, при която потребителите посещаваха услугата по изготвен график, така че да няма едновременно много деца в услугата. Част от дейностите се провеждаха на двора. Работеше се индивидуално и в малки групи.

 

През 2021 г. в ЦРДУ са предоставяни социални услуги в следните направления:

„Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, за задоволяване на базисните потребности”

Услугите по това направление са насочени към деца в риск от неглижиране и социална занемареност. Чрез предоставянето на почасова, полудневна или целодневна грижа в ЦРДУ им се осигуряваха условия за равен достъп до здравни, социални услуги и образование. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя в ЦРДУ се определяха, съобразно индивидуалните потребности на детето, училищната ангажираност, трудовата заетост на родителите, въведените противоепидемични мерки в страната. При посещенията на децата в ЦРДУ и при онлайн работа, съгласно плановете им за предоставяне на подкрепа, се провеждаха социални и психологически консултации, оказваше им се образователна подкрепа, участваха в групови арт и трудотерапевтични занимания, в организирани социализиращи дейности, в занимания по интереси, работеше се за усвояване и развиване на хигиенни навици, самостоятелност, поемане на отговорности. На децата в ЦРДУ се проследяваше здравословното им състояние – физическо и психическо, осигуряваше се топъл обяд в дните, в които са в услугата, възможност за ползване на баня. Осъществяваха се разговори с класните ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство, лични лекари, при необходимост деца се придружаваха за медицински преглед или се оказваше съдействие на родителите за контакт или преглед с различни специалисти. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, поради Ковид – 19, децата и родителите/грижещите се се консултираха за спазване на мерките за безопасност, правила и норми за предпазване и съхранение на здравето. Поддържаше се обратна връзка с родителите/грижещите се, има ли заболеваемост в семейството. При дистанционно обучение се оказваше съдействие за регистриране в училищните платформи, съдействие за достъп и включване в учебните часове, проследяваше се процеса на обучението на децата, подкрепяха се и се подпомагаха.

Активна подкрепа бе оказана на дете (чрез психологическо консултиране, ангажиране на свободното време, съдействие за участие в онлайн часове), чиято грижеща се почина и в последствие бяха предприети действия за пренастаняването му при друг член от семейството, който да полага грижи за него. Пет от децата по време на дистанционно обучение посещаваха услугата за включване в учебните часове, чрез предоставяне на персонални мобилни устройства с интернет. Самотна майка бе подкрепена в грижите за детето си през летните месеци, което ѝ даде възможност да продължи да работи. Едно от децата ползваше баня при посещенията си в ЦРДУ. Двама младежи са подкрепени за включването им в проект на „SOS Детски селища България”- „Подкрепа за самостоятелен живот”.

През годината услугата е работено по 12 случая (9 деца), от които 6 от 2020 г. Получени са 6 нови направления от ДСП. В края на годината активни са 3 случая.

През годината в услугата е оказана подкрепа на 16 родители/грижещи се. С тях се провеждаше индивидуална консултативна работа за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават децата си; посредничеше се и им се оказваше подкрепа за преодоляване на проблеми от различно естество. Консултирани са за използване на позитивни методи на възпитание, за осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, подобряване на влошени взаимоотношения, да насърчават образователното развитие на децата, да проявяват интерес към това което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи, заедно да извършват съвместни образователни дейности. Поради факта, че децата им прекарват продължително време пред компютрите са консултирани за рисковете в интернет. При спазване на епидемичните мерки се провеждаха периодично посещения в домовете на децата за проследяване на жилищно – битовите условия и провеждане на консултации с родителите/грижещите се.

Родителите на всички деца периодично са подкрепяни с дарения на дрехи, обувки, хранителни продукти, транспортни разходи за децата, закупуване на лекарства, ученически раници, заплащане на потребителска такса в лаборатория. Дете и грижещ се периодично са придружавани и им е оказвано съдействие за провеждане на контролни медицински прегледи при лекар – специалист и провеждане на изследвания в УМБАЛ „Канев”. През м. януари 2021 г. един от родителите е подпомогнат със заплащането на битови сметки и интернет. За едно от семействата през годината е оказано съдействие пред ДСП за отпускане на еднократна помощ за заплащане на битови сметки.

В края на годината за децата са осигурени мечтани коледни подаръци чрез НПО „Операция: Плюшено мече” и кампания, организирана от екипа сред деца и учители в две училища в гр. Русе, както и желани книжки чрез кампанията на НМД „Направи добро. Подари книга на дете” и доброволци от Младежки парламент.

В създадените месинджър и фейсбук групи за деца и родители периодично се публикуваше актуална информация, идеи и предложения за активно и забавно организиране на свободното време.

 

„Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата”

Основната работа по това направление е насочена към превенция на отпадането от училище, чрез интензивна педагогическа/учебно-възпитателна подкрепа за деца, при които е установен риск да отпаднат от образователната система. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя на децата в ЦРДУ се определя съобразно установените индивидуални нужди на детето и спецификата на всеки конкретен случай. 

През годината е работено по 14 случая (10 деца), като 6 от тях са от 2020 г. Получени са 8 нови направления от ДСП – Русе за предоставяне на социалната услуга. В края на периода активни са 6 случая.

През годината планираните дейности с децата се провеждаха директно, дистанционно или комбинирано /дистанционно и директно/, което се налагаше поради въвежданите мерки за превенция на разпространяване и заразяване с Ковид – 19. Престоят на децата в услугата бе по график, полудневен, или ежедневно.

С децата са провеждаха планираните социални и психологически консултации, работеше се за повишаване на мотивацията и развиване на навици за полагане на учебен труд; оказваше се педагогическа подкрепа за покриване на образователни дефицити; подкрепа за подготовка на уроците за училище; участваха в групова работа и в индивидуални арт и трудови занимания, в дейности по интереси. Работеше се за усвояване и развиване на хигиенни навици и самостоятелност.

При посещенията на децата в ЦРДУ им се осигуряваше обяд, проследяваше се здравословното им състояние – физическо и психическо. Периодично се поддържаше връзка с педагозите на децата и с училищно ръководство във връзка образователното развитие на децата, съгласуване на съвместни дейности, застъпничество при необходимост. При дистанционна форма на обучение е оказано съдействие за регистриране в училищните платформи, проследяваше се процеса на обучението на децата, подкрепяха се и се подпомагаха, оказвано им е съдействие за получаване и изпращане на подготвени домашни задачи. Едно от децата през годината ежеседмично е придружавано веднъж до Асоциация „Дислексия – България”, където специалист по дислексия работеше с него, като са поемани и разходите за такси и транспорт. В останалите три дни на посещение в услугата, упражненията, поставени от специалиста по дислексия се изпълняваха от член на екипа. С едно от децата се работеше в посока професионално ориентиране, подготовка за предстоящо външно оценяване след седми клас и подкрепа за кандидатстване в ново училище – подаване на документи, подготовка за изпит. С друго от децата, което е в самостоятелна форма на обучение се работеше за подготовката му за явяване на изпити. С три от децата образователната подкрепа бе насочена към тяхното ограмотяване.

      През годината директно и онлайн се работеше с 16 родители/грижещи, съгласно плановете за подкрепа. Те са консултирани да проявяват интерес към учебната дейност на децата им, да ги подпомагат, подкрепят, хвалят, поощряват, да им отделят индивидуално внимание. С тях е работено за поддържане на спокойна семейна среда и добри взаимоотношения. Оказвано им е съдействие и застъпничество пред училищните власти. С родителите са обсъждани трудностите, които срещат децата, а и самите те в периодите на онлайн обучението на децата им. Коментирани са рисковете за децата в интернет, поради факта, че те прекарват дълго време пред мобилните устройства. Предвид извънредната обстановка в страната, поради Ковид – 19, децата и родителите/грижещите се се консултираха за спазване на мерките за безопасност, правила и норми за предпазване и съхранение на здравето. Провеждаха се домашни посещения за проследяване на жилищно-битовите условия.

Всички семейства са подкрепяни с хранителни продукти, закупуване на лекарства при разболяване на децата. Едно от семействата бе подкрепено със заплащане на интернет, за да може детето да участва в дистанционното обучение. Предоставяни са мобилни устройства за временно ползване по време на онлайн обучение. На едно семейство е оказано съдействие пред ОП „Жилфонд” за кандидатстване за общинско жилище. На грижещата се за едно от децата бе оказано съдействие за среща с директор Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Русе, във връзка с кандидатстване за настаняване в общинско социално жилище по проект, съдействано ѝ е за търсене на работа. На едно от семействата през годината е оказано съдействие пред ДСП за отпускане на еднократна помощ за заплащане на битови сметки. За всички деца бяха осигурени дрехи, обувки, тетрадки и канцеларски материали, за три и ученически раници.

В резултат на оказваната подкрепа децата посещаваха редовно училище и се справят по–добре с учебния материал, а през ваканциите успяха да компенсират част от натрупаните пропуски, които имат. Отчита се напредък в образователното им развитие в сравнение при стартиране на услугата. Със съдействието и подкрепата на екипа в периодите на дистанционно обучение всички деца бяха включени в образователния процес. Едно от децата, което е в самостоятелна форма на обучение успешно положи всички изпити и завърши девети клас.

     „Превенция на рисково поведение и въвличане на деца в дейности, неблагоприятни за развитието им”

      Услугата е насочена към деца с емоционални и поведенчески затруднения, с дефицити във възпитанието, предразполагащи към трудности при преценяването на рискови ситуации и неспособност да овладяват неприемливи поведенчески прояви.

      През годината услугата е ползвана от едно дете и неговото семейство. Поради промяна на местоживеенето случаят е приключен. През периода на предоставяне на услугата детето не се е въвличало в рискови ситуации и дейности.  

През годината не са насочвани потребители към социалните услуги: „Социална и образователна рехабилитация за деца, трайно отпаднали от училище и социално маргинализирани групи или от семейства с нисък социален статус” и „Работа с непълнолетни лица, осъдени на пробация”

 

Основните дейности в ЦРДУ са насочени в четири области: „Образование, обучение, ограмотяване”; „Осигуряване на здравни грижи”; „Арт и трудотерапия”; „Социална рехабилитация”.

 „Образование, обучение, ограмотяване”

     През 2021 г. в ЦРДУ е оказана образователна подкрепа на 19 деца, ползващи социални услуги за компенсиране на образователни пропуски по БЕЛ, математика, английски език и др.; при подготовка на домашните работи за училище; ограмотяване, за усвояване и развиване на навици за учене и самостоятелност, включване в дистанционно обучение и работа с училищната платформа. Работено е за повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и добро поведение в училище.

В резултат на оказаната подкрепа всички деца развиват навици за учене и се справят по-добре в училище в сравнение при стартиране на услугите. Редовно посещават училище и не допускат неизвинени отсъствия. По време на дистанционно обучение с подкрепата на екипа всички деца се включиха своевременно и не са прекъсвали образователния процес. Едно от децата след седми клас бе подкрепено и успешно положи изпитите за кандидатстване след седми клас и бе прието в желаното училище и специалност. Ученик, който е в самостоятелна форма на обучение положи успешно всички изпити.

   При работата с родителите/грижещите те са консултирани и насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това, което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи. Оказвано им е съдействие и застъпничество пред училищните власти. Подкрепяни са с дарения на тетрадки и канцеларски материали, училищни раници, осигурявани са мобилни устройства при преминаване на дистанционно обучение или възможност това да се случва в услугата, под контрола и подкрепата на екипа.

     През годината се поддържаха периодични контакти с класните ръководители, педагози от училищна занималня и училищни ръководства, с цел получаване на информация за образователното развитие, съгласуване на работата, застъпничество.

     „Осигуряване на здравни грижи”

    В ЦРДУ се осигурява наблюдение и грижа за здравословното състояние и личната хигиена на децата. През 2021 при посещенията на всички деца в ЦРДУ се работеше за усвояване и развиване на навици за поддържане на лична хигиена – дезинфекция, измиване на ръцете преди и след ядене, пазене на дрехите чисти, култура на хранене, спазване на въведените противоепидемични мерки. При стартиране на услугата се провежда първичен оглед на децата от медицинската сестра. Предвид извънредната обстановка в страната, поради Ковид – 19, децата и родителите/грижещите се са запознавани, както и периодично се информирани и консултирани, за мерките за безопасност, правила и норми за предпазване и съхранение на здравето. Проследявано е има ли заболели в семейството. Периодично се осъществява оглед на децата за външни паразити (въшки) и са провеждани разговори по отношение здравословно хранене и хигиена. При възникнал здравословен проблем и невъзможност родителят да реагира, с негово съгласие някои от децата са придружавани за медицински преглед при личен лекар или медицински специалист. Семействата са подкрепяни със закупуване на медикаменти, съгласно предписана рецепта. Съгласно плановете за подкрепа, регулярно се осъществяваха контакти с личните лекари на децата за получаване на информация и проследяване на здравословното им състояние.

       През годината децата са боледували предимно от респираторни заболявания, като е проследявано как протича лечението им. Едно от децата е с поставена диагноза „Епилепсия”, което периодично е придружавано за контролни прегледи. През годината няма деца или техни родители/грижещи се разболели се от Ковид – 19.

      „Арт- и трудотерапия”

     Дейността се реализираше в индивидуални и групови занимания (клубовете „Забавна работилница“, „Мода и бижу“, „Спорт, природознание и игри на открито“), с арт и трудотерапевтична насоченост, където се стимулираше творческото въображение на децата, фината им моторика, внимание, естетически вкус и сръчности. Децата опознават различни техники и материали, усвояват трудови навици, учат се да работят в екип. В дейностите се включват всички деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, съгласно графика им на работа в центъра. През годината те са насърчавани от специалистите и участваха в обявени конкурси от други организации и институции: – конкурс за рисунка „Моят Левски”, конкурс за най – креативно послание за любовта и приятелството, по повод Денят на влюбените – 14.02.2021 г., конкурси за рисунка „Приказният свят на природата”, в обявения от Община Русе конкурс за рисунка „Как да се движим безопасно” или „Спри! Деца на пътя“ във връзка с Европейската седмица на мобилността и др. За участията си децата получиха грамоти, а в последния конкурс един младеж от ЦРДУ се класира на трето място във възрастова група 15 – 18 г. и бе награден от зам. кмет на Община Русе с грамота и раничка.    

През м. ноември и м. декември 2021 г. извън времето на клубовете бе организирана коледна работилничка за децата, в която на фона на приятна коледна музика деца и специалисти подготвиха украсата на помещенията на услугата и фоайето на КСУДС. Арт занимания бяха част от дейностите по проект „Извън рамките. Креативност в общността. Взаимодействие чрез изкуство и диалог”, в които се включваха децата. През м. септември 2021 г. децата се включиха в ателие „Еко фантазия” и ателие „Еко бижутер”, организирани от Сдружение „Дунавско сияние”.

Децата са стимулирани да овладяват елементарни трудови умения – подреждане на масата за обяд, сервиране, отсервиране, почистване, подреждане и почистване на стаите, засаждане на стайни цветя, дръвчета и грижа за тях.

„Социална рехабилитация” 

Тази дейност се реализира в клуб „Научи ме как”, както и чрез провеждане на тематични интерактивни сесии и разговори с децата; чрез включване на студенти; експерти от РЗИ, посещения на различни организирани мероприятия или забележителности в града, участие в проекти и др. В предвид въвежданите противоепидемични мерки в страната всички дейности се прецизираха и децата се включваха след даване на съгласие от родители/грижещи се. Дейността се реализираше дистанционно или присъствено, чрез индивидуални разговори или в групови сесии с ограничен брой деца.

      В началото на годината децата участваха в онлайн сесии, посветени на Йордановден, Иванов ден и отбелязване на 173 години от рождението на Христо Ботев; международния ден на думата „Благодаря”, „Здрави през зимата”; „Моите успехи през изминалата година и поставяне на цели за настоящата година” „Модни тенденции през настоящата година”; „Спорт хандбал и животинския вид пръчица”; Отбелязване на деня на Апостола.

      Проведените (присъствено) сесии в клуб „Научи ме как” през годината имаха за цел да научат и развият уменията на децата за работа в екип, изразяване на собствено мнение, самопредставяне, себепознание, говорене пред група, защитаване на собствена позиция, разсъждаване върху конкретна тема, представяне на своя гледна точка по обсъждана тема, усвояване на различни житейски умения, обогатяване на ценностната система. През годината в клуба бяха разгледани следните теми: „3-ти март – Освобождението на България”; „Известни жени в историята”; „Добрата дума за нас и другите”; „Качества”; „Общуване, приемане/предаване на информация”; „Доверието”; „Интернет опасности”; „Права и отговорности”; „Вътрешна и външна красота”; „Как се прави дебат?”;„Хигиена и поддържането ѝ”, „Общуване и личностови качества”. Обсъждани са темите за различията между хората и приемането на другия, за приятелството и общуването с противоположния пол; изготвяха карта на сърцето,  насърчавани бяха да търсят и откриват доброто в себе си и в околните и др.

Участие в други социализиращи дейности:

– Единадесет от децата се включиха и участваха в дейности по проект „ИЗВЪН РАМКИТЕ. Креативност в общността. Взаимодействие чрез изкуство и диалог”, който се реализира от Сдружение „Европейски пространства 21” в партньорство със Сдружение „Еквилибриум” в продължение на 4 месеца. Целта на проекта бе децата да участват в творчески занимания с професионални артисти – писане, рисуване, игри, танци. Заедно с водещите изследваха теми за страха и общуването, за преодоляване на различията, толерантност. Създаваха образи и текстове, които претвориха в спектакъл (пърформанс), който се проведе на 17.06.2021 г. Гости на спектакъла бяха техни родители, близки, екипът на услугата, директора на КСУДС – Светла Межри, кмета на гр. Русе – Пенчо Милков, зам. кмета – Енчо Енчев, заместник областния управител Синан Хебибов и др. Всички дейности, които се реализираха по проекта бяха съобразени със здравните изисквания за безопасност и превенция към момента на случването им.

– На първи март четири от децата посрещнаха баба Марта, която ги запозна с традициите и обичаите, а децата разказаха какво знаят. Заедно изработваха мартеници. 

– По стара традиция на Велики четвъртък деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, боядисаха яйца за празника и научиха повече за Великденските традиции, както и различни техники за боядисване.

– Във връзка с деня на Русе, през седмицата 26.04. – 29.04.2021 г. децата бяха запознавани с „Първите неща” в гр. Русе, след което рисуваха обекти от града.

– На 22.04.2021 г. пет от децата се включиха в презентация по случай „Денят на Земята”, след което с помощта на ръководителите засадиха дървета и цветя, направиха уборка на двора на КСУДС.

– На 05.05.2021 г. четири от децата бяха запознати с традициите, свързани с Гергьовден.

– На 14.05.2021 г. две деца бяха придружени до РБ „Любен Каравелов”, където посетиха детска изложба на тема: „Периодичен детски печат”.

– На 19 и 21.05.2021 г. шест от деца участваха в интерактивна сесия на тема „24 май – ден на Светите братя Кирил и Методий, просвета и култура” във връзка с предстоящия празник 24.05.2021г.

– На 21.05.2021 г. за четири от децата, проявяващи интерес към музиката, в ЦРДУ бе организирана среща с бивш възпитаник на училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” – Русе, който ги запозна по достъпен начин с темата за музиката. Обясни им колко труд е необходимо да положат, ако решат да се занимават професионално с музика, даде пример със себе си и свои приятели, изсвири им някои мелодии на йоника.

– На 01.06.2021 г. в ЦРДУ бе организиран празник в сутрешните и следобедните часове съобразно училищната заетост на децата, посветен на Денят на детето. Много игри и забавления бяха част от програмата. По време на празника преди обед децата посрещнаха и специални гости: Галя Атанасова – Началник отдел „Мониторинг и контрол – Северен“ към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Ралица – представител на Област Русе в Съвета на децата към ДАЗД, Ина Георгиева – Главен експерт и Захари Симеонов – младши експерт от Отдел „Социални дейности“ – Община Русе. Младият представител на Съвета на децата към ДАЗД – Ралица прочете приветствие на Председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова по случай празника им. Г-жа Галя Атанасова поднесе индивидуални подаръци на децата от Държавната агенция.

– На 07.06.2021 г. с шест деца бе отбелязан международния ден за опазване на околната среда. Запознати бяха с въздействието на човешката дейност върху околната среда.

– На 08.07.2021 г. по покана на Сдружение „Европейски пространства 21” три от децата участваха в представянето на проект „Дигитален театър Камила”.

– На 20.07.2021 г. четири от децата посетиха фитнес площадка в близост до КСУДС, където спортуваха и се забавляваха.

– На 21.07.2021 г. шест от децата участваха в интерактивна сесия на тема „Деца на колела”, проведена от експерт на РЗИ – Д. Василева.

– През м. август 2021 г. 9 деца участваха в организиранa от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Русе кампания за формиране на общественоприемливи нагласи и умения, с цел превенция на детското асоциално поведение на учениците. В рамките на тази кампания децата участваха в различни мероприятия в направленията: 1.„Обичам Русе“ – Провеждане на образователна обиколка с децата за опознаване на архитектурното наследство и емблематични сгради от града. 2. „Заедно в различието“ – Съвместно с представители на официално признатите религии на територията на България, бяха организирани посещения на храмовете на различните вероизповедания в града. Целта бе децата да бъдат запознати с етичните норми на поведение, закодирани в съответната религиозна догматика и да формират умения за уважение и толерантност във взаимоотношенията между различните етноси. Вниманието им бе акцентирано върху многообразието, разбирателството и любовта между хората, както и придобиване на умения в общуването с приятели, съученици и родители. Заключителното събитие на кампанията се проведе в края на месеца с разходка с корабче по река Дунав.

– На 19.08.2021 г. бе организирано посещение на Превантивно информационен център – Русе, където децата чрез интерактивни методи бяха запознати с темата: „Развитие на зависимости към технологиите и социалните мрежи”, след което последваха отборни игри, танци и почерпка.

– На 23.08.2021 г. 9 деца от ЦРДУ заедно със свои ръководители от услугата посетиха Младежки парк, където студенти участвали в проект „Училище без стени“ по програма Еразъм + , организираха сесия на открито за децата, прилагайки наученото. Освен забавление и приятни изживявания участниците придобиха и нови ценни знания по различни теми, свързани с екологията и опазването на околната среда, като в същото време развиваха умения за работа в екип, координация, наблюдателност, въображение.

    През м. август 2021 г. активно в пряката работа с децата бе включена студентка, която провеждаше лятната си стажантска практика.

– На 15.09.2021 г. в клуб „Научи ме как” децата се сбогуваха с лятната ваканция.

– Четири от децата се включиха в празник за Хелоуин, който те чакаха с нетърпение и предварително украсиха стаите, които ползват в услугата.

– През м. октомври 2021 г. четири деца бяха включени в проект на СНЦ „Еквилибриум” „Гласът на уязвимостта”, с които се провеждат фокус групи. Дейността продължи и през м.ноември и декември 2021г.

– При спазване на въведените противоепидемични мерки на 19.12.2021 г. в ЦРДУ бе организиран Коледен празник, в който децата участваха заедно със своите родители/грижещи, разделени в две групи и в различно часово време. Добрият старец бе посрещнат от децата, екипа на услугата и неговите помощници Снежанка, Снежинка, Джуджанка (деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ). Благодарение на нашите дарители, НПО „Операция: Плюшено мече”, НМД и кампанията „Направи магия. Подари книга на дете” всяко дете получи мечтания подарък и желаната книга.

– В края на м. декември 2021 г. всички деца от услугата получиха подаръци и от ученици от проведена благотворителна инициатива в две училища в гр. Русе /СУЕЕ и СУПНЕ/, както и книги от младежи – доброволци от Младежкия парламент към Общински младежки дом – Русе (21.12.2021 г.). Децата се срещнаха и разговаряха с доброволците.

   Включването на децата в групови дейности в ЦРДУ дава възможност те да общуват помежду си и с екипа (макар и в малки групи), което е от изключителна важност за тях, особено в условия на дистанционно обучение и когато социалните им контакти са ограничени.

 

В ЦРДУ се отбелязваха и най – обичаните лични празници – рождени и именни дни. Децата и екипът поздравяваха и отправяха своите пожелания към рожденика, изработваха картички, които му подаряваха. Услугата осигурява подарък за всеки рожденик. Организираха се и малки празници за изпращане на децата, чиито услуги са приключили.

     В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие – децата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на ЦРДУ и ОЗД, където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Периодично се провеждат индивидуални и групови разговори с децата, по време, на които се насърчават да споделят, в какви инициативи желаят да се включат, както къде, кога и с кого. Ежеседмично се съгласува менюто за обяд с тях. 

     През м. януари 2021 г. бяха проведени индивидуални разговори с 11 деца, ползвали и ползващи социални услуги в Център за работа с деца на улицата за проучване на нивото на удовлетвореност от оказаната подкрепа.

     През м. март 2021 г. две деца над 14 годишна възраст попълниха анкета на НМД, свързана с изготвяне на Бележник 2020 за грижата на държавата за децата.

     Всички деца и родители се включиха в кампанията на НМД „Заедно за децата”, като получиха информация за организацията, за какво работи и гривни със знак-символ на грижата за децата в България, с които се закичиха.

    Три от децата бяха запознати с информация, получена от Областна администрация – Русе, свързана с кандидатстване за съвета на децата към ДАЗД, както и образци на необходимите документи, ако решат да кандидатстват.

В ЦРДУ всяко дете изготвя книга „Моите успехи”, която цели стимулирането им да постигат успехи. В книгата си децата поставят своите успехи, които ги карат да се чувстват значими и можещи – грамоти, копие на бележник, копия на контролни, съчинения, рисунки и др. С гордост ги показват на своите родители/грижещи се.

Друга добра практика е „пълнене” на „Бурканче за Щастие“- децата се стимулират към позитивно отношение към света и себе си. Всяка положителна постъпка или момент, който е накарал детето да се почувства значимо и щастливо, се записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето. При приключване на услугата детето си го получава и си припомня щастливите моменти.

В пряката работа с децата бе въведено работа по изготвянето на „Книга на моя Живот”.

    През 2021 г., съгласно графика на посещение в ЦРДУ, на 17 деца бе осигурено обедно хранене. Дарявани са хранителни стоки, дрехи и обувки според сезона на всички деца, канцеларски консумативи,ученически раници за децата, поемани са ежемесечните транспортни разходи. 

 

Дейност 5

Наименование на дейността: „Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Описание на дейността: Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски базари на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации. В предвид епидемичната ситуация в страната провеждането на благотворителни базари бе ограничено. 

През м. април 2021 г. в индивидуални занимания децата изработваха великденски сувенири и картички, с които след това във фоайето на КСУДС бе организиран „Великденски базар” под наслов „Нека радост да дарим и да бъдем по-добри”. Сувенири и изделия, изработени от децата, бяха предложени на благотворителен базар „Сексагинта Приста”, проведен на 18.09.2021 г.

     През м. декември 2021 г. по инициатива на екипа от ЦРДУ и СНЦ „Еквилибриум” в две от училищата в града – СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и СУПНЕ „Фридрих Шилер” бе проведена за поредна година кампания за набиране на коледни подаръци от деца за деца в нужда. С активната подкрепа на преподавателите от двете училища това се случи и много ученици се отзоваха. Така успяха да зарадват и деца от ЦРДУ, на които им бе разказано откъде са подаръците и бе дискутирано как и те в бъдеще биха могли да зарадват други деца.

 

Дейност 6

Наименование на дейността: „Ваканционни програми и клубна дейност”

Описание на дейността: Развиване на дейности за осмисляне свободното време на децата – клубовете по интереси, разходки, пикници, посещения, забавления, игри на открито и др. В клубовете се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, поддържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите. В клубовете по интереси се работи върху развиване на уменията на децата за общуване, работа в екип, взаимопомощ, емпатия, фината и обща моторика и др.

Провежднето на ваканционните програми и клубната дейност през 2021 г. бе съобразявана с въвежданите противоепидемични мерки в страната и съответно в услугата. Децата участваха в следните клубове: „Забавна работилница”, „Научи ме как?”; „Спорт, природознание и игри на открито”; „Мода и бижу”; „В света на книгата и литературното творчество”. Сесиите се водеха от различни специалисти на ЦРДУ – Координатори учебни дейности, социални работници, психолог. С цел спазване на въведените противоепидемични мерки в страната през летните месеци клубовете по интереси се провеждаха в две малки групи в сутрешните и следобедните часове по изготвен график и в тях участваха деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ и ЦОП. Организирани и реализирани бяха посещения до различни обекти, разходки до близки детски площадки и паркове, игри на открито, участия в различни проекти. Посещенията на външни лица в услугата за работа с децата бяха ограничени.

 

Дейност 7

Наименование на дейността: „Поддържане на ефективна партньорска мрежа” 

Описание на дейността: Основни партньори на СНЦ „Еквилибриум“и в частност на ЦРДУ са Община Русе, Областна администрация – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/Отдел „Закрила на детето“, УМБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе ДЮЦПЗ, ОПЛ, НЧ „Захари Стоянов”, ТД „Приста”, РЗИ, РУ „Ангел Кънчев”, РИМ, „Художествена галерия”, Сдружение „Европейски пространства 21“ и др. Партнираме и с много обществени и неправителствени организации, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество, с цел подкрепа на дейностите в КСУДС.

     На 08.02.2021 г. директор КСУДС взе участие във фокус група на Български хелзинкски
комитет  и „Маргиналия” във връзка с проект, който цели усилване на медийната независимост и подобряване на достъпа до информация във връзка с кризата Covid– 19 в България.

      За Отчетно-изборното общо събрание на Областната организация на БЧК на 09.03.2021 г. от СНЦ „Еквилибриум” бе изпратен поздравителен адрес.

     В началото на м. март 2021 г. четирима от специалистите в ЦРДУ попълниха онлайн анкета на Националната мрежа за децата във връзка с изготвяне на Бележник 2020 година за грижата на държавата за децата.

     На 04.03.2021 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦОП и ЦРДУ участваха в онлайн работна среща с Мариян Дянков, директор Развитие програми в SOS Детски селища България, относно проект за младежи, напускащи алтернативна грижа, които могат да кандидатстват за подкрепа чрез социалната услуга „Подкрепа за самостоятелен живот”.

      На 30.03.2021 г. директор КСУДС и ръководител ЦРДУ участваха в онлайн работна среща с представители на организации, предоставящи социалната услуга ЦРДУ, с цел обсъждане бъдещото функциониране на услугата и трансформирането на услугите, съгласно Закона за социалните услуги.

     През м. април и м. май 2021 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦРДУ и ЦОП участваха в организирани онлайн срещи с представители на различни организации, предоставящи социалната услуга ЦРДУ, с цел обсъждане трансформирането на услугата и бъдещото ѝ функциониране, съгласно Закона за социалните услуги, както и в работни срещи „Социални петъци” за обсъждане на актуални въпроси относно трансформирането на социалните услуги /23.04.2021 г.; 14.05.2021 г./.

      На 28.05.2021 г. екип от ЦРДУ участваха в организирането и провеждането на работилничка „Хартиени чудеса” в Регионален исторически музей по повод Детска нощ в музея. Работилничката бе част от програмата на музея.

     На 16.09.2021 г. и 27.09.2021 г. директор КСУДС участва в следващите онлайн срещи за идентифициране на родителски организации, с цел картографиране на родителския активизъм.

    На 17.09.2021 г. директор КСУДС участва в онлайн работна среща на НПО във връзка с изработване на стандартите на качеството на социалните услуги.

    На 16.12.2021 г. директор КСУДС, ръководител ЦРДУ и специалисти от ЦОП се включиха в работна среща в Община Русе, на която бяха представени нови възможности за подкрепа на деца със специални потребности в детските градини, училища и социални услуги. Центърът за творческо обучение представи продукти на LEGO® Education и резултатите от работата с тях, като по темата се включиха детска градина „Маргаритка” във Варна и специалисти от „Карин дом” – Варна.

 

Дейност 8

Наименование на дейността: „Мониторинг на дейностите и резултатите”

Описание на дейността: Мониторингът на дейността на ЦРДУ се осъществява съгласно процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и  „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“). Провеждат се фокус – групи с потребители, чиито услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на случай в ЦРДУ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези документи се проверяват и анализират от ръководител ЦРДУ. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на услугата, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол на работната ангажираност на служителите от ЦРДУ. В началото на годината се направи стратегическо планиране с целия екип: преглед на изпълнението на плана/графика и на набелязаните мерки за преодоляване на идентифицираните рискове от предходната година и се разработиха нови такива. Документират се най-значимите постижения, както и трудности/слабости – неща, които могат да бъдат подобрени.

     На 21.04.2021 г. е извършена инспекция в ЦОП и ЦРДУ от държавен здравен инспектор Ваня Георгиева. Констатирано е, че при влизане в сградата се измерва температурата, не се допускат външни лица в помещенията, редовно се извършва почистване и дезинфекция – вписани в чек лист. Работи се индивидуално с деца в малки групи. Спазват се противоепидемичните мерки. Осигурено е помещение за изолация. Общи помещения и санитарни възли се дезинфекцират четирикратно. Предписанието е да продължава да се спазва режима на почистване и дезинфекция.

    На 02.09.2021 г. бе извършена инспекция от държавен здравен инспектор от РЗИ Ваня Георгиева в ЦОП и ЦРДУ. Констатирано е, че се извършва нужната дезинфекция. Персоналът е с маски. На входа има дезинфектант за ръце, измерва се температурата на всеки посетител и се вписват в дневник. Предписано е да се продължи да се изпълняват мерките. Да не се допускат посетители, надвишаващи 50 % от капацитета на залите.

     На 19.11.2021 г. е връчено на директор КСУДС Разпореждане № ПР-ПБЗН – РС2-4-59/19.11.2021 г. от г-жа В. Михайлова – инспектор в група ДПКПД във Втора РСПБЗН – Русе във връзка с извършена на 17.11.2021 г. проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗМВР в сградата на КСУДС. При извършената проверка се констатира наличието на неизправни евакуационни осветителни тела в сградата на обекта. Разпоредено е: „Да се отремонтират или подменят с нови изправни неизправните евакуационни осветителни тела в сградата, съгласно изискванията на чл.26 от Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. за ПНПБЕО на МВР и МРРБ – срок: 28.02.2022 г.”

 

Дейност 9

Наименование на дейността: „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”.

 Описание на дейността: Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

 

Дейност 10

Наименование на дейността: „Информация и публичност”

Описание на дейността: Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“, се съдържа в информационни брошури на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Информационните брошури може да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

 

Име на лицето, изготвило доклада:

Стефка Петева – ръководител ЦРДУ към КСУДС – Русе

Подпис: ………………

 

10.01.2022 г.