• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  1421  от 04.06.2019г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

Работата на екипа на сдружението е насочена към развитие и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно израстване на децата, младите хора и техните родители. Основната ни цел е да им предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазма за бъдещето.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДМУ

Целевите групи на услугата ДЦДМУ са:

 • Деца от 0 до 18 г. с увреждания – вродени и придобити малформации и заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната и периферна нервна система и др.
 • Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм, синдром на Рет и др.)
 • Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното развитие.
 • Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания
 • Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания,  отглеждани в семейна среда или в услуга от резидентен тип;
 • Родители/грижещи се за гореизброените целеви групи деца;

 

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ ПРЕЗ  2019г.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

 

Социалните услуги в ДЦДМУ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за възлагане на управлението на услугата на доставчика и се осъществиха спрямо изготвения График на дейностите за 2021 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ДЦДМУ

(Прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата;)

През м. януари е изготвен Годишен план-график на дейностите в ДЦДМУ за 2021 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа.

През м. февруари е извършено атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ДЦДМУ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ.

Наличният сграден фонд, обзавеждане и оборудване изцяло отговаря на нуждите на потребителите. В услугата работи екип от специалисти с необходимото образование, опит и умения за работа с деца. Установена е грижа на много добро ниво и резултати, както за децата, така и за техните родители.

В хода на проверката не са установени пропуски.

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ДЦДМУ са заложени 11,5 щатни бройки.

През 2021 г. здравословното състояние на децата се проследява от педиатър, назначен на граждански договор.

През 2021 г. не се наложи промяна в длъжностното разписание по отношение на специалистите, ангажирани в работата с децата. Въпреки трудностите произтичащи от пандемията и епидемиологичната обстановка и недостиг на специалисти, желаещи да работят с деца с увреждания, през 2021 г. СНЦ „Еквилибриум” успя да обезпечи работата на дневния център с необходимия брой специалисти със съответната професионална подготовка и опит в работата с деца с увреждания.

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 1. Работни планове.
 2. Планове за развитие на служителите
 3. Органограма.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

През м. януари 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. февруари 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. март 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. април 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. май 2021г. в ДЦДМУ напуснал 1 служител на длъжност Координатор учебна дейност, няма новоназначени служители..

През м. юни 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали служители, назначен е 1 нов служител на длъжност детегледач.

От 01.07.2021. в ДЦДМУ е напуснал 1 служител на длъжност ерготерапевт.

През м. август 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и новоназначени служители.

През м. септември 2021г. в ДЦДМУ няма напуснали и новоназначени служители.

През периода м. октомври – м. декември в ДЦДМУ няма напуснали служители.

През м. октомври 2021г. в ДЦДМУ е назначен 1 служител на длъжност детегледач.

През м. ноември 2021г. няма напуснали и новоназначени служители.

През м. декември 2021г. в ДЦДМУ е назначен 1 служител на длъжност детегледач

 

.

 

Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) –  11,5 щатни броики

През 2021 г. СНЦ „Еквилибриум” е наел персонал над определения в Програмата за управление на Дневен център за деца и младежи с увреждания, представена в конкурсната документация пред Община Русе. Този допълнителен финансов ресурс е ангажиран с цел осигуряване на висококачествена и всеобхватна подкрепа на потребителите на услугите в центъра. Работата на така сформирания екип получи висока оценка от родителите на децата. Оценката е изразена при проведено анкетно проучване за удовлетвореност от ползването на услугите в ДЦДМУ. В анкетите родителите заявяват, че услугите в дневния център способстват не само за подобряване на уменията на техните деца, но те са в полза и на родителите, които имат подобрени възможности за трудова реализация и за себеразвитие.

Материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Щатно разписание; трудови договори; уведомления за сключване на трудови договори. Инструктажна книга  и служебни бележки за проведен начален инструктаж.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет – анализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността

 

През м. януари в  ОДУ „Слънчо“ е изготвен анализ на потребностите от обучение и е разработен Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала за 2021 г.

През м. февруари

На 11.02.2021г. е проведено обучение на тема Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“ към ФИЦЕ-България., на 19.02.2021г. е проведено обучение на тема „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие.“ към фондация „Анимус“.

През м. март

На 18.03.2021г. е проведено обучение на тема Обучителни игри за деца и младежи с дислексия, организирано от Асоциация Дислексия,

На 19.03.2021г. е проведено обучение на тема „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси.“ към Надежда и домове за децата – клон България.

През м. април  няма проведени обучения.

През м. май в периода от 27-31.05.2021г. социалният работник участва в обучение, организирано от МТСП във виртуална среда на тема: „Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика на работата с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства.“

През м. юни на 17 и 18.06.2021г. е проведено въвеждащо обучение на „Еквилибриум“ новоназначените служители.

 

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

 

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ДЦДМУ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През м. март е проведена една групова супервизия и 2 индивидуални.

През м. май са поканени външни специалисти от Карин дом относно супервизия на работата на екипа по отношение на ранната интервенция и са консултирани 6 потребители от ДЦДМУ във връзка със задръжки в речевото развитие. В същия период е проведена вътрешна групова супервизия на персонала и 2 индивидуални супервизии.

През м. юли са проведени 1 групова и 2 индивидуални супервизии.

През м. октомври са проведени 8 индивидуални супервизии от представител от АСП.

През м. ноември са проведени 1 групова и 2 индивидуални супервизии.

 

Дейност 5:  Предоставяне на услугата Дневен център за деца с увреждания

 

През 2021 г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 64 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 11 деца са били ползватели на дневна форма и 53 деца – полудневна форма на предоставяне на социална услуга.

Психологът в ДЦДМУ е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата. През периода специалистът е работил за изграждане на схема и образ на тялото, концентрация на вниманието, овладяване на проблемно поведение, подготовка в предосиновителния период, подобряване на паметовите способности, за социализация и подкрепа в адаптационния период. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил за обучение в самостоятелно ходене, ходене по подвижна опора и самостоятелна локомоция, укрепване на опорно-двигателния апарат (ОДА) и профилактика на контрактурите. За задържане в седнало положение за по-дълго време и поетапна вертикализация до неподвижна опора, за преминаване в седеж, пълзене, обучение в заемане на стоеж, ходене по успоредка, подобряване контрола на главата, обръщане и седеж, заемане на седеж с опора и подобряване на моторното развитие и засилване на мускулатурата.

Ерготерапевтът е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата,  като е била фиксирана целта на работа с всяко едно дете: двигателна активност, подобряване на фина моторика, познавателни умения, подобряване на захвата и тактилна стимулация. Провеждани са групови занимания, съчетани с кинезитерапет.

Логопедът в ДЦДМУ е работил за развиване на пасивен и активен речник, постановка, диференциация и артикулиране на звукове. Обогатяване на активен речник, ограмотяване и емоционално развитие чрез реч, формиране на правилна реч, като е използвал артикулационни упражнения, метроритмична и дихателна гимнастика и др. Провеждани са групови занимания с психолог.

Посочените специалисти са изготвили индивидуални терапевтични програми за работа с потребителите на социалната услуга. Взели са участиее в изготвянето на Оценката на детските потребности, след което са планирали подходящи по вид дейности за работа с всяко едно дете. Следвали са заложените дейности в плана на социалната услуга, участвали са в последващи реоценки на всеки три месеца и са излагали работата си в синтезиран вид в изготвените тримесечни и/или заключители доклади за работата по случая до ДСП – Русе.

 

Актуален брой участници, обхванати от дейността

През м. януари 2021г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 33 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за срок от 12 месеца. През периода 22 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на м. януари 2021г. има 4 прекратени договора, поради изтичане на срока им. В същия период от време са подписани 2 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 2 деца – потребители на социалната услуга, 1 от които е стар потребител на ДЦДМУ и един нов потребител. Няма изготвени първоначални Оценка и анализ на детските потребности, а извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на 26 деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 14 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 7 деца, а други 3 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 2 деца. Със 7 от потребителите на ДЦДМУ работата се осъществи дистанционно. Възрастовото разпределение на осъществената пряка работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 2 деца; от 4 до 6г. – 12 деца; от 7 до 18г. – 12 деца.

През м. февруари 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 40 деца и техните семейства след издадени направления от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца. През м. февруари 25 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 5 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на разглеждания период има 1 прекратен договор, поради изтичане на срока му. В същия период от време са подписани 8 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 8 деца – потребители на социалната услуга, 3 от които са стари потребители на ДЦДМУ и 5 нови потребители. Изготвени са първоначални Оценка и анализ на детските потребности на 2 деца, а извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на 30 деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 14 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 8 деца, а други 3 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 3 деца. С 10 от потребителите на ДЦДМУ работата се осъществи дистанционно, чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. Възрастовото разпределение на осъществената пряка работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 3 деца; от 4 до 6г. – 14 деца; от 7 до 18г. – 13 деца.

През м. март 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 43 деца и техните семейства след издадени направления от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца. През м. март 27 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 5 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща и са посещавани от специалистите на място в услугите от резидентен тип, а с останалите 7, работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на разглеждания период няма  прекратени договори. В същия период от време са подписани 3 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 3 деца – потребители на социалната услуга, 1 от които е стар потребител на ДЦДМУ и 2 нови потребители. Изготвени са първоначални Оценка и анализ на детските потребности на 8 деца, а извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на 36 деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 15 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 11 деца, а други 5 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 5 деца. Възрастовото разпределение на осъществената пряка работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 5 деца; от 4 до 6г. – 14 деца; от 7 до 18г. – 16 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. април 2021г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 38 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за срок от 12 месеца. През периода 28 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. април 2021г. има 7 прекратени договора, 6 поради изтичане на срока им и един след подадено заявление от родител. В същия период от време са подписани 2 договора за предоставяне на социална услуга, 1 след получено направление от ДСП – Русе и 1, насочен с предварителна оценка на потребностите.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 14 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 15 деца, а други 4 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 5 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 7 деца; от 4 до 6г. – 11 деца; от 7 до 18г. – 19 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. май 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 39 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 28 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. май 2021г. има 2 прекратени договора, поради изтичане на срока им. В същия период от време е сключен анекс към изтичащ договор за неговото продължаване и са подписани 3 нови договора за предоставяне на социална услуга, след насочване от ДСП-Русе с предварителна оценка на потребностите.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 15 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 15 деца, а други 5 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 4 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 7 деца; от 4 до 6г. – 12 деца; от 7 до 18г. – 19 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. юни 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 36 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 26 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. юни 2021г. има 4 прекратени договора, 3 поради изтичане на срока им и 1 след подадено заявление от родител. В същия период от време е са сключени анекси към 5 изтичащи договори за тяхното продължаване и е сключен 1 нов договор за предоставяне на социална услуга, след насочване от ДСП-Русе с предварителна оценка на потребностите.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 13 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 14 деца, а други 5 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 4 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 6 деца; от 4 до 6г. – 11 деца; от 7 до 18г. – 18 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. юли 2021г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 33 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за срок от 12 месеца. През периода 23 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите двама потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. юли 2021г. има 3 прекратени договора, 2 след подадено заявление от родител и 1, поради промяна законния представител на детето, като е получено ново направление от ДСП – Русе и е сключен нов договор за предоставяне на услугата на същото дете в рамките на м. юли. В същия период са сключени допълнителни споразумения(анекси) за продължаване на настоящите договори на 5 потребители.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 15 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 12 деца, а други 4 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 2 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 3 деца; от 4 до 6г. – 10 деца; от 7 до 18г. – 19 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. август 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 35 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 24 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите 3 потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. С три от децата започна период на обследване преди да бъде сключен договор за изготвяне на оценка на потребностите и предварителен индивидуален план за работа. В рамките на м. август 2021г. няма прекратени договори. В същия период от време са сключени 2 анекса към изтичащи договори за тяхното продължаване и са подписани 2 нови договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 15 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 14 деца, а други 4 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 2 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 4 деца; от 4 до 6г. – 10 деца; от 7 до 18г. – 20 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. септември 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 35 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 22 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 6 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите 3 потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. септември 2021г. има 2 прекратени договора, 1 поради настъпил летален изход на дете и 1 поради промяна на мярката за закрила и промяна на законния представител на дете. В същия период от време е са сключени 5 нови договора за предоставяне на социалната услуга, след насочване от ДСП-Русе с предварителна оценка на потребностите. Няма подписани допълнителни споразумения.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 16 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 13 деца, а други 4 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 4 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 6 деца; от 4 до 6г. – 10 деца; от 7 до 18г. – 18 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. октомври 2021г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 34 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за срок от 12 месеца. През периода 22 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите 4 потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. октомври 2021г. има 1 прекратен договор, след подадено заявление от родител В същия период са сключени допълнителни споразумения(анекси) за продължаване на настоящите договори на 5 потребители. Започна период на обследване преди да бъде сключен договор за изготвяне на оценка на потребностите и предварителен индивидуален план за работа на двама потребители.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 14 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 15 деца, а други 3 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 2 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 6 деца; от 4 до 6г. – 9 деца; от 7 до 18г. – 18 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. ноември 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 36 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 23 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 4 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите 5 потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. ноември 2021г. няма прекратени договори. В същия период от време са сключени 2 нови договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе за единия потребител и Предварителна оценка на потребностите за другия потребител. Започна период на обследване преди да бъде сключен договор за изготвяне на оценка на потребностите и предварителен индивидуален план за работа на двама потребители.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 14 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 16 деца, а други 3 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 3 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 6 деца; от 4 до 6г. – 10 деца; от 7 до 18г. – 19 деца и над 18г. – 1 потребител.

През м. декември 2021г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 36 деца и техните семейства след издадени направления или Предварителна оценка на потребностите от ДСП – Русе за ползване на средносрочна социална услуга за период от 12 месеца.

През периода 25 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна дневна и полудневна форма на услугата и пряка работа със специалисти, 4 от потребителите са настанени в ЦНСТДМУ – ПМГ и са посещавани от специалистите на място в услугата от резидентен тип, други 3 са настанени в ЦНСТ 1 – Розовата къща, където също са посещавани на място от специалист, а с останалите 4 потребители работата продължи дистанционно чрез предоставяне на насоки на семействата за подпомагане развитието на децата в домашни условия. В рамките на м. декември 2021г. има 2 прекратени договора, 1 поради настъпил летален изход на дете и 1 поради изтичане на срока. В същия период от време са сключени 2 нови договора за предоставяне на социалната услуга, след насочване от ДСП-Русе с предварителна оценка на потребностите. Няма подписани допълнителни споразумения. Не е стартирал период на обследване за нови потребители.

За изминалия период специалистите – психолог, логопед, ерготерапевт и кинезитерапевт, са работили комплексно и в екип по случаите на деца с различни потребности. Прояви от аутистичния спектър имат 13 деца със съпътстващи затруднения във всички области на подкрепа, предоставяни в ДЦДМУ. С двигателни дефицити и различна форма на умствена изостаналост са 16 деца, а други 4 имат изоставане в двигателното развитие, поради усложнения в здравословното състояние. С потребност от обучителна и психо-емоционална подкрепа са 3 деца.

Възрастовото разпределение на осъществената работа с деца е както следва: от 0 до 3г. – 6 деца; от 4 до 6г. – 10 деца; от 7 до 18г. – 20 деца.

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

Досиета на потребителите на услугата в ДЦДМУ – 46 бр. (41 досиета на потребители, които в момента ползват услугата и 5 досиета по приключени случаи)

 

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децата

През 2021 г. децата, потребители на социалната услуга са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси – слушане на детски песни, гледане на приказки. Организирани и провеждани са детски партита за рождени дни, като е осигуряван и индивидуален подарък.

През м. януари работата с по-голямата част от потребителите се осъществи на място в услугата, като веднъж седмично децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности. За децата, чиито родители са избрали дистанционен модел на работа, са организирани онлайн  групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри.

През м. февруари за децата, посещаващи социалната услуга на място в дневния център бе предоставена възможност да се включат в работилничката за изработване на мартенички.

В първия ден от м. март Баба Марта посети дневния център и зарадва с мартенички и усмивки, както децата, така и родителите. През първата седмица от месеца децата се подготвяха за 8-ми март като изработваха картички за своите майки.

През м. април работата с по-голямата част от потребителите се осъществи на място в услугата, като веднъж седмично децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности, свързани с предстоящите празници Лазаровден, Цветница и Великден. Децата участваха в изработването на украса, картички и декорираха великденски яйца. За децата, чиито родители са избрали дистанционен модел на работа, са организирани онлайн  групови и индивидуални занимания на същата тематика.

През м. май с децата, посещаващи социалната услуга на място в дневния център, бе отбелязан празникът Великден, а с някои потребители е проведена беседа по повод празника на град Русе – 6-ти май.

През м.юни бе отбелязан Международния ден на детето 1-ви юни. В деня на празника всички деца получиха балони, а на 03.06.2021г. бе организирано тържество, на което децата получиха индивидуални подаръци, лакомства и се забавляваха заедно с Аниматорна група „Веселяците“ и екипа на ДЦДМУ. На 24.06.2021г. екипът на дневния център отбеляза Еньовден като децата бяха закичени с венци и получиха букетчета с билки.

 

 Организирано бе и парти за празника на децата по случай 1 юни.

На 03.07.2019г. бе организирано тържество с почерпка по случай 1-ви юни – Международния ден на детето със съдействието на „Веселяците“. на тържеството потребителите на социалната услуга се забавляваха с аниматори и получиха индивидуален подарък.

През м. юли работата с потребителите се осъществи на място в услугата, като ежедневно децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности на двора – организирани са пикници „наушким“ и водни игри със слънчева вода.

През м. август децата участваха в събирането на цветя от двора на услугата, полагаха грижи за растенията в градината и ежедневно са организирани групови игри на двора.

През м. септември потребителите на услугата събираха листа и изготвиха хербарии и изработваха апликации с естествени материали. При хубаво време са организирани групови игри на двора.

През м. октомври работата с потребителите се осъществи на място в услугата, като ежедневно децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности на съоръженията в двора, когато времето позволява. Част от децата се включиха в изработването апликации с естествени материали.

През м. ноември децата участваха в изготвянето и поставянето на украса за Хелоуин и ежедневно са организирани групови игри в занималните.

През м. декември потребителите на услугата изработваха коледни картички и рисунки за своите семейства. През последната седмица преди Коледа услугата бе посетена от Дядо Коледа, който раздаде подаръци и лакомства на всички потребители. Организирани са индивидуални фотосесии с Дядо Коледа, Снежанка и едно от елфчетата на Дядо Коледа, а снимките са изпратени на лични съобщения на родителите.

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

 

Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ДЦДМУ.

публично представяне на текущите резултати – годишни тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи и др.; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ДЦДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау центъра на НБУ и други.

През м. март 2021г. е публикувана информация за проведения празник по случай Баба Марта в ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението.

През м. май 2019г. е публикувана информация в местната преса, на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението относно дарените средства от младоженци за нуждите на потребителите на ОДУ „Слънчо“.

През м. юни 2021г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за проведения празник на детето в ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“.

През м. септември 2021г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния щанд на ежегодния Римския пазар Сексагинта Приста в Русе.

През м. ноември 2021г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за проведения есенен карнавал в ОДУ „Слънчо“.

През м. декември 2021г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението за коледното тържество в ОДУ „Слънчо“

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.

 1. Брошура
 2. Информация в сайта

Дейност 8: Доброволчество

В ДЦДУ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.  

През м. март в ДЦДМУ 2-ма студенти по ерготерапия проведоха своя преддипломен стаж.  

 

Дейност 9: Обмяна на опит

През м. септември бе проведен тиймбилдинг на екипа от ДЦДМУ.

 

Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ДЦДМУ са Община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др. Постави началото на сътрудничество с „Алекра“ ЕООД, „Берк Ес“ ООД, сладкарница „Юлина“. С аниматорна къща „Веселяците“, „Йовис Дони М“ ЕООД, „Филикон“ ЕООД,  ЕТ „Филаделфия“.              

 

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ДЦДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ДЦДМУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно, директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ДЦДМУ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

 

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

 1. През м. януарие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.10.2020г. – 31.12.2020 г.
 2. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 3. През м. априле изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.2021г. – 31.03.2021 г.
 4. През м. юлие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 04.2021г. – 30.06.2021 г.
 5. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 6. През м. октомврие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 07.2021г. – 30.09.2021 г.

 

Описание на всички възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя . 

 

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори

През м. януари е направено плащане:

Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв.

Абанос 55+ ЕООД по договор 01.03.2021 г. договор за изхвърляне на опасни отпадъци 120 лв

През м. февруари е направено плащане:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД -доставка на храна-по договор от 01.09.2020 г.- 324 лв

Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. март е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД -доставка на храна-по договор от 01.09.2020 г.- 336 лв

Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. април е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна по договор от 01.09.2020г. – 372лв.

Абанос 55+ ЕООД по договор 01.03.2021 г. – договор за изхвърляне на опасни отпадъци – 120 лв.

През м. май е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД -доставка на храна-по договор от 01.09.2020 г.- 360 лв.

Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

Д.Д.Д. 1 ООД – Дезинсекция и дезакаризация – 04.02.2021 г. – 72 лв.

През м. юни е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна – по договор от 01.09.2020 г. – 423,70лв.

Зовест ООД – по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. юли е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна по договор от 01.09.2020г. – 354лв.

Нетуоркс България ООД- По договор от 07.01.2013 г.- Договор за интернет-127.19 лв

Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. август е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД -доставка на храна-по договор от 01.09.2020 г.- 462 лв.

Д.Д.Д. 1 ООД – Дезинсекция и дезакаризация – 04.02.2021 г. – 72 лв.

През м. септември е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна – по договор от 01.09.2020 г. – 793,80лв.

Зовест ООД – по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

Нетуоркс България ООД- По договор от 07.01.2013 г.- Договор за интернет-127.19 лв

През м. октомври е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна – по договор от 01.09.2020 г. – 1475,44 лв.

Нетуоркс България ООД – по договор от 07.01.2013 г. –  Договор за интернет – 127.19 лв.

Зовест ООД – по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. ноември е направено плащане на:

ТИМБЪР-МЕНБГ ЕООД – доставка на храна – по договор от 01.09.2020 г.- 540,80 лв.

През м. декември е направено плащане на:

Зовест ООД – по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 63 лв.

 

По граждански договори са изплатени следните суми:

През м. януари е изплатена следната сума на:

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо по граждански договор №65/01.02.2019г. логопедични услуги на потребителите 592,88

Методий Йорданов Андреев ОДУ Слънчо по граждански договор №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 560,00 лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо по граждански договор №72/01.04.2019г. специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи. 1243,20

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” 453,06

 

През м. февруари са изплатени следните суми на:

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо по граждански договор №72/01.04.2019г. за специализирана консултативно – медицинска помощ и консултативни прегледи. 994,56лв.

ДЕТЕЛИНА НАДКОВА ТРОАНСКА ОДУ Слънчо по граждански договор №65/01.02.2019 за логопедични услуги на потребителите 598,48 лв.

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ ОДУ Слънчо по граждански договор №29/15.01.2018 за поддръжка,ремонт на газова инсталация 560,00лв.

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” 453,06

 

През м. март Няма изплатени суми

 

През м. април са изплатени следните суми на:

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 643,23

Методий Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 560 лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1398,60лв.

 

През м. май са изплатени следните суми на:

 Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 693,56лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1522,92лв.

 

През м. юни са изплатени следните суми на:

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 481,02лв.

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” . 453,06 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1212,12лв.

 

През м. юли са изплатени следните суми на:

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 620,86

Теодоси Неделчев Георгиев ОДУ Слънчо независим финансов одит на ГФО 2020 г.  750 лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1118,88лв.

 

През м. август са изплатени следните суми на:

 Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 666лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1730,12лв.

Д-р Пламен Емилов Кожухаров – ГД №18/20-09-2017 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 86,49 лв.

 

През м. септември са изплатени следните суми на:

Галина Тодорова Пурчева-Бисет – ГД№ 225/02.08.2021 – Консултиране и супервизия на екипа – 486,49лв.

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” . 453,06 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1522,92лв.

Д-р Недка Антонова Дикова – ГД №01/01.02.2017 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 800лв. 

 

През м. октомври са изплатени следните суми на:

Детелина Надкова Троанска по граждански договор № 65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 324,41лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06лв.

Д-р Веска Христова Пенкова по граждански договор № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1398,60лв.

Д-р Надка Антонова Дикова по граждански договор №01/01.02.2017 за специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи. – 850,00лв.

Боряна Благоева Климентова по граждански договор №237/01.09.2021 за превод от английски на български език и адаптация на методически материали за работа с деца до 7 години. – 500,00лв.

Елена Петкова по граждански договор №239/01.09.2021 за участие в срещи, дискусии и работни групи по проекта за Наредба за качеството на социалните услуги – 918,92лв.

 

През м. ноември са изплатени следните суми на:

 Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 665,6 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 341,19 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 932,4 лв.

Д-р Пламен Емилов Кожухаров – ГД №18/20-09-2017 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 86,49лв.

Д-р Надка Антонова Дикова по граждански договор №01/01.02.2017 за специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи. – 1050,00лв.

Радка Димитрова Тихомирова по граждански договор №240/01.10.2021 за подпомагане работата на персонала на ОДУ Слънчо във връзка с възникнали проблемни ситуации от Ковид -19. –  1331,19лв.

 

През м. декември са изплатени следните суми на:

Няма изплатени суми по граждански договори.

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Финансиране по друга общностна или национална програма няма. 

На потребителите се издават служебни бележки за времето на престои в ДЦДМУ и работата със специалисти с цел да не се допуска дублиране на дейности.

 

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2021 – 2025 год., специфична цел 1.3. „Предоставяне на социални услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания“, дейност 1.3.1.1. Осигуряване на устоичивост и продължаване на предоставяните услуги на Комплекса от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе.

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост над договорения от 8,5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ДЦДМУ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Справките са приложени към техническите отчети към Община Русе за 2021 г.

 

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ДЦДУ самостоятелно.

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

Дългогодишно е партньорството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор.

Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 

м. януари –  Пламена Иванова – материали за работа на стойност 100 лв.

м. юни –  ДЦДМУ получи дарение от сем. Шурелови на стойност 600лв.в брой и дарение от сем. Маринови на стойност 600лв. в натура(играчки) м. август – 100лв. от Златка Димитрова;

м. септември –  238,57 лв. – Римски базар „Сексагинта приста“.

м. декември –  от Операция „Плюшено мече“ са осигурени подаръци за всички потребители на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“.

 

 

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

 

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи  за децата, които посещават ДЦДМУ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

Печатните информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета: 

 

Проведени информационни събития за местните и/ или национални медии в периода на отчитане

 

Във фоайето на ДЦДМУ на видно място е поставено табла с актуална информация, свързана с предоставянето на услугата.

 

Име на лицето изготвило доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ“Слънчо“

 

Подпис: ………………………………

Утвърдил: Е. Петкова – председател на УС СНЦ „Еквилибриум“

 

Място на изпълнение: Дневен център за деца с увреждания – ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“