• English
  • български

На 31 октомври експерти на „Еквилибриум“ разказаха за напредъка по проект „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“.  

Участие в кръглата маса взеха представители на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе, специалисти от неправителствени организации в града. Проектът е свързан с опит, добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Експертите на „Еквилибриум“ разказаха за интересните практики и различните системи, които имаха възможност да посетят през май в Италия, както и за нещата, които са заимствали от там и успешно прилагат в Русе.

Медиаторите, които работят на терен в квартал Средна кула показаха снимки от дейностите с родители и деца 0-5 г. Споделиха за огромния интерес, който има към клуб „Библиотека на играчките“, клуб „И аз бях дете“ от страна на родителите и децата. Те играят заедно с естествени материали, изработват различни изделия от предмети, които има във всеки дом и за които не са необходими допълнителни средства. Научават повече за способностите и потенциала на децата си, което ги кара да се чувстват по-успешни и горди като родители и води до трайна промяна у тях.

В резултат от реализирането на проекта „Гласът на децата“ ще се осигури комплексен модел на социална работа, насочен към повишаване капацитета на деца и семейства от ромска общност и ранна превенция на отпадането от училище и последиците от него. Дейностите допринасят за трансфера на социални иновации и добри практики в сферите на социалното включване и борба с бедността от Италия и гарантират повишаване на капацитета на ромската общност от квартал Средна кула и сдружение „Еквилибриум“ за адекватни услуги за социално-икономическа интеграция.