• English
  • български

P1090645В рамките на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиване на алтернативни социални услуги“, изпълняван в партньорство с британската организация „Надежда и дом за децата“, започнахме амбициозна кампания по приемната грижа в област Ловеч и някои съседни общини.

Шоу на колела – с помощта на кметствата, Дирекции „Социално подпомагане“ и бюрата по труда правим интерактивни презентации в основните населени места. От месец февруари до месец април проведохме 10 презентации пред аудитория от общо 70 човека.

От 26 до 30 април 2010 г., 10 кандидати за приемни родители, 1 действащо приемно семейство, 7 представители на Отделите „Закрила на детето“, които отговарят за набирането и одобряването на приемни родители, както и заинтересовани специалисти от община Тетевен участваха в обучение по приемна грижа. То включваше базовия и специализирания модул по утвърдената национална програма от 36 часа, представени от експертите на „Еквилибриум“ – Ивелина Димитрова и Стефка Петева. След обучението кандидатите продължават с подаване на документи, а ОЗД – с проучване и представянето им пред Общинските комисии по закрила на детето, които ще вземат окончателно решение за утвърждаването им като приемни родители.

Част от кандидатите са готови да полагат временна грижа за новородени деца, като алтернатива на настаняване на изоставени бебета в ДМСГД.