• English
  • български

Официално е приетата на 18 декември 2019 г. от Общото събрание на ООН „Резолюция за промотиране и закрила на правата на децата“, която е с фокус върху правата на децата без родителска грижа

На 18 декември Общото събрание на ООН официално прие Резолюция за промотиране и закрила на правата на децата, която е с фокус върху правата на децата без родителска грижа. Това представлява знаков момент по отношение на напредъка на правата на децата без родителска грижа (вижте. страници 7-21): Резолюцията:

  • Признава вредите, които институциите причиняват на децата и призовава институциите да бъдат постепенно елиминирани;
  • Признава критичната необходимост от инвестиции, които да поддържат семействата заедно и призовава държавите да преминат от институционализация на децата към пренасочване на ресурсите към услуги ориентирани към грижи за семействата и общностите;
  • Призовава държавите да предоставят набор от висококачествени, достъпни и включващи хората с увреждания, алтернативни възможности за грижа и призовава към засилване на регулирането на тези услуги, включително чрез осигуряване на механизми за законна регистрация, лицензиране и надзор;
  • Признава, че децата с увреждания твърде често са настанявани в алтернативни грижи, особено в резидентни грижи, поради липса на инвестиции и осигуряване на услуги, които могат да подкрепят семействата им;
  • Признава за първи път, че доброволческата дейност в домовете за сираци, включително туризмът, може да доведе до трафик и експлоатация на деца;
  • Признава, че децата, отделени от семействата и тези, които са в алтернативна грижа, са изложени на по-висок риск от насилие и експлоатация, отколкото техните връстници и потвърждава отговорността на държавите да защитават всички деца от всякакви форми на насилие, включително и децата в алтернативна грижа;
  • Признава големите глобални пропуски в статистиката за деца без родителска грижа, като призовава държавите да подобрят системите за събиране на данни, управление на информация и отчитане.

 

Източник: http://knowhowcentre.nbu.bg/