• English
  • български

Подкрепете становището до 17.00 ч. на 16.07.2020 г.
Вижте цялото становище тук: https://drive.google.com/file/d/1WCWS5UcTeiPln2tovL3frX6bw4X1jOQD/view?usp=sharing

Становището изразява позицията на гражданските организации против внесените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от ПГ „Обединени патриоти“ чрез Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г.
Основните искания на законопроекта са:
1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите – всички ЮЛНЦ в обществена полза декларират всяко финансиране над 1000 лв. в 7-дневен срок от получаването му, когато средствата са от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице, с изключение на средствата от Европейски съюз;
2. Правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция в ЮЛНЦ, налагане на имуществени санкции и прекратяване на ЮЛНЦ при неподаване на декларация при получено от чужбина финансиране;
3. Задължение за председатлите и членовете на органите за управление на ЮЛНЦ ежегодно да декларират имуществото си пред КПКОНПИ, когато ЮЛНЦ получава финансиране от чужбина (с изключение на ЕС) без значение от размера на финансирането;
4. Отказ от ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничаване функциите на Съвета за развитие на гражданското общество.

В становището са включени аргументи в подкрепа на позицията, че тези предложени изменения в ЗЮЛНЦ:
1. Нарушават правото на сдружаване – а така и КРБ, правото на ЕС и редица международни актове, които го уреждат;
2. По дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество на членовете на органите на управление в ЮЛНЦ спрямо останалите частно-правни субекти (фимите);
3. По противоконституционен и необоснован начин се цели ограничаване пространството за гражданските организации в България.

Това становище е инициирано от група граждански организации: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Институт за пазарна икономика, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Форум гражданско участие, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право.

Призоваваме всяка гражданска организация да изпрати самостоятелно становище до народните представители (адресатите са посочени и в самото становище), за да сподели собствената си позиция по законопроекта и да не допуснем подобни предложения да бъдат гласувани от парламента.

***Предоставяйки вашите имена и имейл, вие гарантирате автентичността на подкрепата и ние ще можем да ви информираме за резултата от становището и последващи действия. В края на становището ще бъде отразена подкрепата от страна на организацията, която представлявате.