• English
  • български

008(17)Заключителното събитие обобщи резултатите от проведените, застъпнически кампании, фокус групи и проучвания в няколко града в страната, един от които беше и Русе.

Специалисти на сдружение „Еквилибриум“ в рамките на два месеца – април и май 2015, организираха застъпническа кампания “Развитие на самостоятелна семейна политика, засягаща  благосъстоянието на децата в  Русе”. В рамките на кампанията беше проведена фокус група с 12 участници, определящи себе си като роми, които чрез интерактивни методи обсъждаха проблемите, свързани със съществуващите практики, мерки и инициативи в подкрепа на семействата. Бяха обособени няколко тематични области –  „Здравеопазване“, „Образование“, „Работа, доходи, жилища“, „Социално подпомагане“, Социални  и Общински услуги. Успоредно с това бяха изготвени въпросници, чрез които бяха интервюирани общо 12 представители на образователната, социалната система и работещи в системата на здравеопазването и Дирекция „Бюро по труда“ в Русе. Анализът и резултатите от фокус групата и проведеното проучване бяха представени на кръгла маса в Русе през месец юни.

Анализа показа, че голяма част от сега действащите политики в подкрепа на децата и семействата в България, не са достатъчно ефективни, особено що се отнася до програмите за трудова заетост и подготовката на децата от ромски произход за училище.

Самите роми, участници във фокус групата, определиха като най-големи проблеми: ниската грамотност в общността и липсата на работа и маргинализирането/затвореността на общността. Необходима е промяна, по-голяма гъвкавост във всички системи, които касаят благосъстоянието на децата и семействата както на местно така и на национално ниво. Интересен резултат от проучването, направено сред различните здравни, социални, образователни специалисти, което потвърждава и мнението на ромите от фокус групата е, че те имат и много силни страни, на които може да се заложи като потенциал и ресурс. Не бива да се пренебрегва задружността в общността и подкрепата, която си оказват, уважението към по-възрастните членове както на семействата, така в общността, предприемчивостта на голяма част от ромите, артистичността и музикалните им умения, които трябва да се използват в образователните подходи за  децата не само от ромски произход, но за децата изобщо в българската образователна система.

Проектът на Национална мрежа за децата, чийто подизпълнител бе и сдружение „Екивилбириум“ се реализира финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”.