• English
  • български

Наименование

 

Децата в детските градини със специални потребности и особености в поведението – стратегии за  предотвратяване на емоционално-поведенчески  кризи и предлагане на приемливи алтернативи

 

Предназначена за

 

Учители предучилищно образование

 

Кратко описание на програмата

 

Въпреки, че могат да са разстройващи за работата в детската градина, емоционалните кризи на малките деца имат своя функция за самото дете. Това са форми на невербална комуникация, която може да се предвиди, предотврати или трансформира.

Децата могат да имат различни причини поради които се нуждаят от подкрепа на поведението, но научните изследвания в областта на неврологията идентифицират някои общи фактори  и предлагат практически методи за навременно разпознаване и предотвратяване на отключващи такова поведение „дразнители“, характерни за средата в детската градина. Програмата предлага идеи за подкрепа на малките деца да изразяват тревожност, разочарование или гняв по по-приемливи начини, както и за проактивна работа с родителите им.

  • Разбиране на функцията на емоционалните кризи за самото дете – какви нужди се опитва да задоволи чрез тях 
  • Подкрепа на поведението – разпознаване на предупредителни знаци, как да се реагира и как да не се реагира по последователен начин от целия екип
  • Разработване на индивидуален план за справяне с емоционалните кризи – описание на поведението и хипотези за причините, подходящи реакции и постоянен преглед и актуализиране на плана
  • Развиване на нови умения в самите деца за изразяване и посрещане на нуждите си
  • Сътрудничество с родителите за единно разбиране на затрудненията и единни подходи в къщи и в детската градина
  • Сътрудничество с други специалисти от здравни и социални услуги, работещи с детето и семейството му

 

Цели на обучението

 

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти по отношение на знания, умения и отношения, както следва:

 

·         да актуализират професионалната си осведоменост и да развият знанията си за:

–          Причините за детските емоционално-поведенчески кризи и начини за предотвратяване или прилагане на приемливи алтернативи в контекста на детската градина

 

·         да развият уменията си за:

–          Запазване на реда и гарантиране безопасността на всички деца и възрастни, докато са фокусирани върху предотвратяване или управление на емоционално-поведенчески кризи на конкретни деца

 

·         Да променят отношението си към:

–          Причините и възможностите за справяне с емоционално-поведенчески затруднения на деца по един спокоен, контролиран и позитивен начин

 

Методи на обучение

 

Програмата се прилага в присъствена форма и приключва с проект, който се разработва и предоставя неприсъствено.

Форми на обучение:

Мултимедийни презентации, филми, групови и индивидуални задания, информация в електронен и хартиен формат

Методи на обучение:

Лекция, дискусия, практическа демонстрация, симулационни игри по конкретни казуси, разработване на проект

 

Индикатори за очаквани резултати

 

 

·           повишени и актуализирани знания за:

–          Справяне с емоционално-поведенчески кризи

–          Водещо до намален стрес в групата и пренасочване на деца към други детски градини

 

·         усъвършенствани умения за:

–          Екипно стратегическо планиране и прилагане на нови подходи за подкрепа на поведението

–          Разработване и прилагане на индивидуален план, който включва превенция, подходящи действия при криза и развиване на нови умения в детето за посрещане на потребностите си

–          Водещи до намален интензитет и честота на емоционално-поведенчески кризи

 

·         променени нагласи за:

–          Възможностите за справяне с емоционално-поведенчески затруднения на деца по един спокоен, контролиран и позитивен начин, без осъждане на детето и/или семейството му

–          Водещи до подобрена комуникацията и сътрудничеството с родителите и специалистите от другите системи и до

–          Повишена удовлетвореност от работата

 

 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Програмата ще се предоставя в учебна зала с пълно оборудване в Обединени детски услуги „Слънчо“ на ул. Никола Й. Вапцаров 20,  които СНЦ „Еквилибриум“ управлява съгласно договор с Община Русе. Дневният център за деца с увреждане към обединените детски услуги ще се използва като лаборатория за практика по програмата. Дневният център специализира в грижа и терапия за деца от 0 – 7 г.

 

ОДУ „Слънчо“ разполага с библиотека със специализирана литература: брошури, книжки, специализирани издания в подкрепа на темите на програмата. Ще бъдат предоставени учебни материали – папки, учебни помагала и други специфични дидактически средства и материали.

 

Съотношение между теоретична и практическа част

 

Теория (14 ч.) – присъствено

Практически сесии (8 ч.) – присъствено

Проект (10 ч.) – неприсъствено

Компетентности, които ще бъдат придобити

Педагогическа

Комуникационна

 

Форма на обучение

 

Частично присъствена

Продължителност

 

32 hours

Бр. кредити

 

Два

Начин на завършване на обучението :

 

 

o защита на проект,

o тест,

o презентация

 

Информацията е налична в сайта на МОН