• English
  • български

Поръчайте си

Наименование

 

Децата в детските градини със специални потребности и особености в поведението – стратегии за  предотвратяване на емоционално-поведенчески  кризи и предлагане на приемливи алтернативи

 

Предназначена за

 

Учители предучилищно образование

 

Кратко описание на програмата

 

Въпреки, че могат да са разстройващи за работата в детската градина, емоционалните кризи на малките деца имат своя функция за самото дете. Това са форми на невербална комуникация, която може да се предвиди, предотврати или трансформира.

Децата могат да имат… Continue reading

Наименование

 

Как детската градина може да посрещне специфичните потребности на децата, с история на отглеждане в резидентна или приемна грижа

 

Предназначена за:

 

Учители предучилищно образование

 

Кратко описание на програмата

 

Педагозите в детските градини (яслените или предучилищните групи), отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги могат и трябва да си сътрудничат, за да работят в най-добрия интерес на по-уязвимите деца и да общуват ефективно с техните родители или настойници.  Често казваме, че… Continue reading

Наименование

 

Създаване на среда за грижа и обучение на деца в детски градини, която насърчава развитие на автономността и отразява международните стандарти по отношение на обучителни практики, подходящи за съответната възраст

 

Предназначена за

 

Учители предучилищно образование

Кратко описание на програмата

 

Програмата осигурява допълнително обучение за учители, работещи в детските градини и/или в предучилищни групи, за педагози в детски ясли в област, която има ключово значение за качеството на предоставяната грижа и образование в ранна детска възраст.… Continue reading