• English
  • български

Наименование

 

Как детската градина може да посрещне специфичните потребности на децата, с история на отглеждане в резидентна или приемна грижа

 

Предназначена за:

 

Учители предучилищно образование

 

Кратко описание на програмата

 

Педагозите в детските градини (яслените или предучилищните групи), отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги могат и трябва да си сътрудничат, за да работят в най-добрия интерес на по-уязвимите деца и да общуват ефективно с техните родители или настойници.  Често казваме, че това са деца със специфични потребности и педагозите в детските градини трябва да споделят общо разбиране с професионалистите от система за грижа и закрила какви са проявленията на тези специфични потребности в контекста на детската градина.  В допълнение, родителите или настойниците на тези деца могат да имат нагласи и поведенчески характеристики, тълкувани от персонала в детските градини като предизвикателни.  Тази програма ще подобри разбирането на педагозите в детските градини за генезиса на проблемите на деца и възрастни и ще предложи стратегии и подходи, които отчитат индивидуалните специфики на всяко дете и подпомагат адаптацията му в предучилищната среда.

Основни теми:

·         Теория на привързаността

·         Влиянието на токсичния (силен и продължителен) стрес върху развиващия се мозък и тяло на децата

·         Влиянието на живот в недостиг и несигурност върху познавателните способности и вземането на решения

·         Интеграция и включване не са едно и също – как да помогнем на децата, които се чувстват различни от останалите

·         Как педагозите от детските градини и професионалистите от системата за закрила могат да работят заедно, в подкрепа на децата и техните родители

 

 

Цели на обучение

 

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти по отношение на знания, умения и отношения, както следва:

·         да актуализират професионалната си осведоменост и да развият знанията си за:

–          Факторите, които определят трудностите в детската градина на децата от системата за грижа/ деца- жертви на неглижиране и насилие

–          Посланията на детското проблемно поведение

·         да развият уменията си за:

–          Правилна оценка на затруднения и предизвикателни ситуации, документиране и съвместна работа с колегите от социалната система за оказване на адекватна подкрепа на детето и семейството

·         да променят отношението си към тези категории деца и семейства:

–          Подобрена способност за емпатия и толерантност въз основа на подобрено разбиране за произхода и характера на затрудненията

 

Методи на обучение

 

Програмата се прилага в присъствена форма и приключва с проект, който се разработва и предоставя неприсъствено.

Форми на обучение:

Мултимедийни презентации, филми, групови и индивидуални задания, информация в електронен и хартиен формат

Методи на обучение:

Лекция, дискусия, практическа демонстрация, разработване на проект

 

Индикатори за очаквани резултати

 

·           повишени и актуализирани знания за:

–          Подкрепа на развитието, поведението и подобряване на образователните резултати на децата от рисковите групи за по-лесната им адаптация към задължителното предучилищно образование и в последствие към училище

·         усъвършенствани умения за:

–          Създаване и поддържане на ефективни работни взаимоотношения със социалните работници от закрила на детето и социалните услуги с документирани канали на комуникация и системи за взаимодействие

–          Подобрена комуникация с родителите или настойниците за прилагане на единни подходи в къщи и в детската градина към затрудненията на детето.

·         променени нагласи към проблемите на тези категории деца и семействата им, което води до:

–          Повишена проактивност и сътрудничество между детската градина и семействата

–          По-добра удовлетвореност на педагозите от работата си

 

 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Програмата ще се предоставя в учебна зала с пълно оборудване в Комплекс за социални услуги за деца и семейства на бул. Липник 14, гр. Русе, който СНЦ „Еквилибриум“ управлява съгласно договор с община Русе. Комплексът ще се използва като лаборатория за практика по програмата. Комплексът предоставя социални услуги за деца в риск и техните семейства, включително деца, с история на отглеждане в институции, центрове за настаняване от семеен тип или приемни семейства.

 

Комплексът разполага с библиотека със специализирана литература: брошури, книжки, специализирани издания в подкрепа на темите на програмата. Ще бъдат предоставени учебни материали – папки, учебни помагала и други специфични дидактически средства и материали.

 

Съотношение между теоретична и практическа част

 

Теория (14 ч.) – присъствено

Практически сесии (8 ч.) – присъствено

Проект (10 ч.) – неприсъствено

 

Компетентности, които ще бъдат придобити                                         

 

Педагогическа

Комуникационна

Форми на обучение

 

Частично присъствена

Продължителност

 

32 часа

Бр. кредити

 

Два

Начин на завършване на обучението

o защита на проект,

o тест,

o презентация

 

Информацията е налична в сайта на МОН