• English
 • български

ПРИНОСЪТ НА СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ“ ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

 

 1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ В СЕМЕЙНА СРЕДА

 

Мярка 1: Разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семействата 

 1. Прилагане на целенасочена програма за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата

Сдружение „Еквилибриум“ управлява ЦОП в град Русе от 2009 г. и от самото начало предоставя и усъвършенства целия набор от услуги, предвидени в новата Методика на ЦОП, чрез които подкрепи закриването на всички институции за деца в Област Русе до 2015 г.

През 2018 г. е предотвратено изоставянето на 22 деца. По превенция на родителско отчуждение е работено с 33 деца.

По превенция на изоставянето работи и управляваното от нас „Звено Майка и Бебе“ в Русе, което приема и майки с деца с увреждания. През 2018 г. услугата се ползва от 5 майки (една от които е бременна в края на 2018 г.) с 4 новородени деца. И четирите майки са реинтегрирани в общността с децата си и няма нито едно изоставено дете. Петата майка е в ЗМБ с близнаци, родени 2019 г.

Работата на ЦОП по репродуктивно и майчино здраве и ранно детско развитие е от 2009 г.; осъществява се мобилно, като се търси финансиране по различни проекти. През 2018 г. е финансово обезпечена от сдружението като партньор на Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. Дейностите се осъществяват във всички населени места на Община Русе и целят обхващане на целия цикъл: планиране на броя на децата в ромското семейство, превенция на заболяванията, подкрепа в пренаталния период и проследяване на бременността, а в постнаталния – консултиране и подкрепа за грижите за новороденото, кърмене, посрещане на нуждите на детето в ранна възраст, информиране и съдействие за предприемане на действия за контрацепция.

Специалистите от СНЦ „Еквилибриум” осъществяват дейности в две направления:

–  Информиране на жени в репродуктивна възраст чрез групови беседи и чрез индивидуални консултации в неформална атмосфера по домовете им или на подходящи места в общността; През 2018 г. обхванати в консултации са 171 жени.

– Подкрепа и придружаване на здравно неосигурени бременни за регистриране и проследяване на бременността (11 жени през 2018), както и на жени, направили здравословен репродуктивен избор за контрацепция – до медицински услуги на АГ специалист (7 жени през 2018).

 

Центърът за работа с деца на улицата в Русе предотвратява раздялата на децата от родителите им като мярка за закрила. През 2018 г. са подкрепени 24 деца и техните семейства (общо 57 души) – застрашени от отпадане от училище, задоволяване на базисните потребности,  децата основно се отглеждат от един родител или от близки, деца с поведенчески проблеми.

 

 1.  Преглед и актуализация на стандартите и механизма за осъществяване на превенция на изоставянето на ниво родилно отделение

 

Сдружение „Еквилибриум“ осъществява работа на ниво родилно отделение по силата на споразумение за сътрудничество между РДСП –Русе, ДСП – Русе, УМБАЛ „Канев”, СНЦ Еквилибриум”, от 2012 г.

През 2018 г. АГК  – в родилно отделени и отделение патологична бременност, са консултирани 136 бременни и майки – 39 бременни и родилки са получили еднократна информационна услуга, а съвместно с ОЗД са посетени 97 сигнала и са консултирани 73 родилки и 24 бременни. В УМБАЛ „Медика” е консултирана майка на бебе с увреждане. От тях 13 бебета и семействата им са били подкрепени със социални услуги в ЦОП  „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст /0-3 г./”, като две от непълнолетните майки ползват социалната услуга „Постнатална  грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”.

От консултираните майки на ниво АГК, 8 са заявили категорично желание за изоставяне на бебетата си, като две от тях вследствие на съвместната работа на ЦОП и ОЗД са променили намеренията си. На едно от тях /с увреждане на зрението/ и семейството му ЦОП продължава да оказва подкрепа. Останалите 6 деца са настанени в приемни семейства, като ЦОП работи с 4 от тях.  От тези 4 приемни деца едно е осиновено в България през 2018 г., с второто се работи в посока реинтеграция в биологичното семейство на бащата, на третото –майката е лишена от свобода, а за четвъртото – родителят все още не е предприел действия по реинтеграция, съгласно сроковете по СК.

Мярка 2: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и ранна     интервенция на уврежданията

 1. Разширяване на услугите за ранно детско развитие

Сдружение „Еквилибриум“ въвежда Плей-групи (съвместни групи за игра на деца от 0 до 3 г. и техните родители) в ЦОП още през 2013 г. В тези групи се насърчава ранното детско развитие, родителски умения, предоставя се здравно и социално консултиране от мултидисциплинарни екипи – кинези и ерго-терапевт; социален работник, психолог, медицинаска сестра, преминали през обучение за консултанти по ранно детско развитие.

През 2018 г. тази дейност на ЦОП е разширена и надградена по няколко проекта с външно финансиране:

 • Първият в България интерактивен център „В света на ранното детство“, финансиран от Фондации Велукс, отличен през 2018 г. от ДАЗД с първа награда в категорията“ Устойчиви решения“ и предлагащ модел на универсална общодостъпна услуга, залегнала като философия в новия Закон за социалните услуги. През 2018 г. през центъра преминават 115 деца и техните родители (общо 258 души).
 • Като партньор на Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. В групите за игра в 2 ромски квартала и 3 училища с подготвителни групи, в които преобладават ромски деца, са участвали общо 306 души (деца и родители/близки).
 • Проект „Гласът на децата“, финансиран по ОПРЧР. В групата за игра в третия ромски квартал са участвали 30 деца и техни родители/близки (общо 65 души).
 1.    Разширяване на услугите за ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа

Подготовка на управляваните от сдружение „Еквилибриум“ Дневен център за деца и младежи с увреждания в град Русе и Център за социална рехабилитация и интеграция в град Бяла за предоставяне на услуги за ранна интервенция и педагогическа подкрепа – фондонабиране и осигуряване на подходящо оборудване; обучение на специалистите като консултанти по ранно детско развитие (Медицински университет и Карин Дом, Варна); включване на опит с малки деца като критерий при подбора на нови кадри.

 

 1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА ДЕЦА В РИСК, КОИТО НЕ СЕ ОТГЛЕЖДАТ ОТ БИОЛОГИЧНИТЕ СИ РОДИТЕЛИ

Мярка 1: Развитие на подкрепящи реинтеграцията в биологичното семейство социални услуги

През 2018 г. управляваният от сдружението ЦОП в Русе е работил по реинтеграцията на общо 36 деца:

-17 деца от приемни семейства (12 са успешно приключени);

-10 деца от ЦНСТ в Тутракан и Русе (6 са успешно приключени);

– 3 деца от Кризисни центрове (3 са успешно приключени);

– 1 дете от ЦНСТДМУ – ПМГ (1 е успешно приключена);

– 5 деца, настанени при близки и роднини (2 са успешно приключени).

Материална подкрепа за реинтеграциите, както и за превенция на изоставяне и неглижиране, ранно детско развитие и образование, проследяване на бремеността при здравно неосигурени жени и подкрепа за използване на контрацепция се осигурява от:

 • Бюджет на ЦОП
 • Фондонабиране в пари, услуги и натура
 • Целево фондонабиране за дадено семейство
 • По проектите описани по-горе

Мярка 2: Подобряване на процедурите по национално осиновяване и разширяване на подкрепата за кандидат-осиновителите и осиновителите

През 2018 г. са предоставени 18 социални услуги „Работа с кандидат–осиновители”, с цел подкрепа и включване в задължително обучение на кандидат-осиновители, съобразено и с актуализираната Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване със Заповед №РД 01-375/11.05.2018 г. на Министъра на труда и социалната политика. Организирани са и проведени 3 задължителни обучения за 36 кандидат – осиновители, насочени с направления от ДСП – Русе, ДСП – Бяла и ДСП – Две могили.

Социалната услуга „Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца” през 2018 г. е предоставяна за едно дете и неговата осиновителка в рамките на двегодишния период на наблюдение.

През 2018 г. продължи и дейността на групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители, родители и осиновени деца, като в сесиите са се включвали  32 възрастни и 13 осиновени деца. През м. април 2018 г. е подготвен и осъществен детски празник „Щъркелов ден” по инициатива на БАОО. През м. септември 2018 г. за пета поредна година КСУДС – Русе се включи в инициативата на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“  Национални информационни седмици за осиновяването в периода от 24.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Осъществени са:

 • 09.2018 г. – 28.09.2018 г. – информационни дни в КСУДС – Русе;
 • 09.2018 г. – в Регионална библиотека „Любен Каравелов” представяне на книгата на Дора Прангаджийска „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“, прожекция на филма „Триъгълник от любов“ – участие на екипа на ЦОП и на групата за взаимопомощ към КСУДС;
 • 09.2018 г. – девета среща „Приятели на осиновяването” под формата на дискусия, свързана с необходимостта от достъпа до информация за биологичния произход на осиновените хора, подкрепата за тях и осиновяващите родители. Специален гост на срещата бе г-жа Мирослава Трифонова, член на БАОО.

На 25.11.2018 г. с групата за взаимопомощ бе проведено кулинарно забавление „Готвим с татко”, като част от инициативите на НМД.

През м. декември 2018 г. КСУДС – Русе получи благодарствен адрес от г-жа Дора Прангажийска от Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ за участие на екипа от ЦОП, работещ по направление „Осиновяване“, в който пише: „Вашето участие е изключително ценно за мен и се надявам да продължим и за в бъдеще да си сътрудничим заедно“..

Мярка 3: Осигуряване на профилирана приемна грижа

 1. Прилагане на целенасочена програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво

Сдружение „Еквилибриум“ подкрепя приемната грижа в Област Русе чрез ЦОП в Русе, като предоставя следните услуги:

Работа с кандидат–приемни родители”

-„Подкрепа на утвърдени приемни семейства”

-„Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”  

-„Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”

През 2018 г. ЦОП работи само по последната социална услуга, тъй като дейностите по другите три се осъществяват от ОЕПГ. ЦОП предоставя социалната услуга в сътрудничество с ОЗД, ОЕПГ и приемните родители.

През 2018 г. е предоставяна една социална услуга за приемно дете, настанено извън област Русе, в подкрепа на реинтеграцията му в биологичното му семейство на територията на Община Русе.

Приемните деца от гр. Русе са ползвали следните социални услуги в ЦОП:

-„Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”- 6 приемни деца;

-„Семейно консултиране и подкрепа” -1 приемно дете;

-„Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство ” – 16 приемни деца (7 са използвали и услугата специализирана подкрепа).

В Русе от АГК спешно в русенски приемни семейства през 2018 г. са настанени 6 бебета. През 2018 в Област Русе се отглеждат в приемни семейства общо 30 деца до 3 г. и 5 деца с увреждания.

 

 1. Усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ и 3. Приоритетно настаняване на деца до 3-годишна възраст в приемна грижа.

През 2018 г. „Еквилибриум“ има сключен договор с Община Силистра, по „Преми ме 2015 г.“ за предоставяне на обучения и супервизии на приемни семейства, ОЕПГ и ОЗД. Проведени са:

 • 2 Индивидуални супервизии на приемните семейства (20) по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
 • 2 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра – 3 души;
 • Проведено 1 специализирано обучение на членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Силистра;
 • Проведени 4 групови супервизии на ОЕПГ и ОЗД Силистра – 7 души;
 • Проведени 2 индивидуални супервизии на ОЕПГ Силистра – 3 души.

В Област Силистра, през 2018, в приемни семейства се отглеждат 13 деца до 3 г. и 5 деца с увреждане . Приемни семейства имат опит с деца-бежанци от предходни години.

Мярка 4: Преустановяване на настаняването на деца до тригодишна възраст в резидентни услуги и закриване на домовете за медико-социални грижи за деца

ДМСГД Русе е закрит още през 2015 г., но през 2018 г. няма русенски деца без увреждания до 3 г. и русенски деца с увреждания до 3 г.настанени в други ДМСГД .

Сдружение „Еквилибриум“ е единственото НПО в България, което управлява ЦНСТДМУ-ПМГ с капацитет 8 деца в Русе, разкрито след закриването на ДМСГД в Русе. Центърът е социална услуга, която се управлява интегрирано по Методики на АСП и МЗ. Сдружението дофинансира услугата, за да се създаде най-високо качество на живот на настанените деца. Предоставя се възможност децата да бъдат придружавани от родителите си и активно се работи за съхраняване на връзката и реинтеграция. През 2018 г. са настанени нови 4 деца. Две  от децата са от родилно отделение, а другите две са от ДМСГД Силистра при закриване на институцията. Услугата са напуснали три деца. Две от децата след извършени операции в Клиниката по лицево-челюстна хирургия „Свети Георги“ гр. Пловдив са реинтегрирани в биологичните си семейства, а третото дете след операцията в същата клиника е настанено в професионално приемно семейство и се работи за реинтеграцията му в биологичното семейство.

През 2018 г. ДМСГД Силистра е в последен етап на закриване. Последните 2 деца със сложни увреждания са изведени в нашето ЦНСТДМУ-ПМГ, след което домът е закрит в края на 2018 г. През 2018 г. няма деца под 3 г. със или без увреждане, настанени в други ДМСГД.

III. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ДЕЦАТА ОТ ТЕЗИ ДОМОВЕ, НАПУСКАЩИ СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА

Мярка 1: Предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип в зависимост от специфичните потребности на децата и младежите

Сдружение „Еквилибриум“ управлява ЦНСТ за деца, изведени от ДДЛРГ и настанени от общността в град Бяла, с капацитет 8 деца. Щателният подбор на персонал и инвестициите в екипа и допълнителни възможности за развитието на потенциала на всяко дете дават много добри резултати. Опитът ни беше публикуван през 2018 г. в книжката „Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие“ и филма „Цветя от Рая“. През 2018 г. настанените деца са подкрепяни от ЦСРИ – Бяла и ЦОП/ЦРДУ – Русе, както и от управителите на сдружението за изграждане на доверителни връзки, развиване на заложби, социална опитност извън центъра и малката общност, кариерно развити, умения за самостоятелен живот след напускане (менторство и подкрепа). През 2018 г. 3 младежи навършиха пълнолетие и водят независим живот в общността, с наша подкрепа и 2 деца от семейство бяха настанени, като се работи за тяхната реинтеграция. За 4 месеца в ЦНСТ са настанени и 2 афганистански младежи.

 1.   МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 2. Актуализиране на оценките на децата от ЦНСТ за деца с увреждания и подготовка при необходимост съгласно актуализираната оценка на съответните планове за подкрепа и бъдещо преместване в новите специализирани услуги – за постоянна медицинска грижа или за високорисково поведение

 

Сдружение „Еквилибриум“ управлява 3 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в г. Русе. В единия център – в който беше изведена първата група деца от Могилино – има впоследствие настанени деца от закритите ДМСГД в Русе и Шумен, с тежки и множествени увреждания.  Добре подбраният, обучен и дългогодишен персонал , с подкрепата на старша медицинска сестра, се справя успешно със спецификата в храненето и медицинската грижа на 12-те деца и младежи, ползващи услугите на центъра през 2018 г. Те се подкрепят и от педиатъра от управляваното от нас ЦНСТДМУ-ПМГ и до този момент не се налага преместване на дете в центъра за постоянна медицинска грижа.

В другите 2 ЦНСТДМУ през 2018 г. живеят 25 младежи с тежка умствена изостаналост и психични страдания, съпътствани от други увреждания. Значителна част са с високорисково поведение. Персоналът е обучен и подкрепян в предотвратяване и справяне с кризи, техники за подкрепа на проблемно поведението чрез развиване на умения. Към момента не се налага преместване в център за високорисково поведение.

 1.   МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Мярка 1: Разработване на нормативни промени в областта на правата на децата

Сдружение „Еквилибриум“ участва в актуализиране на Методиката на ЦОП и Наредбата за превенция и реинтеграция, както и в работната група на Закона за социалните услуги.

Като член на ПЕРГ „Еквилибриум“ участва в изготвянето на доклад „АНАЛИЗ на Постоянната експертна работна група за ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето и предложения за подобряване на качеството и организацията на резидентната грижа, за интегриран подход на ниво община при предоставянето й, и анализ на причините за липсата на интерес от страна на частни доставчици на социални услуги за деца и/или пречките пред тях да управляват ЦНСТ за деца с увреждания“, като представи финансова информация за управлението на различните видове ЦНСТ.

Мярка 2: Осигуряване на обучения, професионална квалификация и супервизия

Натрупаният опит в управлението на социални услуги споделяме под формата на обучения, консултации и супервизии по заявка на екипи от цялата страната.

По силата на споразумение с Община Силистра през 2018 г. са проведени обучения и супервизия на персонала от социалните слуги в общността от резидентен тип: ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания 1, ЦНСТ за деца без увреждания 2, ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства:

 • Проведено 1 надграждащо обучение на 12 специалисти;
 • Проведено 1 надграждащо обучение на 35 детегледачи и болногледачи;
 • Проведена 1 групова супервизия на 12 специалисти;
 • Проведена 1 групова супервизия на 35 детегледачи и болногледачи;
 • Проведени индивидуални супервизии на 12 специалисти;
 • Проведени индивидуални супервизии на 35 детегледачи и болногледачи.

През 2018 г. специалисти от ЦОП проведоха обучение по програма „ЕКсперт“ на „Еквилибриум“ на екипа на ЦОП – Борово на тема „Синдром на родителско отчуждение при деца на разделени/разведени родители”.
Проведени са работни срещи с делегация от Преднестровието и от Община – Козлудуй, които бяха запознати с дейностите на Комплекса за социални услуги.

През 2018 г. „Еквилибриум“ получи лицензи от МОН за предоставяне на обучения на педагози по теми свързани с деца в риск:

 1. Развитие и учене при малките деца чрез естествената игра
 2. Справяне с поведението на малките деца, живеещи в алтернативна грижа
 3. Преодоляване на емоционално-поведенческите кризи при малките деца

В началото на 2019 г. са обучени първите 74 педагози. Целта ни е да има по-голяма синергия и интегрираност в подходите на социалните работници и педагозите към децата в риск и техните семейства.

Мярка 3: Насърчаване на доброволчеството и студентските стажове в услугите за деца

През 2018 г. в ЦНСТДМУ „Розовата къща” на стаж са преминали общо 69 студента от РУ, специалности: „Медицинска сестра”, „Ерготерапия” и „Социална педагогика”.

В ЦОП и ЦРДУ през 2018 г. на стаж са били 108 студенти от РУ – специалности „Социални дейности” и „Социална педагогика”, както и един студент  от Университет за обществени науки Sciences Po Paris, със специалност „Политика”.

През годината в ЦОП и ЦРДУ е имало трима възрастни доброволци, а 5 деца от АГ „Гео Милев” са участвали в клубната програма на КСУДС, като доброволци.

В Дневен център за деца с увреждания в Русе са стажували 21 студенти от специалност „Ерготерапия“ и  34 от специалност „Кинезитерапия“ на РУ.