• English
  • български

Период на изпълнение: февруари 2017 – декември 2017 г

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител – Договор за услуга № 2017 – 021 – У от 27.02.2017 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

  • Проведени 2 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
  • Проведени основни обучения на ОЕПГ Силистра;
  • Проведено специализирано обучение на ОЕПГ Силистра;
  • Проведено специализирано обучение на членовете на по приемна грижа към РДСП – Силистра;
  • Проведени 4 групови супервизии на ОЕПГ Силистра;
  • Проведени 2 групови супервизии на ОЕПГ Силистра.

 

Конкретни цели: Оказване на активна подкрепа, включваща обучения индивидуални, групови супервизии и консултации както на Областния екип по приемна грижа, така и на приемните семейства на територията на Област Силистра и комисията по приемната грижа, така че да бъдат защитени потребностите на децата, настанени в приемна грижа, техния най добър интерес и правата им. Подкрепа на екипите и приемните семейства да се справят с конкретни казуси и предизвикателства.

Резултати:

Проведени са всички, заложени в договора обучения и  супервизии на екипите и приемните семейства (с изкл. на специализираното обучение на членовете на комисията по приемна грижа, поради все още липсваща програма за него). Допълнително е оказана подкрепа по конкретни случаи, подадени от ОЕПГ и приемни родители. В анализите на национално ниво за проблемите, предизвикателствата и успехите на проект „Приеми ме 2015“, екипът  и приемната грижа в Област Силистра са посочени като добра практика и опит в предоставянето на услугата „Приемна грижа“.