• English
 • български

Период на изпълнение: март 2017 – март 2018

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: подизпълнител – по  проект на Национална мрежа за децата, в партньорство с Община Русе

Очаквани резултати:

 • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона ;
 • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
 • Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите – членове.

Конкретни цели: ЦПД предоставя социални услуги в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. Услугите в ЦПД се доставят като социална услуга от иновативен тип в общността и са във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги на територията на Общината.  

Резултати: Проектът на Сдружение „Еквилибриум” – Център за права на децата в гр. Русе стартира работа на 01.03.2017г.  Директната работа с потребители на иновативната социална услуга започна след официалното откриване на 30.05.2017г. Към момента екипът на Центъра работи с 11 активни случая, насочени от различни институции – ОЗД, ДСП към 2-ро РПУ – Русе и ЦНСТДМ, гр. Бяла.

Децата са включени в различни ателиета в зависимост от техните интереси, които се предлагат в Центъра. Психологът и социалният работник провеждат индивидуални консултации с децата и техните семейства по предварително уточнен график.

Входът към услугите е доброволен: както за самозаявили се клиенти или такива по заявка и с направления от други заинтересовани страни: училища, ОЗД, ДПС, МКБППМН, Съд и др.

Основните услуги, които ще предоставя Центъра спрямо целевите групи

Таргетирана превенция – „Подкрепа на деца от уязвими семейства и с трудности в   поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона“

Целева група и критерии:

Уязвими деца и семейства

 • Деца на самотни родители;
 • Деца на многодетни родители;
 • Деца на безработни родители или в семейства с икономически затруднения;
 • Деца на родители с психични разстройства;
 • Деца на родители с увреждания;
 • Деца на родители с проблеми с алкохол или зависимости;
 • Деца, лишени от родителска грижа;
 • Деца, необхванати или непосещаващи училище и др.

Деца с емоционални и поведенчески затруднения в процеса на израстване или при ситуации на конфликт/нарушени взаимоотношения в семейството и социалната среда или в училище и техните родители.

Всички деца, в даден период от своето развитие, демонстрират трудно поведение или изпитват негативни емоции, с които не могат да се справят. При някои от тях, тези трудности се задълбочават с времето и крият риск за пълноценното им развитие, а понякога дори застрашават здравето им и безопасността на околните. Тези деца ние наричаме деца с емоционални и поведенчески затруднения или още деца с предизвикателно поведение.

Цел на работата: преодоляване на рисковете, които водят до неглижиране, неподходяща грижа и риск от противоправни деяния при деца до 14 годишна възраст и повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството.

Основни дейности:

 • Индивидуално информиране и консултиране на деца с риск от извършване на закононарушения и техните семейства и насочване към други услуги в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа;
 • Активна семейна подкрепа – разглежда детето във връзка с основните грижещи се за него възрастни, семейството му, разширеното семейство и по-широката общност. Интервенциите се планират така, че да доведат до подобряване на състоянието на цялата семейна система в областите на благосъстояние: битови условия, здраве, образование, семейни и социални взаимоотношения, поведение, заетост/икономика на домакинството. Моделът включва материална и логистична подкрепа (специфична за нуждите на семейството, краткосрочна и стратегическа) и специализирана помощ (информиране, консултиране, придружаване, практическа подкрепа за постигане на договорени цели, застъпничество, подобряване на знанията и уменията за позитивно родителстване на детето/децата). Активната семейна подкрепа е помощ за самопомощ. Тя предлага ограничена във времето интензивна помощ, за да могат семействата да осъзнаят и активизират силните си страни, за да се изправят пред предизвикателствата и затрудненията си, водещи до риск за децата да развият предизвикателно поведение и да извършат противоправни деяния, да бъдат отделени от своите родители и институционализирани и да могат семействата да осигурят на децата си устойчива, безопасна и развиваща ги среда. Семейството се подкрепя в контекста на общността, в която живее, като се укрепва социалната мрежа около семейството като източник на ресурси. Семейството получава информация, придружаване и застъпничество за достъп до финансова помощ и социални, образователни и здравни услуги и подкрепа за да възстанови или създаде своя мрежа от неформална подкрепа в общността.
 • Семейно-групови конференции.
 • Повишаване на самооценката – развиване на таланти и интереси чрез включване в ателиета по музика, изкуства, фитнес, обучение в източни бойни изкуства за снижаване на агресията (БУМ: благородство, усърдие, морал), пътешествия, занимания с екстремни спортове и приключенски лагери.
 • Подкрепа за позитивни приятелства и позитивни преживявания в училище.
 • Терапевтична работа с родителите за осъзнаване на последствията от стила си на привързване върху развитието на децата. Осъзнаване на използваните методи за възпитание и контролиране на поведението на детето. Обучение в позитивно родителство.
 • Посредничество, застъпничество и подпомагане на междуинституционалното взаимодействие на местно ниво;
 • Дейности за подобряване на нагласите на общността към децата и младежите в контакт и конфликт със закона на местно ниво;

 

Интервенция – специализирани услуги за деца извършители – „Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минималната възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа“

Целева група:

Деца в конфликт със закона

 • Деца между 14 и 18 години, извършители на противоправни прояви, разпознати от Наказателния кодекс или от Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, в т. ч.:

–          деца, осъдени условно;

–          деца, осъдени на пробация;

–          деца, настанени в СПИ или ВУИ, както и освобождаващи се от тези институции;

–          деца, лишени от свобода или освобождаващи се от институции за лишаване от свобода;

–          деца, с наложени възпитателни мерки от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или регистрирани в училищните КБППМН;

–          деца, заведени на отчет в Детските педагогически стаи към полицейските управления във връзка с извършени от тях прояви;

–          Деца под минималната възраст за носене на наказателна отговорност

Цел на работата: подкрепа на мерките за отклоняване, вкл. от институционализиране, и на постигането на целите на наказанието, минимизиране на негативните ефекти, които това наказание би могло да има, и предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа

Основни дейности:

 • Застъпничество за правата на децата, правна помощ – информиране на деца, извършили правонарушения, в контакт или конфликт със закона и техните семейства за правата им, за предстоящите процедури, техния смисъл, последици, за възможностите за подкрепа;
 • Работа в мрежа с други услуги и органи като част от работата по случаи на младежи, извършители на обществено опасни деяния включително организиране и провеждане на различни обучения за професионалисти и създаване на междуинституционален и професионален механизъм за насочване на деца и работа по случай с ясни роли и отговорности на различните заинтересовани страни.
 • Координация на процеса по изготвяне на специализирана холистична оценка на дете във висок риск и/или с поведение в конфликт със закона, която включва оценка на нуждите от закрила, от придружаване в процеса на правосъдие, от възстановяване, личностно развитие и професионално ориентиране и реализация, от специализирани допълнителни оценки; оценка на ресурсите на детето и неговото обкръжение; оценка на риска от повторение на поведенията във висок риск и в конфликт със закона и на риска от вреда към себе си или към други хора;
 • Координация на процеса по изработване на План за работа с детето и семейството;
 • Застъпничество за дружелюбно правосъдие – Оценката се предоставя на насочващата институция и се настоява да се спазва на правата на детето; предприемат се действия за защита на правата на детето при правни процедури, процедури за закрила, настаняване и пр.;
 • Подготовка и придружаване на дете за участие в правни процедури – цели осигуряване на приятелско към детето правосъдие; подкрепа за въвеждане на щадяща процедура на разпит на деца, участващи в правни процедури в съответствие с Директива 2012/29 относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства;
 • Правно информиране и консултиране на деца – цели осигуряване на правата на детето, както и създаване на яснота за бъдещи последици при продължаване на поведение в конфликт със закона;
 • Договаряне и предоставяне съвместно с други социални услуги (ЦОП, ЦРДУ, ЦСРИ и др.) дейности;
 • Договаряне и предоставяне съвместно с други социални услуги (ЦОП, ЦРДУ, ЦСРИ) дейности по изпълнение на индивидуален проект с договор за всяко дете, които осигуряват интегриран подход към неговите нужди от закрила, психо-социално възстановяване, участие в правни процедури, изпълнение на мерки и наказания, професионално ориентиране и включване; 
 • Интензивно наставничество, правно и психо-социално придружаване на дете, социално–възпитателно придружаване, менторство и екип около случая, в зависимост от оценката на нуждите, който може да работи заедно съвместно с ЦОП или ЦРДУ;
 • Прилагане на възстановяващо правосъдие;
 • Когато е уместно – медиация между извършител и жертва;
 • Мотивиране за включване към специализирани програми за работа с правонарушението и повишаване на чувствителността към жертва, за социални умения, за умения за мислене, за общественополезна дейност;
 • Възстановяване на връзка „значим възрастен”;
 • Провеждане на семейно-групови конференции и други „възстановителни практики“;
 • Повишаване на личностен капацитет и самооценката; развиване на таланти и интереси чрез включване в ателиета по музика, изкуства, фитнес, обучение в източни бойни изкуства за снижаване на агресията (БУМ: благородство, усърдие, морал), пътешествия, занимания с екстремни спортове и приключенски лагери.
 • Терапевтични дейности – Осмисляне на историята на живота, осъзнаване и съхраняване на доброто като опори и развиване на способност да се разсъждава и планира бъдещето. Изграждането на нагласа за израстване и развитие: това включва създаване на персонализирана среда за учене, която изследва интересите и талантите на младия човек. С подкрепата на ментора си младежът се насърчава да си поставя лични цели (личен/индивидуален проект) и да наблюдава стъпките по изпълнението им, с фокус върху развитието и личностната промяна. Това допринася за изграждане на позитивна идентичност, нови роли, планиране на бъдеща реализация. Заучен оптимизъм – разпознаване и възползване от възникващи възможности: това включва обучение на младия човек да пре-дефинира или да тълкува по нов начин ежедневните „неприятни ситуации“ (ситуации, на които обикновено реагира с песимизъм и негативни очаквания). Това ще му даде възможност да се справя по-добре с несигурност, непредвидимост и риска от провал. Когнитивна терапия: тази област на работа се фокусира върху намаляване на активността на мозъчната лимбична система, използвайки успокояващи техники и аспекти на обучението в „присъствие тук и сега“. Музикотерапия, арт-терапия, природотерапия, спорт, игра подкрепят този процес. Намаляване на нивото на емоционална реактивност на детето позволява на ментора да започне да развива капацитета на пре-фронталния кортекс, използвайки прости упражнения за решаване на казуси (индивидуално или групово), фокусиране, осъзнатост на ситуацията и емоционална / социална интелигентност. Това ще му помогне да приема другите и да формира удовлетворяващи го връзки, да поставя и спазва граници, да проявява съчувствие и грижовност. Както и да взема решения и да поема отговорност за тях.
 • На един по-напреднал етап от терапевтичната работа се пристъпва към подкрепа за позитивни преживявания в училище (таке, че да не се накърнява самоуважението на младежа), насочване към образователни курсове; професионално ориентиране; повишаване на конкурентоспособността на трудовия пазар;
 • Консултиране и обучаване на професионалисти, работещи с деца в контакт и конфликт със закона, и такива с високорисково поведение;
 • Организиране и провеждане на конференции по случай;
 • Създаване на общ инструментариум за оценка на нуждите на младежа, ресурсите на семейството и средата и риска от бъдещи противоправни прояви;

Спрямо семействата на децата/младежите в конфликт със закона:

 • Извършване на специализирана оценка на семейство към проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, която се прилага при първоначално оценен висок риск и се основава на системния и холистичен подход;
 • Активна семейна подкрепа;
 • Реализиране на програми за повишаване информираността и родителските умения на семейства, чиито деца са във висок риск;
 • Правно информиране и консултиране на родители – цели осигуряване на правата на детето, както и създаване на яснота за бъдещи последици при продължаване на поведение в конфликт със закона;
 • Организиране и провеждане на Семейно-групови конференции;
 • Терапевтична работа с родителите за осъзнаване на последствията от стила си на привързване върху развитието на децата. Осъзнаване на използваните методи за възпитание и контролиране на поведението на детето. Обучение в особеностите на пубертета и позитивно родителство при тийнейджъри .

Насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги – „Подкрепа за преодоляване последиците от насилие върху конкретни деца и работа за предотвратяване на насилие“

Целева група и критерии:

Деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления: Деца, жертви на насилие, вербална агресия, вандализъм, автоагресия, психологически тормоз, виртуален тормоз и деца пострадали от престъпления.

Деца в контакт със закона – деца, които участват в правни процедури по граждански дела при родителски конфликти. Към настоящия момент такива деца се насочват към ЦОП, където екипа трупа опит в работата с деца със синдром на родителско отчуждение. ЦПД ще предоставя на ЦОП юридическо консултиране за участието на детето в правните процедури.

 

Целева група и критерии:

 • Деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления: Деца, жертви на насилие, вербална агресия, вандализъм, автоагресия, психологически тормоз, виртуален тормоз и деца пострадали от престъпления.
 • Деца в контакт със закона – деца, които участват в правни процедури по граждански дела при родителски конфликти. Към настоящия момент такива деца се насочват към ЦОП, където екипа трупа опит в работата с деца със синдром на родителско отчуждение. ЦПД ще предоставя на ЦОП юридическо консултиране за участието на детето в правните процедури.

Цел на работата: Насочване/консултативна функция за подкрепа за преодоляване последиците от насилието върху конкретни деца и работа за спиране на насилието

Основни дейности:

 • Подкрепа за спешни действия за осигуряване на психологическа подкрепа и сигурност на жертвите – осигуряване на психолог;
 • Дейности за пострадали от престъпления: информиране за права, насочване към ЦОП за щадящо изслушване, придружаване, подкрепа за преодоляване на последиците от травматично преживяване

Условия за ползване на услугите

Услугите в ЦПД се предоставят и на деца/младежи и/или семейства потърсили подкрепа в ЦПД по собствена инициатива.

ЦПД може да работи по заявка от дирекция „Социално подпомагане”, подадена чрез направление за ползване на социални услуги на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от ППЗЗД. В случаите, при които не може да се постигне контакт или няма заявено желание от страна на родителите, попечителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, ползването на социални услуги в ЦПД се извършва въз основа на административна заповед, по реда на чл.20, ал.4 от ППЗЗД.

Заявка за присъединяване на ЦПД към работа по случай може да бъде подадена и от други компетентни органи, в т.ч. образователни институции, Полиция, МКБППМН, Областна пробационна служба и други, с които доставчикът партнира.

Местонахождение на услугата

Услугата се предоставя от Сдружение „Еквилибриум“, лицензиран доставчик на социални услуги, на втория етаж на Комплекса за социални услуги с адрес: гр. Русе, бул. Липник № 14. 

Материално-техническа база и ресурси

На разположение на услугата са пет от помещения – стаи, които са разпределени и оборудвани по следния начин:

 • Стая за групова работа – обучения, срещи, семейни конференции
 • Стая за индивидуална работа
 • Стая за музика и арт-терапия
 • Фитнес зала
 • Кабинет специалисти

Децата и младежите от услугата могат да използва физкултурния салон и дворното пространство на Комплекса за социални услуги, които разполагат със спортни уреди и пространство за занятия на открито.