• English
  • български

Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и контакт със закона“ /ЦПД/

Период на изпълнение: март 2017 – март 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: подизпълнител – по  проект на Национална мрежа за децата, в партньорство с Община Русе

Очаквани резултати:

  • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона ;
  • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
  • Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите – членове.

Конкретни цели: ЦПД предоставя социални услуги в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. Услугите в ЦПД се доставят като социална услуга от иновативен тип в общността и са във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги на територията на Общината.  

Резултати: Проектът на Сдружение „Еквилибриум” – Център за права на децата в гр. Русе стартира работа на 01.03.2017г.  Директната работа с потребители на иновативната социална услуга започна след официалното откриване на 30.05.2017г. Към момента екипът на Центъра работи с 11 активни случая, насочени от различни институции – ОЗД, ДСП към 2-ро РПУ – Русе и ЦНСТДМ, гр. Бяла.

Децата са включени в различни ателиета в зависимост от техните интереси, които се предлагат в Центъра. Психологът и социалният работник провеждат индивидуални консултации с децата и техните семейства по предварително уточнен график.

Сформирана е ресурсна група за работа в мрежа от професионалисти, представители на русенски училища, РУ на МВР и др., които ще провеждат периодични срещи в Центъра за обсъждане/подаване на случаи, както и за обмен на добри практики и методи за работа с децата – целеви групи на Центъра.

Входът към услугите е доброволен: както за самозаявили се клиенти или такива по заявка и с направления от други заинтересовани страни: училища, ОЗД, ДПС, МКБППМН, Съд и др.

Основните услуги, които ще предоставя Центъра спрямо целевите групи:

  • Таргетирана превенция – „Подкрепа на деца от уязвими семейства и с трудности в поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона“
  • Интервенция – специализирани услуги за деца извършители – „Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минималната възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа“
  • Насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги – „Подкрепа за преодоляване последиците от насилие върху конкретни деца и работа за предотвратяване на насилие“

Повече подробности можете намерите на сайта ни: www.eq-bg.org