• English
  • български

Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018 – приключен

Източник на финансиране: Национална мрежа за децата

Роля на организацията: организация – партньор със СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Постигнати резултати: Развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор – Пламена Стефанова – подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и да допринасят за координацията и мониторинга на дейностите в избраните училища.

Постигнати цели

  1. Децата и педагогическият персонал в училището постигнаха възможно най-добрите резултати;
  2. „Еквилибриум“ подпомогна пряко и чрез модератора развитието и приложението на философията и ценностите за общностно училище. Изигра важна роля в комуникацията между заинтересованите страни в местната общност и подкрепя училищата в постигане на индивидуалните им цели, разписани в дългосрочните им планове за развитие. Насърчи взаимодействието между училищата и организациите-членове на Мрежата, и спомогна за популяризиране на общностните училища чрез своите контакти и комуникационни канали.
  3. „Еквилибриум“ проведе обучения за децата – тренинг за придобиване на умения за формулиране и изразяване на мнение; за родителите – обучение на тема „Множеството интелигентности“ – ключът на успеха към всяко дете; за учители – обучение за фондонабиране. В течение на проекта качествената промяна която се случи в училището е експериментиране с дейност, която е непривична за училището. Децата от седми клас сами разписаха скечове от живота в къщи и училището – как стоят нещата в реалността и как биха искали да бъдат – и отправиха тези индиректни послания към родителите и учителите си под формата на „Театър на сенките“. След като се съвзеха от първоначалната изненада, родителите споделиха, че ще вземат на сериозно изразените мнения, особено по отношение на избор на учебно заведение за продължаване на образованието.  Проведеното обучение на родители на бъдещи първокласници, беше много ползотворно, както за родителите, така и за учителите. Познанията за видовете интелигентности, които по време на обучението родителите и учителите придобиха, им дава възможност да търсят алтернативни методи за учене с децата. Задачата на възрастните е да открият и поощрят силните страни на детето. Родителите имаха възможност да анализират не само собствения си профил на учене, но и този на своите деца.
  4. Модераторът, излъчен от „Еквилибриум“ подпомогна процеса на изготвянето на план за работа на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. Съвместно с училищния екип, родители, ученици и други заинтересовани страни избраха най-подходящите обучения и обменни визити на училищно ниво. По време на целия проект от модераторът са извършени осем посещения на училището за подпомагане изпълнението на плана за работа/действие.
  5. Създаване на онлайн платформата „Случилище“, чиято цел е да стимулира обмяна на опит, ресурси и добри практики както вътре в Мрежата, така и навън и да предостави възможности за достъп до добри практики, различни ресурсни материали и ноу-хау на работещите в образователната система специалисти и техни партньори.