• English
  • български

Група експерти и снимачен екип посетиха Анкона – Италия с цел обмяна на опит на иновативни практики по проект „Гласът на децата“ на СНЦ „Еквилибриум“.

Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“ и е свързан с обмен на опит, добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия.

Италианските партньори на „Еквилибриум“ – ИНФАП Марке организираха множество срещи по време на тридневната обмяна на опит с различни структури в областта Марке.

Експертите на „Еквилибриум“ също представиха своя опит и практика в областта на ранното детско развитие.

Акцентът на италианските практики е върху осъществяване на подкрепа за автономност, мобилност и социално включване на рисковите групи. Методологиите в услугите, посетени от екипа на „Еквилибриум“, стъпват на позитивното и силните страни, а не на ограниченията на целевите групи. Стимулират децата да се справят самостоятелно и в това отношение комуникацията също е изключително важна, така че да бъде съобразена с ограниченията на хората и да предоставя други канали, чрез които тези ограничения да бъдат преодолени. Ученето чрез игра също е един от основните елементи в подходите на италианците и както споделя директорът на тактилния музей „Омир“ „Чрез играта и досег с културата от ранна детска възраст, след години и интелигентните и не толкова образованите ще могат да разпознават например статуята на Давид от Микеланжело“. Различните форми на комуникация, съобразени с ограниченията на рисковите групи, дават възможност  за изравняване и преживяване на сходни емоции, което е същинското социално включване на маргинализирани групи от хора.

Проектът на „Еквилибриум“ продължава до март 2019 г. и ще апробира иновативните практики от Италия в общността от кв. Средна кула чрез съвместни игрови сесии на деца и родители – „Библиотека на играчките“, фокус групи – „И аз бях дете“ и мотивационни интервюта с родителите на деца от 0 -5 г. Дейностите се осъществяват с активното участие на медиатори от общността.

Снимачният екип на „Арена медия“ ще изготвят филм представящ цялостната работа по проекта в България и Италия.