• English
  • български

Организация/институция/

физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

 

 

 

 

 

Едно от основните направления в работата на Сдружение „Еквилибриум” е превенция изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно планиране”. Те се реализират в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Комплекс за социални услуги  за деца и семейства, гр.Русе (КСУДС-Русе).

Програма ”Семейно планиране”  – клуб „Семейно планиране” е безплатна услуга, чрез която се предоставя възможност на жени от рискови общности да повишат знанията си за семейното планиране, за прилаганите методи за предпазване от нежелана бременност и полово преносими инфекции, запознаване със същността на асистираната репродукция и др. В работата на  клуба се включват пълнолетни и непълнолетни момичета или жени с многодетни семейства, жени със занижена здравна култура, при които е установен риск от изоставяне на следващото родено дете или такива, при които по здравословни причини е затруднено забременяването и износването на бременността. В дейностите, свързани със семейното планиране са ангажирани екип от медицински специалисти, социални работници и психолози. Дейностите по програмата са групирани в сесии с продължителност 2 часа, които се провеждат на терен в общността. В рамките на един месец се провежда 1 сесия. Темите са предварително заложени в програмата, като участниците в клуба имат възможност да предлагат и други проблеми за разискване.

Програма ”Ранна интервенция”- входът към програмата е широко достъпен за всички родители, които изпитват притеснения относно правилното развитие на детето си и считат, че то е по-различно от връстниците си. Децата и техните родители могат да се включат като самозаявени клиенти /без необходимостта да бъдат оценявани и да бъдат насочвани да ползват социална услуга поради идентифициран риск от отдел „Закрила на детето”/.

При изпълнението на програмните дейности екипът на КСУДС – Русе, който се състои от психолог, социален работник, педагог, медицинска сестра, кинезитерапевт и ерготерапевт, прилага в работата си семейно – ориентиран подход. В рамките на Програмата се предоставя специализирана помощ и подкрепа на семейства, които имат ограничени възможности и достъп до услуги. Повечето от тях срещат трудности от битов и финансов характер, имат затруднения при осигуряването на здравните и образователни нужди на децата си, имат проблеми с обществените нагласи и липсата на достъпна среда. При някой от тях домашното посещение е единствената възможност да ползват социални услуги, особенно в зимния период.

Родителите са въвлечени като партньори в работата с детето и това дава много висока ефективност при работата на специалистите. Планирането на услугите се извършва съвместно, като дейностите са съобразени със специфичните нужди от подкрепа на семейството. Родителите получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка нова дейност е предварително обсъждана и съгласувана с тях. През цялото време те са убедени, че имат водеща роля и най – голям принос за постигнатите резултати. Това води и до укрепването на техния родителски капацитет. Те повишават своята увереност в способностите си да се грижат за своите деца и да управляват собствения си живот. Освен за идентифициране на потребностите на децата си, родителите се ангажират и в определянето на своите приоритети, нуждата от подкрепа, силни страни и настоящи ресурси за предотвратяване или управление на риска за детето.

Друго важно направление в програмата „Ранна интервенция за деца със специални потребности” е изграждане на неформална родителска мрежа за взаимопомощ. Чрез инициативата „SOS – родител“ се дава възможност на всяко нуждаещо се семейство да се свърже с други родители с подобни проблеми, от които да получи информация, съвет, подкрепа и съпричастност. Организират се и се провеждат занимания за родители и деца във формат на групова игротерапия. Това помага на децата да се научат да си сътрудничат, да споделят играчки и да създадат приятелства, а родителите да опознаят по-добре чувствата и действията на децата си, да наблюдават как се развиват другите деца на сходна възраст и с подобни проблеми, да видят други модели на взаимодействие дете-родител.

Програма „Превенция изоставянето на деца на ниво родилен дом” –  пъти седмично специалист от КСУДС посещава АГК към МБАЛ-Русе и индивидуално консултира родилки в риск да изоставят детето си. Специалистът оказва подкрепа и на всички останали млади майки, които имат притеснения или въпроси по отношение на кърменето и изкуствено храненене, грижите за новороденото в домашна среда, разпознаване на най-чести болестни симптоми при бебета, социални помощи, административни процедури и др.  Многодетните родилки се информират за съвременните методи за контрацепция. В резултат на оказаната подкрепа на родилките в риск и на техните семейства, голяма част от майките повишават увереността си да се справят с отглеждането на бебетата и се предотвратява риска от изоставяне.

Цел на реализираната практика

Целта на описаните практики е повишаване здравната култура на жените от рискови и маргинализирани групи по отношение на семейното планиране, превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, изграждане на родителска мрежа за взаимопомощ и подкрепа при отглеждането на деца с проблеми в развитието.

Целева група

В програма”Семейно планиране” – девойки и жени от маргинализирани, рискови групи в Русе, които срещат затруднения в полагането на грижи за деца в ниска възраст/0-3 г./ 

В програма ”Ранна интервенция” – деца на възраст от 0 до 6 години с проблеми в развитието и техните семейства .

В програма  „Превенция изоставянето на деца на ниво родилен дом” – бременни жени и родилки, настанени в АГК  към  МБАЛ – Русе, нуждаещи се от подкрепа.

Основни резултати

Повишена културата на участниците относно алтернативните форми на помощ и подкрепа, която могат да получат; Популяризиране на дейностите на КСУДС-Русе по превенция на изоставянето, реанна интервенция и семейно планиране; Активно участие на специалистите, работещи по настоящата програма в нейното доразработване и пробиране; Разширени познанията на целевата група за сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране и отговорно родителстване; Обучен екип специалисти – консултанти по ранна интервенция; Формирана родителска група „Необикновени родители-необикновени деца”.

Популяризирана дейността на „SOS –Родител”; Предотвратено изоставянето на 80% новородени бебета от техните майки и настаняването им в специализирани държавни институции. Повечето от децата се отглеждат към момента от биологичните им  семейства, някои от тях са настанени при близки и роднини или ползват приемна грижа.

Иновативни аспекти

 

Най-ранна превенция и интервенция; Прилагане на семейно-ориентиран подход при предоставяне на социалните услуги

Ефективност

Информирането на обществеността по въпросите на семейното планиране, детското развитие и ранната интервенция на увреждането е основна част от цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на деца. Повишаването на обществената чувствителност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и партньорства, за да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст и да бъдат придружавани родителите им в процеса на тяхното отглеждане и възпитание.

Съответствие с национални и европейски цели и приоритети

Настоящите практики корелират с Националната стратегия «Визия за деинституционализация на децата в Република България».

Основни   предизвикателства

и ключови фактори за успех

Към момента програмите се изпълняват в рамките на ЦОП към КСУДС – Русе, което не дава голяма възможност за разширяване на обхвата им. Особено дейностите свързани с ранна интервенция на уврежданията при деца е необходимо да имат отделен стандарт и да се развиват като самостоятелни услуги.

Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката

Описаните практики са с доказана ефективност и елементи от тях лесно могат да бъдат интегрирани във вече съществуващи услуги (напр.ЦОП). За да са развие услугата „Ранната интервенция” е необходимо да бъде регламентирана като отделна такава, със собствен финансов стандарт.

Допълнителна информация

www.eqbg.org