• English
  • български

В навечерието на новата 2017-та година между Сдружение „Еквилибриум“ и Община Русе бе сключен нов договор за управление на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Русе.

След като спечели обявения конкурс за доставчик на услугите в КСУДС, организацията поднови договорните си отношения с Община Русе за следващите пет години (2017г. – 2020г.). 

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе  включва: Център за обществена подкрепа със сектор „Спешен прием“, Център за работа с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип за дежа и младежи с увреждания „Розовата къща“.

Сдружение „Еквилибриум“ управлява услугите в КСУДС от средата на 2009 г. и успя да се наложи като доставчик на социални услуги с високо качество не само в региона, но на национално и международно ниво.

В последните години голяма част от дейностите развивани в КСУДС бяха признати от професионалната общност, като добри практики в областта на междуинституционалното сътрудничество, деинституционализацията, превенция на изоставянето на деца, ранна интервенция при проблеми в развитието на децата детско и младежко участие, фондонабиране и т.н.

Моделите, програмите и принципите на „Еквилибриум“, прилагани в КСУДС, са в основата на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия  „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приет с постановление  на Министерски съвет № 859 от 13.10.2016 г.

Практиките на „Еквилибриум“ в Центъра за обществена подкрепа са залегнали в новата визия за реформиране на тези услуги в цялата страна, така че те да бъдат максимално качествени, ефективни и ефикасни. Примери за това са прилаганите от години програми, развивани от „Еквилибриум“ по собствена инициатива и над минималните стандарти за предоставяне на услугите, а именно: работата на по превенция на изоставянето на бебета на ниво родилен дом, съвместно с Отдел „Закрила на детето“  и по силата на едно от малкото споразумения в страната между „Еквилибриум“ като доставчик на социални услуги, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ Русе. Този модел е мултиплициран в няколко области в България с подкрепата на „Еквилибриум“. Друг пример залегнал в актуализирания План за изпълнение на „Визия за деинституционализация на децата в РБългария“ – прилаганият от години от „Еквилибриум“ в Центъра за обществена подкрепа модел на работа със семействата на децата в риск – изнесено, на терен с иновативни методи  и техники и най-вече материална подкрепа за семействата в кризисни за тях ситуации.

Сдружение „Еквилибриум“ благодари отново на всички свои партньори, сътрудници, институциите в Русе, на Община Русе за гласуваното доверие и самите русенци, които подкрепят всички техни инициативи за доверието, помощта и даренията, без които това качество и лидерската позиция на русенската организация не биха били възможни.