• English
  • български

Експерти от Еквилибриум и КСУДС – Русе – Милена Влахова – директор и Стефка Петева – ръководител ЦРДУ, съвместно с регионалния мениджър на „Надежда и дом за децата” Великобритания – Галина Бисет проведоха двудневна работна среща с екипте на ЦОП и ОЗД в град Тетевен на 04 и 05.07.2011 г.

Те представиха опита си в развитието, управлението и предоставянето на социални услуги за деца и семейства в общността в град Русе. Бяха споделени добри практики и срещани трудности, обсъдена бе документацията и сроковете на изпълнение, както и начини на взаимодействие между институциите работещи с деца и семейства.

В следобедните часове на 05.07.2011 г. екипът посети град Роман, където по заявка на ОЗД – Роман бе проведена мултимедийна информационно-мотивационна презентация за приемната грижа. Участваха представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Център за обществена подкрепа, Комплекс за социални услуги, кметове на населени места от община Роман, граждани от град Роман и др. Присъстващите бяха запознати със същността на приемната грижа, а желаещите да станат приемни родители бяха окуражени да предприемат тази стъпка.

По време на презентацията бе споделен опита на екипа от работата по предоставяне на услугата приемна грижа в областите Русе и Ловеч. В края на срещата на присъстващите бяха раздадени информационни материали за приемната грижа.