• English
  • български

Коалиция „Детство 2025” e обединение от 16 граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи в изпълнение на политиката на деинституционализация чрез инвестиране на експертен, финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата. Членовете на коалиция „Детство 2025“ работят активно в подкрепа на закриването на специализираните институции, превенцията на разделянето, реинтеграция и предоставянето на различни форми на алтернативна грижа, социални и консултативни услуги за деца в риск и техните семейства.

Коалиция „Детство 2025“ изразява своята пълна подкрепа към проекта на Националната стратегия за детето (2019-2030). Стратегията съдържа цели, насочени към гарантирането на правото на всяко дете да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда. Това е и една от основните цели на националната политика за деинституционализация на грижата за деца – процес, който членовете на коалицията подкрепят от самото му начало.

Подкрепяме мерките, насочени към завършване на процеса на деинституционализация и намаляване на дела на децата във формална грижа. Противно на някои изказани мнения в публичното пространство, че стратегията цели да разделя децата от техните родители, със своите действия през последните години държавата доказа, че цели точно обратното – закриване на институциите за деца в България и развиване на система за закрила на детето, базираща се на спазване на правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда. Оттогава значително намаля броят на децата в институции, развиха се алтернативни форми на грижа и се увеличиха услугите за подкрепа на семействата. Периодът до 2030 г. е ключов, за да се завърши успешно процесът и да намалее още повече броят на децата, които се разделят от техните семейства, и проектът на Националната стратегия за детето предполага точно това.

Успехът на прехода от институционална грижа към грижа в общността зависи в голяма степен и от наличието на добре функциониращи мерки и услуги в здравната, образователната, социалната и правосъдната системи, както и на интегриран, междусекторен подход, който поставя детето и семейството в центъра на националните политики. В тази връзка приветстваме амбицията на стратегията да се въведе дете-центриран и семейно-ориентиран подход във всички области на детското благосъстояние, както и да се извършат редица необходими реформи в здравната, образователната, социалната и правосъдната системи.

Считаме, че приоритетно в първия тригодишен период за изпълнение на стратегията следва да бъдат заложени мерки за намаляване на дeла на децата, настанени в резидентни услуги, спрямо общия брой деца в алтернативна грижа, както и за повишаване на ефективността на системата за закрила чрез предприемане на мерки, насочени към увеличаване на компетенциите, квалификацията и осигуряване на професионалното развитие на професионалистите от системата. От основно значение е осигуряването на достъпни и висококачествени социални услуги за подкрепа на децата и семействата, с функционираща система за независим (вкл. граждански), периодичен и ресурсно обезпечен мониторинг и оценка на въздействието им. Заявяваме своята готовност да допринасяме за планирането на оперативните мерки, които ще доведат до изпълнението на заложените в стратегията цели.

 

Коалиция „Детство 2025“

Членове:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българска асоциация на клиничните психолози

Български хелзинкски комитет

Български център за нестопанско право

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България

Сдружение SOS Детски селища България

Фондация „Полдер“

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „Карин дом”

Фондация „Лале”

Фондация „Лумос”

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Сийдър“

Надежда и домове за децата – клон България

Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество

Харалан Александров, член в експертно качество