• English
  • български

Проект 1. „Тактилна работилница за равни възможности в общността“
Период на изпълнение: април 2019 – април 2020
Източник на финансиране: Програма на Виваком и Български център за нестопанско право
Роля на организацията: изпълнител
Обща цел на проекта:
Подобряване на социалното включване на уязвими членове на общността чрез разширяване на социалната им опитност и досега с изкуството и културно-историческото наследство на Русе. Подобряване на чувствителността на хората от общността от най-ранна възраст чрез преживяване на личен опит и осъзнаване и приемане на различията.
Специфични цели:
Създаване на тактилна изложба на най-емблематичните за град Русе културно-исторически паметници в Регионалния исторически музей, която ще се разглежда от малки и големи, независимо от техните възможности, чрез сензитизиращи интерактивни сесии. Ще се изработят 5 тактилни макета (с повече ключови детайли) на сгради и паметници, които ще се опознават чрез пипане. Ще бъдат предоставени и произведения на изкуството от местни автори, също подходящи за пипане. По забавен и атрактивен начин ще се поднася информацията за обектите. Методите ще са подходящи за деца и възрастни с различен социален и здравословен статус ( с увреждания, незрящи, здрави, от маргинализирани общности). По този начин всички ще се включват равнопоставено, движени от присъщото за всички хора любопитство и желанието да се забавляват. Децата и хората със затруднения ще бъдат успешно приобщени към културно-историческото наследство и съвременното изкуство. А тези без затруднения ще бъдат поставяни в ситуации, които ще им помогнат да разберат как се чувстват хората със сензорни или когнитивни нарушения. В рамките на проекта изложбата ще посетят деца от детски градини и училища, от социални услуги, включително за незрящи, от маргинализираните квартали. Ще бъдат обучени аниматорите на музея да правят сензитизиращите сесии и изложбата ще остане в музея, за да стане достояние до всички хора от града и не само.
Очаквани резултати:
Създаване на една нова експозиция със социални функции, която ние наричаме тактилна работилница за равни възможности в Регионалния исторически музей – Русе.
Посещение на специално разработени интерактивни сесии, които от една страна ще помагат на децата и възрастните с увреждания или от малцинствени групи да опознаят по достъпен за тях начин най-емблематичните културно-исторически забележителности.
Подобряване на тяхното самочувствие, мобилност и автономност – предпоставки за по-пълноценно участие в живота на общността.
Развиване на емпатия у децата и хората без затруднения – ще бъдат поставени в „обувките“ на по-непривилегированите членове на общността и чрез осъзнаване на собствените си чувства ще развият емпатия и по-голяма толерантност.
Подобряване на социалната кохезия на общността в града, защото преживяването на изложбата, по един много емоционален начин, ще докосне сърцата на всички.