• English
  • български

Като участник в проекта “Утвърждаване на неформално образование и социално включване на млади хора в неравностойно положение” Сдружение с нестопанска цел “Еквилибриум” започна изучаването на темата за институциите и организациите на Европейския съюз в контекста на създаване и пилотно прилагане на методология за неформално обучение.

Същата е насочена към осъществяването на целите на проекта, изразени по следния начин в Меморандума за споразумение, подписан съвместно от “Еквилибриум” и ARSIS – Асоциация за социална подкрепа на младежта – Гърция

“…повишаване на уменията на младежите в риск, подобряване на тяхната представа за самите себе си и на самооценката им с цел предотвратяване на социалната маргинализация и борба с отпадането от училище.”

Методологията на “Еквилибриум” е създадена в отговор на образователната среда, в която се намираме, и като противодействие на балканската парадигма за благосъстоянието на децата, характеризирана с бавно изоставяне на традиционния подход на принуда и ограничения спрямо деца, които са социално онеправдани и/или имат затруднения в обучението. Ние далеч не виждаме в институционалната култура да е залегнало желание за максимализиране на потенциала на всяко дете.

Прочетете пълния текст