• English
  • български

IMG00052През февруари 2010 шестима представители на Сдружение „Равен шанс за деца в риск” – Ново село, Община Ново село и Сдружение Свободен Младежки Център – Видин направиха предвиденото учебно посещение.

Посещението бе по проекта им „Развиване на център за настаняване от семеен тип – с. Ново село” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”. Гостите са се заели с нелеката задача да създадат алтернативна социална услуга за част от децата, настанени в ДДЛРГ „Христо Ботев” в с. Ново село, област Видин, с цел повишаване качеството им на живот в среда близка до семейната, която ще изгради у тях навици и умения за независим живот и формиране на пълноценни приятелски и семейни взаимоотношения. Особен интерес за гостите представлява организацията на грижа и работа в ЦНСТ към КСУДС – документация, процедури, политики, графици на работа. Сдружение „Свободен младежки център” развива и Център за образователна и социална работа с деца, който по своята същност е подобен на Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС, така че колегите от Видин разгледаха материалната база и ресурси на ЦРДУ, както и поговориха с екипа за начина на организиране на престоя на децата и изработване и координиране на индивидуални и групови програми на работа – образователна, социална, психологическа, отдих и развиване на заложби.

Гостите са впечатлени от европейския облик на Комплекса и от живота, който са вдъхнали на предписаните методики за работа доставчикът СНЦ „Еквилибриум” и техния партньор Клуб „Отворено Общество – Русе”.