• English
  • български

Коалиция „Детство 2025“, е обединение на граждански организации, мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна и личности, които работят по въпросите на деинституционализацията. Целта, която ни обединява, е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права. Членовете на Коалицията са представители на различни организации – доставчици на услуги, донорски, правозащитни, експертни, изследователски, родителски, застъпнически. Голяма част от съществуващите в момента нови услуги са пилотирани именно от организациите, членове на Коалицията. През последните няколко години сме участвали в работни групи във всички министерства, участващи в процеса.

За нас процесът ще приключи, не когато институциите не съществуват, а когато вече няма нужда от тях. Когато има работеща мрежа от услуги в подкрепа на семейството и добре развити услуги в семейна среда, които да се използват в редките случаи, когато семейството не може да се грижи за детето.  Според нас основен акцент на процеса трябва да бъде подкрепата към семейството и осигуряване на всяко дете на възможността да расте в семейна среда. Заместващите семейството услуги трябва да се разглеждат само като временна мярка.

В настоящия момент, процесът на деинституционализация е достигнал критичен етап, свързан с подготовката и преместването на много деца, както от домовете за деца с увреждания (24), така и от домовете за бебета (30) към услуги от нов тип. Това е ключов момент, който изисква единство и синхрон на усилията на всички институции и гражданското общество, прилагане на ясен реформаторски подход, за да не пострада нито едно дете в преходния период, поради бездействие или забавяне на предвидените действия.  За постигането на целите си Коалицията работи с всички заинтересовани страни – държавни структури, областни и общински администрации, медии, международни донори, Европейската комисия и др.

Членове: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Български център за нестопанско право, Фондация „За нашите деца”, Фондация „Лумос”, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България, Надежда и домове за децата – клон България”, Фондация „Сийдър“, SOS Детски селища България, Фондация „Де Пасарел България“, Фондация „Карин дом“, Международна социална служба-България, Национална мрежа за децата, Българска асоциация на клиничните психолози, Харалан Александров, Валентина Симеонова, Фондация „Лале” , Сдружение „Еквилибриум“ .