• English
  • български

Този курс се фокусира върху идентифицирането и управлението на рисковете, свързани с предоставянето на социални услуги.

Не е възможно да се елиминират всички рискове. Обаче ние, като доставчици на

социални услуги, имаме задължението да оказваме закрила на хората –

служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме –

доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с

законовите действия, които ние предприемаме при доставката на

услуги според програмата за управление, или с физическата среда и

обстоятелствата, при които тези действия са предприети. Каква е дефиницията за

риск? Кои са критериите, с които измерваме риска? Как го оценяваме и какви

предпазни мерки вземаме? Отговорите на тези въпроси ще намерите в

обучението, което ви предлагаме.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%! 3

 

Обучаващ екип:

 

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са

оценка и управление на рисковете при изпълнението им. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и внедрили системи за управление, базирани на силните страни, мотивиращи професионалното представяне на членовете на екипа и с осезаемо и измеримо въздействие върху качеството на живот на децата в риск и техните семейства.

 

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Участва в изработване и апробиране на различни инструменти за управление на качеството.