• English
  • български

Проект „Гласът на децата“

Период на изпълнение: януари 2018 – декември 2018

Източник на финансиране: По процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Партньор по проекта: ЕНФАП – Италия

Постигнати резултати:

Трансферирани социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Социалните иновации, които бяха трансферирани са 3, обвързани методически в 1 иновационен модел (фокус групи, мотивационно интервюиране, иновационни методи за ранна намеса). Обхваната бе пряка целева група по проекта от 30 родители с деца от 0 до 5 години. Непряката целева трупа бяха всички заинтересовани страни (местни власти, институции, НПО, доставчици на социални услуги), които работят и провеждат политики за социално-икономическа интеграция. Изработени по проекта са: База данни/регистър с населението на обособения ромски квартал в Средна кула; Филм „Гласът на децата“ показващ дейностите, целите и въздействието на проекта; Методика и ръководство за работа с 3-те социални иновации с родители и деца от ромска общност.

Проведени са общо 10 фокус групи с 30 родители от ромска общност; 10 мотивационни интервюта с тях; проведени са 20 сесии с деца и родители в клуб „И аз бях дете“ и 20 сесии с деца и родители „Библиотека за играчки“.

Въздействие: Дейностите допринесоха за трансфера на социални иновации и добри практики в сферите на социалното включване и борба с бедността от Италия и мултиплицираха опита за  повишаване на капацитета на ромската общност от квартал Средна кула, както и на сдружение „Еквилибриум“ за адекватни услуги за социално-икономическа интеграция.