• English
  • български

Проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Период на изпълнение: март 2018 – декември 2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител, съгласно Договор за услуга №2018-У-19/13.03.2018 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

  • Проведени 6 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
  • Проведени 6 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра;
  • Проведени 3 специализирани обучения на членовете на по приемна грижа към РДСП – Силистра;
  • Проведени 12 групови супервизии на ОЕПГ и ОЗД Силистра;
  • Проведени 6 индивидуални супервизии на ОЕПГ Силистра.

 

Конкретни цели: Оказване на активна подкрепа, включваща обучения индивидуални, групови супервизии и консултации както на Областния екип по приемна грижа, така и на приемните семейства на територията на Област Силистра и комисията по приемната грижа, така че да бъдат защитени потребностите на децата, настанени в приемна грижа, техния най добър интерес и правата им. Подкрепа на екипите и приемните семейства да се справят с конкретни казуси и предизвикателства.