• English
  • български

Период на изпълнение: декември 2015 –  януари 2018

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: партньор на Община Русе

Очаквани резултати:

  • Информирани жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера и оказан подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист.
  • Осигурени 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно неосигурени жени от ромски произход или живеещи в сходна на тях ситуация –  кв. Тракция и 13 населени места от Община Русе.
  • Сформирани 3 постоянни групи за съвместни занимания от деца и родители от ромски произход (2 в ОУ “Алеко Константинов“ и 1 в ОУ „Братя Миладинови“) в рамките на учебна година.
  • Подобрено разбиране у родителите от ромски произход, участващи в съвместните занимания за редовно посещаване на училище от децата им. Подобрено взаимодействие между родители и деца от ромски произход за по-добро развитие на децата – когнитивното, социално и емоционално.

Конкретни цели: 

  • Реализация на практики за репродуктивно здравеопазване и семейно планиране за здравно неосигурени жени в репродуктивна възраст от ромски произход или живеещи в сходна на тяхната ситуация (кв. Тракция Русе и 13 населени места от Община Русе). Дейности в две направления: информиране на жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера по домовете на жените в общността и индивидуални консултации и от друга страна подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист, както и последваща подкрепа.
  • Насърчаване на използването на пренатални услуги чрез осигуряване на 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно неосигури ромски жени от ромски произход или живеещи в сходна на тях ситуация – кв. Тракция и 13 населени места от Община Русе.
  • Формиране на знания и умения у родителите от ромски произход и живеещи в сходна на тяхната ситуация за стимулиране на когнитивното, социално и емоционално развитие на децата в ранна детска възраст чрез провеждане на съвмести занимания/клубове – деца в предучилищна възраст и родители в две училища в гр. Русе (ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“)

За  резултати по проекта вижте ТУК годишните отчети на „Еквилибриум“