• English
  • български

Период на изпълнение: април 2015 –  юни 2015 година

Източник на финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Роля на организацията: подизпълнител; Проектът се реализира от Национална мрежа за децата, в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и с Институт за изследване на населението и човека – БАН

Очаквани резултати: Анализ на съществуващите български практики, мерки и инициативи в подкрепа на семействата, за да бъде проследена потенциалната осъществимост на тези практики в българския контекст. Идентифициран широкия диапазон от нагласи и очаквания на българите относно семейната политика като включва анализ на 10 фокус групи и 20 интервюта.

Конкретни цели: Да се даде тласък на процеса за възприемане на цялостен семейно-ориентиран подход, който поставя фокус върху подкрепата към родителите и който засяга богат спектър от области – социално-икономически мерки, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на детето и други.

Резултати: Проведена застъпническа кампания от „Еквилибриум“ – “Развитие на самостоятелна семейна политика, засягаща  благосъстоянието на децата в  Русе”; Проведена фокус група с 12 участници, определящи себе си като роми; Анализ на резултатите от фокус групата по темите: „Здравеопазване“, „Образование“, „Работа, доходи, жилища“, „Социално подпомагане“. „Социални услуги“ и „Общински услуги“; проведено проучване на нагласи и мнения на представители на държавните, общинските, здравните и образователните институции – Изготвени въпросници, интервюирани общо 12 представители на образователната, социалната система и работещи в системата на здравеопазването и Дирекция „Бюро по труда“; Изготвен анализ на резултатите от проучването; проведена Кръгла маса, на която бяха представени резултатите от фокус групата и проучването в Русе.

Виж още…

За  резултати по проекта вижте ТУК годишните отчети на „Еквилибриум“