• English
  • български

Обучението е създадено, за да се възползват от него екипи и организации заедно с техните лидери или ръководители, развиващи своята дейност в социалната сфера.

Обучението цели оползотворяване потенциала и опита на всеки участник в групата с цел моделиране на конструктивно групово поведение чрез развитие на уменията за съвместна работа, стимулиране на личната отговорност и мотивацията за личен принос към организацията, водещи до постигане на общите цели.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Светла Межри – социален работник и ръководител на отдел „Център за

обществена подкрепа” в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в

гр.Русе към СНЦ „Еквилибриум” с добър опит в провеждането на тренинги и

обучения с ресурсна група от педагогически съветници и психолози, с родители

на деца с проблемно поведение, както и на екип от Център за обществена

подкрепа – гр. Червен бряг.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури

практическо вникване в силата на играта. Има опит в сферата на управление на човешки ресурси.

Неин „специалитет” е груповата работа с деца, младежи  и групи от специалисти в различни сфери и тънките трикове за създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.

Милена Влахова: Милена е директор на Комплекса за социални услуги за деца и

семейства в гр. Русе. Тя е високо опитен социален работник, с богата практика в

системата за закрила на детето и в качеството си на Началник Отдел „Закрила на

детето” в гр. Поморие преди години.

Нейният богат професионален опит в работата с уязвими деца е провокирал

желанието й да изследва нови методи за справяне с деликатни проблеми и теми,

които карат децата да се чувстват изплашени или затруднени.

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са

оценка и управление на рисковете при изпълнението им. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

 

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и внедрили системи за управление, базирани на силните страни, мотивиращи професионалното представяне на членовете на екипа и с осезаемо и измеримо въздействие върху качеството на живот на децата в риск и техните семейства.

Стефка Петева – социален работник и ръководител ЦРДУ в КСУДС с опит във

водене на случай, пряка работа с деца, индивидуално консултиране на деца и

възрастни, изготвяне и провеждане на тренинг-обучения за деца и възрастни.

Има опит в обучението на професионални екипи (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).

 

Надежда Петрова – психолог и ръководител на ЦНСТ с практика в работа по

случай, индивидуалното и групово консултиране на деца и родители; подготовка

и провеждане на групова работа (тренинги) с деца и родители, работа с деца и

семейства в неравностойно положение, водеща на обучения за обучители в

социалната и образователните сфери, опит в организация на дейността на ЦНСТ.

Има опит в обучението и консултиране на професионални екипи и групи  (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).