• English
  • български

Стратегическият план на Коалиция „Детство 2025“ надгражда постигнатото в изпълнение на
политиката по деинституционализация и е в отговор на разбирането на деинституционализацията/
ДИ/ като сложен процес, който не свършва със затваряне на старите институции. Приоритетните ни
цели са свързани с ключово важни въпроси, които чакат своите отговори и поставят политиката и
практиката по деинституционализация пред нови предизвикателства