• English
  • български

Обучението е насочено към специалисти, работещи в социалната сфера и към ръководители на социални услуги. Има за цел да повиши професионалните им компетенции, като им представи един по–различен модел на работа и АКТИВНА подкрепа на семействата.

Участниците ще получат насоки за предоставяне на социални услуги в общността и индивидуално консултиране по разработването на отделните услуги. Специално внимание се отделя на организацията на работа, на професионалната документация, развитието на персонала.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са

оценка и управление на рисковете при изпълнението им. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Надежда Петрова – психолог и ръководител на ЦНСТ с практика в работа по

случай, индивидуалното и групово консултиране на деца и родители; подготовка

и провеждане на групова работа (тренинги) с деца и родители, работа с деца и

семейства в неравностойно положение, водеща на обучения за обучители в

социалната и образователните сфери, опит в организация на дейността на ЦНСТ.

Стефка Петева – социален работник и ръководител ЦРДУ в КСУДС с опит във

водене на случай, пряка работа с деца, индивидуално консултиране на деца и

възрастни, изготвяне и провеждане на тренинг-обучения за деца и възрастни,

подготовка и провеждане на детски празници, работа на терен, опит в

организацията на дейността на ЦРДУ.

Светла Межри – социален работник и ръководител на отдел „Център за

обществена подкрепа” в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в

гр.Русе към СНЦ „Еквилибриум” с добър опит в провеждането на тренинги и

обучения с ресурсна група от педагогически съветници и психолози, с родители

на деца с проблемно поведение, както и на екип от Център за обществена

подкрепа – гр. Червен бряг.

 

Милена Влахова: Милена е директор на Комплекса за социални услуги за деца и

семейства в гр. Русе. Тя е високо опитен социален работник, с богата практика в

системата за закрила на детето и в качеството си на Началник Отдел „Закрила на

детето” в гр. Поморие преди години.

Нейният богат професионален опит в работата с уязвими деца е провокирал

желанието й да изследва нови методи за справяне с деликатни проблеми и теми,

които карат децата да се чувстват изплашени или затруднени.

Пламена Стефанова: Пламена е част от екипа на Комплекса за социални услуги от неговото създаване – 2005 г. Социален работник, обучител на приемни семейства, координатор на кампании на Комплекс в училищата и общността. По настоящем е управител на два от  Центровете за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с увреждания в Русе, създадени по проект „Детство за всички“.