• English
 • български

Комплекс – Русе

pdf-button

Цел на анкетирането, проведено в 6 детски градини в гр.Русе:

Да  се определят нагласите на специалистите по отношение разпознаваемостта на симптомите на насилие, видове и причините за насилието и агресивността сред децата, умението да се отнасят аналитично към проблема, способността за адекватно решение в паралелна работа с децата и с родителите.

Проучването беше направено със 100 педагози в 6 детски градини в Русе:

 • o52% от анкетираните  намират, че  имат нужда от допълнителна информация относно възможности за работа по превенция на…

  folded-arrow1

pdf-buttonОсновната мисия на Сдружение “Еквилибриум”е:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално…

  folded-arrow1

pdf-buttonСНЦ Еквилибриум администрира Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) от 01.07.2009 г. От 01.01.2014 г. започна да тече третият поред договор с община Русе, който е тригодишен – до 31.12.2016г.

pdf-buttonПо чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) Еквилибриум е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. 

pdf-buttonСдружение ЕКВИЛИБРИУМ е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и неговата основната цел е да развива и утвърждава единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; да предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.

pdf-buttonПрез 2010 г. СНЦ Еквилибриум се пререгистрира в обществена полза и е вписано в Националния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20100908011.

 

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

 

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

 

Описание/ обосновка на практиката

Комплексът за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ – Русе, управляван от Сдружение„Еквилибриум” в партньорство с Община Русе и Клуб „Отворено общество” от 2009 г., предоставя социални услуги в общността в подкрепа на осиновяването на деца. Във връзка с изпълнение на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в РБългария и…

folded-arrow1

 

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

Приемната грижа за деца с увреждания е социална услуга, в чието прилагане на територията на община Русе е ангажирано сдружение„Еквилибриум” чрез управлявания от него Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Русе в партньорство с Клуб “Отворено общество” – Русе.

Първата стъпка, която СНЦ „Еквилибриум” прилага при подпомагането на тази услуга, е…

folded-arrow1

Организация/институция/

физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

 

 

 

 

 

Едно от основните направления в работата на Сдружение „Еквилибриум” е превенция изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно…

folded-arrow1

presentationЗа практиките в КСУДС – в синхрон с национални и регионални политики можете да научите повече от нашата презентация.

 • —Изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
 • —Областна и общинска стратегии за развиване на социалните услуги и преход от институционална грижа към грижа в семейна среда и общността;
 • —Проект „ПОСОКА: семейство“, който включва закриване на ДМСГД Русе;
 • —Проект “Детство за всички” – за деинституционализацията на деца и младежи с увреждания;
 • —Проект “И аз имам семейство” ,…

  folded-arrow1