• English
  • български

Източник на финансиране: средства от кампании по фондонабиране на „Еквилибриум“

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Община Русе – Отдел „Образование“; Регионален инспекторат по образованието – Русе; Сдружение „SOS Детски селища България”, Велико Търново.

Очаквани резултати:

  • Да изследваме разбирането на родители и професионалисти, работещи с деца в предучилищна възраст за същността и формите на насилие;
  • Да изпробваме иновативни методи и техники за подобряване на взаимодействието между родители, учители и деца за предотвратяване и преодоляване на агресията сред децата, чрез провеждане на обучения на родителите на децата в предучилищна възраст; обучения на учителите в детски градини в град Русе и творчески ателиета „Вълкът и Червената шапчица – приятели” за децата в детските градини
  • Да популяризираме успешните практики с цел въздействие върху по широк кръг от хора от общността и специалисти
  • Издаване и разпространение на „Пътеводител в страната на доброто родителство“ – материал, който насочва вниманието към това как да насърчаваме доброто поведение на децата чрез позитивно въздействие

Конкретни цели: Повишаване на обществената чувствителност,  разпознаване и преодоляване на насилието, чрез комплексна подкрепа на млади родители, техните деца и специалисти от две детски градини в община Русе. Тя ще се реализира, като се прилага и надгражда успешен модел, апробиран от Сдружение „SOS Детски селища България” в община Велико Търново.

Резултати до момента: Проведено анкетно проучване сред 100 педагогически специалистите в 6 детски градини на територията на гр. Русе, относно разпознаване на насилието и последиците от него при децата; Изготвен и представен обобщен анализ на набраната информация от проучването; Проведено обучение на специалисти от ЦДГ „Русалка” и ЦДГ „Пинокио” ; проведено обучение на родителите на децата от двете детски градини; проведени творчески ателиета с децата и представяне на резултатите във финални събития в самите градини, с участието на деца, родители и учители; проведени две информационни събития, представящи целите на кампанията и резултатите до момента.

За резултати по проекта вижте годишните отчети на „Еквилибриум“