• English
  • български

Интересно и полезно

истории-осиновяванеФилм, в които експерти на Еквилибриум споделят своя пионерски опит от първите стъпки в развиването на услуги в подкрепа на осиновяването в Русе

folded-arrow1

priemna-grijaФилм, в които експерти на Еквилибриум споделят своя пионерски опит от първите стъпки в развиването на приемната грижа в Русе .

folded-arrow1

Център за обществена подкрепа (Комплекс за социални услуги), Русе

Доставчик: Сдружение „Еквилибриум“

Определете кои са вашите УСПЕХИ в работата. Опишете техните ключови характеристики.

Въвличане на широката общественост в Русе към целите и мисията на доставчиците на социални услуги. Развиване на общността чрез  възраждане на ценностни категории като лична ангажираност, отговорност, съпричастност към по-уязвимите членове.

– Разработени иновативни подходи и инструменти за акумулиране на автентична обратна връзка от потребителите – деца и възрастни.

По какъв начин горепосочените успехи променят живота…

folded-arrow1

sbornik_dobri_praktiki-1 (1)pdf-buttonИновативните аспекти на практиката са свързани с най-ранна превенция и интервенция и прилагането на семейно-ориентиран подход при предоставяне на социалните услуги.

Информирането на обществеността по въпросите на семейното планиране, детското развитие и ранната интервенция на увреждането е основна част от цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на деца.

            Повишаването на обществената чувствителност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и партньорства, за да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст и да бъдат придружавани родителите им в процеса на тяхното…

folded-arrow1

Galia_FINALpdf-buttonПредизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти, подходящи за оценка на въздействието върху потребителите на социални услуги за деца и семейства.

Тази разработка е един от продуктите на дейността по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“. (Reg. No. CSP – 032).

         В процеса на проведените изследвания и анализи се установи, че социалните услуги в България функционират в среда, доминирана от два фактора:

  • Фокус върху спазване…

    folded-arrow1

„Не е възможно да се елиминират всички рискове.

Обаче ние имаме задължението да оказваме закрила на хората – служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме – доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с действителните законови действия, които ние предприемаме при доставката на услуги според програмата за управление, която сме внесли на общината, или с физическата среда и обстоятелствата, при които тези действия са предприети.” Каква е дефиницията за риск, която „Еквилибриум” приема?…

folded-arrow1

Повечето родители се чудят дали правят нещата правилно. Разбира се, че „перфектният” родител не съществува.

Всички срещат трудности и всички се тревожат за въздействието, което оказват върху децата си. Едно от нещата, за което родителите се тревожат най-много, е въпросът за дисциплината и как да накарат децата си да се държат добре. Това може да окаже голямо затруднение за много родители. Изглежда всеки има собствено мнение за това как да отглежда деца успешно. Дали прекалено малко дисциплина означава, че децата…

folded-arrow1

При планирането на извънкласни дейности и/или екскурзии, учителите често оценяват всяко мероприятие като нещо отделно и придават особена тежест на това доколко родителите могат да си го позволят. Независимо дали става въпрос за едночасово посещение на изложба в местния музей, свързана с природата (по 2 лева на дете), или за тридневно зелено училище през лятото – например в Дряново (140 лева на дете). По този начин училищните излети сред природата до голяма степен се определят от възможностите, предлагани от туроператорски…

folded-arrow1

Разработеният от „Еквилибриум” наръчник за практическо обучение се основава на изпълнението на един единствен проект, в който част от работата бе осъществена в селски райони на страната.

Помагалото включва раздел с подробни съвети за безопасност за хората, които работят с деца и младежи на открито. Ето защо ние го препоръчваме като полезно четиво за учители и хора, работещи с младежи, които възнамеряват да водят групи извън големите градове.

Това кратко ръководство пояснява как да се работи в или близо до…

folded-arrow1

Всички знаем, че не трябва да използваме нещо, написано от друг, по начин, предполагащ, че това са наши думи – трябва ясно да посочваме източника си.

Когато става въпрос за използване на изображения, нещата далеч не са така ясни, защото не можеш да се защитиш само като посочиш откъде е взето изображението. То е предмет на защитено авторско право и трябва разрешение за използването му. Това е. Още повече, че в днешно време, съгласно международните закони, авторското право се прилага…

folded-arrow1