• English
 • български

Начинания

Програма на „Еквилибриум“, насочена към всички млади хора в града, които искат да изявят свой талант, като им предоставяме сцена и възможност за това, независимо от техните интереси, умения и възможности.

Чрез Музикална академия „Еквилибриум“ осигурява на младите хора място, пространство, ресурси и експертна помощ, за да представят идеите си публично, по творчески начин, пред подкрепяща аудитория.

Резултати към октомври на 2015 г.

 • „Три китари – един глас“ – в Регионален исторически музей
 •  „Започни от нулата и мисли глобално“ –…

  folded-arrow1

Програма на „Еквилибриум“ за всички деца и младежи от средни училища в Русе, която има за цел да мотивира и събира млади хора, които искат да променят живота и света около себе си, помагайки на други, които са в уязвимо положение.

Това води до промяна  не само в групите, към които са насочени конкретните инициативи и събития, а и до промяна в самите доброволци и средата им в училище и в къщи

Резултати към октомври на 2015 г.

 • Реализирани са …

  folded-arrow1

В съответствие с държавната политика в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, включващ: “Център за обществена подкрепа”, „Център за работа с деца на улицата” и „Център за настаняване от семеен тип”, се предоставят социални услуги, които са насочени към:

 • подкрепа и подпомагане на семействата, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • превенция на изоставянето на децата и деинституционализацията;
 • реализиране на правата на децата.

Цели на КСУДС:

Да се подобри качеството на живот и…

folded-arrow1

Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2017 година

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромски произход  за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки и бременни от ромски произход, свързана със здравословни репродуктивни избори…

folded-arrow1

Период на изпълнение: юли 2013 г. –  май 2015 г.

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“

Резултати: Изработено ръководство за осъществяване на външна оценка и самооценка, стъпващи на постиженията, положителните практики и силните страни в работата на организациите и предоставено като инструмент на доставчиците на социални услуги и държавните институции: Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти,…

folded-arrow1

Нашите постижения в развитието на специализирана приемна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализация можете да видите във филма „Необикновени приемни родители на необикновени деца“.

Вижте филма и за подробности, вижте текущите резултати в годишните доклади

folded-arrow1

Период на изпълнение: декември 2011 г. – юни 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Роля на организацията: водеща

Резултати: Обучени 4 специалисти от организацията (кинезетерапевт, социален работник, психолог, медицински специалист) на тема „Ранна интервенция при деца с изоставане в развитието – общностен подход“. Обхванати в програма „Ранна интервенция“ 10 деца от 0-6 г. и техните семейства. Стартиране на група „Необикновени родители на необикновени деца“ и на програма за взаимопомощ „SOS родител“.

Период на изпълнение: ноември 2011 г. –  март 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Лале” и Фондация „ОУК“

Роля на организацията: бенефициент и подизпълнител на водещата Фондация „Карин дом”

Резултати: Обучен 1 специалист  от организацията в специфични методи на работа – семейно ориентиран подход и апробиране на иновативна програма “Ранна интервенция  за деца със специални потребности“, като част от услугата „Подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства” в КСУДС. Включени в програмата 7 деца със специални потребности и…

folded-arrow1

Период на изпълнение: януари 2010 г. – декември 2011 г.

Източник на финансиране: “Надежда и домове за децата” – Великобритания

Роля на организацията: водеща, в партньорство с община Тетевен

Резултати: извеждане на всички 32 деца в семейна среда: реинтеграция, осиновяване, приемна грижа. Превенция на 21 нови настанявания през 2010. Създаване на приемни семейства в Тетевен, Червен бряг. Закриване на ДМСГД на 28.12.2010. Разкриване на ЦОП като държавно-делегирана дейност в сградата от 1.03.2011 с капацитет 80 и широк спектър от…

folded-arrow1


Период на изпълнение:
Февруари 2007 г. – Януари 2009 г.

Източник на финансиране: ЕС Програма “Младеж – Операция 5 – Подкрепящи мерки” (“Youth – Action 5 – Support Measures”)

Роля на организацията: Международен проект: 7 партньори от 5 страни. Водеща организация – кандидат – АРСИС, Гърция. СНЦ “Еквилибриум” беше един от партньорите. Всеки партньор имаше за задача да разработи и апробира обучителен модул по дадена тема, свързана с Европейския Съюз. Разработените методологии са публикувани в уебсайт по проекта и се…

folded-arrow1