• English
 • български

Начинания

Период на изпълнение: декември 2015 –  януари 2018

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: партньор на Община Русе

Очаквани резултати:

 • Информирани жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера и оказан подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист.
 • Осигурени 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: септември 2015 – декември 2015

Източник на финансиране: Международната мрежа за ранно детско образование и грижа International StepbyStepAssociation (ISSA)

Роля на организацията: подизпълнител, проектът се реализира от Национална мрежа за децата

Очаквани резултати:

 • Провеждане на обучително-дискусионен семинар в София и посещение на практика (отново в София) в края на септември, посещение на практика при партньорска организация от Македония, провеждане на кръгла маса по темите, свързани с ранно детско развитие през ноември/ декември.

Конкретни цели:  да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2015 –  юни 2015 година

Източник на финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Роля на организацията: подизпълнител; Проектът се реализира от Национална мрежа за децата, в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и с Институт за изследване на населението и човека – БАН

Очаквани резултати: Анализ на съществуващите български практики, мерки и инициативи…

folded-arrow1

„Еквилибриум“ работи целенасочено върху генериране на допълнителни ресурси, извън държавно делегирания бюджет, за да подобрява непрекъснато качеството на дейностите, услугите и подкрепата, които предоставя на уязвимите деца и семейства, с които работи.

Благотворителен Базар Без Аналог е уникална формула за фондонбиране, с която се обединяват ресурсите на много външни за организацията участници, съмишленици, широката общественост и се повишава публичния имидж на организацията, а това води до развиване на доверие от страна на общността и приобщаването им към мисията на доставчиците…

folded-arrow1

Програма на „Еквилибриум“, насочена към всички млади хора в града, които искат да изявят свой талант, като им предоставяме сцена и възможност за това, независимо от техните интереси, умения и възможности.

Чрез Музикална академия „Еквилибриум“ осигурява на младите хора място, пространство, ресурси и експертна помощ, за да представят идеите си публично, по творчески начин, пред подкрепяща аудитория.

Резултати към октомври на 2015 г.

 • „Три китари – един глас“ – в Регионален исторически музей
 •  „Започни от нулата и мисли глобално“…

  folded-arrow1

Програма на „Еквилибриум“ за всички деца и младежи от средни училища в Русе, която има за цел да мотивира и събира млади хора, които искат да променят живота и света около себе си, помагайки на други, които са в уязвимо положение.

Това води до промяна  не само в групите, към които са насочени конкретните инициативи и събития, а и до промяна в самите доброволци и средата им в училище и в къщи

Резултати към октомври на 2015 г.

 • Реализирани…

  folded-arrow1

В съответствие с държавната политика в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, включващ: “Център за обществена подкрепа”, „Център за работа с деца на улицата” и „Център за настаняване от семеен тип”, се предоставят социални услуги, които са насочени към:

 • подкрепа и подпомагане на семействата, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • превенция на изоставянето на децата и деинституционализацията;
 • реализиране на правата на децата.

Цели на КСУДС:

Да се подобри качеството на живот и…

folded-arrow1

Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2017 година

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромски произход  за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки и бременни от ромски произход, свързана със здравословни репродуктивни…

folded-arrow1

Период на изпълнение: юли 2013 г. –  май 2015 г.

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“

Резултати: Изработено ръководство за осъществяване на външна оценка и самооценка, стъпващи на постиженията, положителните практики и силните страни в работата на организациите и предоставено като инструмент на доставчиците на социални услуги и държавните институции: Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и…

folded-arrow1

Нашите постижения в развитието на специализирана приемна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализация можете да видите във филма „Необикновени приемни родители на необикновени деца“.

Вижте филма и за подробности, вижте текущите резултати в годишните доклади

folded-arrow1