• English
 • български

Начинания

Период на изпълнение: април – юли 2016 г.

Източник на финансиране: Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, чрез Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител, в рамките на кампания на Ноу Хау център за алтернативни грижи, инициирана от група ромски деца, участници в проект  „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.

Очаквани резултати:

 • Повишена чувствителност у родителите по отношение мястото и ролята на детето в семейната…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2016 – май 2016

Източник на финансиране: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“

Роля на организацията: изпълнител в партньорство с ЦДГ „Зора“ и ФК „Дракончета“, Русе

Очаквани резултати: Провеждане на спортен празник – демонстрация на футболна тренировка с участието на деца със специални потребности от ЦДГ „Зора“ и деца от масовите групи на детската градина. Да се осигури нужната подкрепа за децата със специални потребности да контактуват с топката и да…

folded-arrow1

Източник на финансиране: средства от кампании по фондонабиране на „Еквилибриум“

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Община Русе – Отдел „Образование“; Регионален инспекторат по образованието – Русе; Сдружение „SOS Детски селища България”, Велико Търново.

Очаквани резултати:

 • Да изследваме разбирането на родители и професионалисти, работещи с деца в предучилищна възраст за същността и формите на насилие;
 • Да изпробваме иновативни методи и техники за подобряване на взаимодействието между родители, учители и деца за предотвратяване и преодоляване на агресията сред децата, чрез…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: декември 2015 –  януари 2018

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: партньор на Община Русе

Очаквани резултати:

 • Информирани жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера и оказан подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист.
 • Осигурени 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: септември 2015 – декември 2015

Източник на финансиране: Международната мрежа за ранно детско образование и грижа International StepbyStepAssociation (ISSA)

Роля на организацията: подизпълнител, проектът се реализира от Национална мрежа за децата

Очаквани резултати:

 • Провеждане на обучително-дискусионен семинар в София и посещение на практика (отново в София) в края на септември, посещение на практика при партньорска организация от Македония, провеждане на кръгла маса по темите, свързани с ранно детско развитие през ноември/ декември.

Конкретни цели:  да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2015 –  юни 2015 година

Източник на финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Роля на организацията: подизпълнител; Проектът се реализира от Национална мрежа за децата, в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и с Институт за изследване на населението и човека – БАН

Очаквани резултати: Анализ на съществуващите български практики, мерки и инициативи…

folded-arrow1

„Еквилибриум“ работи целенасочено върху генериране на допълнителни ресурси, извън държавно делегирания бюджет, за да подобрява непрекъснато качеството на дейностите, услугите и подкрепата, които предоставя на уязвимите деца и семейства, с които работи.

Благотворителен Базар Без Аналог е уникална формула за фондонбиране, с която се обединяват ресурсите на много външни за организацията участници, съмишленици, широката общественост и се повишава публичния имидж на организацията, а това води до развиване на доверие от страна на общността и приобщаването им към мисията на доставчиците…

folded-arrow1

Програма на „Еквилибриум“, насочена към всички млади хора в града, които искат да изявят свой талант, като им предоставяме сцена и възможност за това, независимо от техните интереси, умения и възможности.

Чрез Музикална академия „Еквилибриум“ осигурява на младите хора място, пространство, ресурси и експертна помощ, за да представят идеите си публично, по творчески начин, пред подкрепяща аудитория.

Резултати към октомври на 2015 г.

 • „Три китари – един глас“ – в Регионален исторически музей
 •  „Започни от нулата и мисли глобално“…

  folded-arrow1

Програма на „Еквилибриум“ за всички деца и младежи от средни училища в Русе, която има за цел да мотивира и събира млади хора, които искат да променят живота и света около себе си, помагайки на други, които са в уязвимо положение.

Това води до промяна  не само в групите, към които са насочени конкретните инициативи и събития, а и до промяна в самите доброволци и средата им в училище и в къщи

Резултати към октомври на 2015 г.

 • Реализирани…

  folded-arrow1

В съответствие с държавната политика в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, включващ: “Център за обществена подкрепа”, „Център за работа с деца на улицата” и „Център за настаняване от семеен тип”, се предоставят социални услуги, които са насочени към:

 • подкрепа и подпомагане на семействата, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • превенция на изоставянето на децата и деинституционализацията;
 • реализиране на правата на децата.

Цели на КСУДС:

Да се подобри качеството на живот и…

folded-arrow1