• English
  • български

Начинания

Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2017 година

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромски произход  за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки и бременни от ромски произход, свързана със здравословни репродуктивни…

folded-arrow1

Период на изпълнение: юли 2013 г. –  май 2015 г.

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“

Резултати: Изработено ръководство за осъществяване на външна оценка и самооценка, стъпващи на постиженията, положителните практики и силните страни в работата на организациите и предоставено като инструмент на доставчиците на социални услуги и държавните институции: Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и…

folded-arrow1

Нашите постижения в развитието на специализирана приемна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализация можете да видите във филма „Необикновени приемни родители на необикновени деца“.

Вижте филма и за подробности, вижте текущите резултати в годишните доклади

folded-arrow1

Период на изпълнение: декември 2011 г. – юни 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Роля на организацията: водеща

Резултати: Обучени 4 специалисти от организацията (кинезетерапевт, социален работник, психолог, медицински специалист) на тема „Ранна интервенция при деца с изоставане в развитието – общностен подход“. Обхванати в програма „Ранна интервенция“ 10 деца от 0-6 г. и техните семейства. Стартиране на група „Необикновени родители на необикновени деца“ и на програма за взаимопомощ „SOS родител“.

Период на изпълнение: ноември 2011 г. –  март 2012 г.

Източник на финансиране: Фондация „Лале” и Фондация „ОУК“

Роля на организацията: бенефициент и подизпълнител на водещата Фондация „Карин дом”

Резултати: Обучен 1 специалист  от организацията в специфични методи на работа – семейно ориентиран подход и апробиране на иновативна програма “Ранна интервенция  за деца със специални потребности“, като част от услугата „Подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства” в КСУДС. Включени в програмата 7 деца със…

folded-arrow1

Период на изпълнение: януари 2010 г. – декември 2011 г.

Източник на финансиране: „Надежда и домове за децата“ – Великобритания

Роля на организацията: водеща, в партньорство с община Тетевен

Резултати: извеждане на всички 32 деца в семейна среда: реинтеграция, осиновяване, приемна грижа. Превенция на 21 нови настанявания през 2010. Създаване на приемни семейства в Тетевен, Червен бряг. Закриване на ДМСГД на 28.12.2010. Разкриване на ЦОП като държавно-делегирана дейност в сградата от 1.03.2011 с капацитет 80 и широк спектър от…

folded-arrow1


Период на изпълнение:
Февруари 2007 г. – Януари 2009 г.

Източник на финансиране: ЕС Програма “Младеж – Операция 5 – Подкрепящи мерки” (“Youth – Action 5 – Support Measures”)

Роля на организацията: Международен проект: 7 партньори от 5 страни. Водеща организация – кандидат – АРСИС, Гърция. СНЦ “Еквилибриум” беше един от партньорите. Всеки партньор имаше за задача да разработи и апробира обучителен модул по дадена тема, свързана с Европейския Съюз. Разработените методологии са публикувани в уебсайт по проекта и се…

folded-arrow1

Период на изпълнение: Април 2005 г. – Март 2006 г.

Източник на финансиране: Реализиран с подкрепата на Британското правителство.

Роля на организацията: Водеща. Проектът беше изпълнен в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, русенски училища, младежки НПО в община Тетевен.

Цел: да покажем, че всяко място в и около самия град, в който се намира едно училище, както и хората, които живеят там, са съществен обучителен ресурс. Разработихме модел за еко-обучение чрез активно преживяване на природата, което може да…

folded-arrow1