• English
  • български

Начинания


Период на изпълнение:
Февруари 2007 г. – Януари 2009 г.

Източник на финансиране: ЕС Програма “Младеж – Операция 5 – Подкрепящи мерки” (“Youth – Action 5 – Support Measures”)

Роля на организацията: Международен проект: 7 партньори от 5 страни. Водеща организация – кандидат – АРСИС, Гърция. СНЦ “Еквилибриум” беше един от партньорите. Всеки партньор имаше за задача да разработи и апробира обучителен модул по дадена тема, свързана с Европейския Съюз. Разработените методологии са публикувани в уебсайт по проекта и се…

folded-arrow1

Период на изпълнение: Април 2005 г. – Март 2006 г.

Източник на финансиране: Реализиран с подкрепата на Британското правителство.

Роля на организацията: Водеща. Проектът беше изпълнен в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, русенски училища, младежки НПО в община Тетевен.

Цел: да покажем, че всяко място в и около самия град, в който се намира едно училище, както и хората, които живеят там, са съществен обучителен ресурс. Разработихме модел за еко-обучение чрез активно преживяване на природата, което може да…

folded-arrow1